ББ сипаттамасы

«6В01705 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мақсаты: Кәсіби салада білікті орыс тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау.
Міндеттері:
- қоғам мен білім берудің әлеуметтік тапсырысына сәйкес мәдени (ең алдымен тілдік және әдеби), әлеуметтік-тарихи, оқу арқылы филолог-маман даярлаудың сапасын, оның кәсіби құзыреттілігін арттыру;
- білім алушылардың тілдік, сөйлеу, орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық жалпы оқу біліктері мен дағдыларын жетілдіру;
- филолог-маманды даярлау сапасын, оның кәсіби құзыреттілігін мәдени (ең алдымен тілдік және әдеби) білімді меңгеру арқылы арттыру;
- функционалдық сауаттылықты және құзыреттіліктің барлық түрлерін (тілдік, лингвистикалық (тілдік), коммуникативтік, мәдениеттанушылық) қалыптастыру);
- білім алушылардың тіл заңдылықтарын түсіну, тілдік бірліктерді әр түрлі сөйлеу жағдайларында ауызша және жазбаша сөйлеуде дұрыс, стилистикалық тұрғыдан дұрыс пайдалану дағдыларын жетілдіру;
- тілдік өзара әрекеттесу және әлеуметтік бейімделу қабілеті мен дайындығын; еңбек қызметіне дайындығын, мамандықты саналы таңдауды; өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту дағдыларын; ақпараттық дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту және жетілдіру;
- қоғам мен білімнің әлеуметтік тапсырысына сәйкес болашақ орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін сапалы кәсіби даярлауды қамтамасыз ету;
- болашақ орыс тілі мен әдебиеті: әлеуметтік-мәдени, тілдік (коммуникативтік), ББ іргелі негіздері және оқыту технологиялары саласындағы кәсіби мұғалімдердің негізгі құзыреттілік жүйесін қалыптастыру;
- физикалық, рухани және интеллектуалдық өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау және мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру.
Оқыту нәтижелері:

Білім беру бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін түлек:
- орта білім берудің нормативтік-құқықтық базасы, орта білім берудің жаңартылған мазмұны, ҚР Білім беру саласындағы ұлттық саясатының үрдістері туралы түсінікке ие;
- педагогикалық кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми салалардан білімді интеграциялау біліктері мен дағдыларын қолданады;
- орыс тілі мен әдебиеті саласында теориялық білімді, пәндік құзыреттіліктің қажетті түрлерін (лингвистикалық, әдебиеттану, коммуникативтік және т. б.) меңгерген
- әр түрлі оқу мақсаттарында ауызша өзара әрекеттесу үшін ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгерудің практикалық дағдыларын көрсетеді;
- орыс тілі мен әдебиеті бойынша білім беру мазмұнын жаңарту және инклюзивті оқыту шеңберінде білім беру процесін іске асырудың заманауи әдістері мен технологияларын меңгерген, оқушының жасына, сенсорлық және зияткерлік қабілеттеріне байланысты оның білім беру қажеттіліктеріне назар аударады;
- білім беру мекемесінің оқу-тәрбие процесін сүйемелдеуді ұйымдастыруда педагогика мен психология негіздерін біледі, педагогикалық және психологиялық міндеттерді шешуде практикалық дағдыларды көрсетеді; педагогикалық шеберлікті жетілдірудің стратегиялары мен техникаларын біледі;
- академиялық жазу, өзіндік зерттеу жұмысын жүргізу және білім алушылардың жобалық және зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдыларын меңгерген;
- АКТ және IT технологияларды пайдалану білімдері мен дағдыларын, білім беру, лингвистика және басқа да қызмет түрлерінде оқытудың цифрлық технологияларын меңгерген;
- оқу-тәрбие үрдісін жүзеге асыруда критериалды бағалау, жаңартылған білім беру мазмұны, инклюзивті білім беру технологияларын қолданады;
- сөйлеу мен ойлаудың жоғары мәдениетін, эмоцияларды басқару қабілетін, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсері туралы, оқу-тәрбие процесін сүйемелдеу үшін білім алушылардың физиологиялық ерекшеліктері туралы білімді пайдалануға дайындығын көрсетеді.