ББ сипаттамасы

«6В01702 – Орыс тілі мен әдебиеті»
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мақсаты: Кәсіби салада білікті орыс тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау.
Міндеттері:
- қоғам мен білім берудің әлеуметтік тапсырысына сәйкес мәдени (ең алдымен тілдік және әдеби), әлеуметтік-тарихи, оқу арқылы филолог-маман даярлаудың сапасын, оның кәсіби құзыреттілігін арттыру;
- білім алушылардың тілдік, сөйлеу, орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық жалпы оқу біліктері мен дағдыларын жетілдіру;
- филолог-маманды даярлау сапасын, оның кәсіби құзыреттілігін мәдени (ең алдымен тілдік және әдеби) білімді меңгеру арқылы арттыру;
- функционалдық сауаттылықты және құзыреттіліктің барлық түрлерін (тілдік, лингвистикалық (тілдік), коммуникативтік, мәдениеттанушылық) қалыптастыру);
- білім алушылардың тіл заңдылықтарын түсіну, тілдік бірліктерді әр түрлі сөйлеу жағдайларында ауызша және жазбаша сөйлеуде дұрыс, стилистикалық тұрғыдан дұрыс пайдалану дағдыларын жетілдіру;
- тілдік өзара әрекеттесу және әлеуметтік бейімделу қабілеті мен дайындығын; еңбек қызметіне дайындығын, мамандықты саналы таңдауды; өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту дағдыларын; ақпараттық дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту және жетілдіру;
- қоғам мен білімнің әлеуметтік тапсырысына сәйкес болашақ орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін сапалы кәсіби даярлауды қамтамасыз ету;
- болашақ орыс тілі мен әдебиеті: әлеуметтік-мәдени, тілдік (коммуникативтік), ББ іргелі негіздері және оқыту технологиялары саласындағы кәсіби мұғалімдердің негізгі құзыреттілік жүйесін қалыптастыру;
- физикалық, рухани және интеллектуалдық өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау және мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру.
Оқыту нәтижелері:
Білім беру бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін түлек:
- орта білім берудің нормативтік-құқықтық базасы, орта білім берудің жаңартылған мазмұны, ҚР Білім беру саласындағы ұлттық саясатының үрдістері туралы түсінікке ие;
- педагогикалық кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми салалардан білімді интеграциялау біліктері мен дағдыларын қолданады;
- орыс тілі мен әдебиеті саласында теориялық білімді, пәндік құзыреттіліктің қажетті түрлерін (лингвистикалық, әдебиеттану, коммуникативтік және т. б.) меңгерген
- әр түрлі оқу мақсаттарында ауызша өзара әрекеттесу үшін ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгерудің практикалық дағдыларын көрсетеді;
- оқушының жасына, сенсорлық және зияткерлік қабілеттеріне байланысты білім беру қажеттіліктеріне назар аудара отырып, орыс тілі мен әдебиеті бойынша білім беру процесін жүзеге асырудың заманауи әдістері мен технологияларын меңгереді;
- білім беру мекемесінің оқу-тәрбие процесін сүйемелдеуді ұйымдастыруда педагогика мен психология негіздерін біледі, педагогикалық және психологиялық міндеттерді шешуде практикалық дағдыларды көрсетеді; педагогикалық шеберлікті жетілдірудің стратегиялары мен техникаларын біледі;
- академиялық жазу, өзіндік зерттеу жұмысын жүргізу және білім алушылардың жобалық және зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдыларын меңгерген;
- АКТ және IT технологияларды пайдалану білімдері мен дағдыларын, білім беру, лингвистика және басқа да қызмет түрлерінде оқытудың цифрлық технологияларын меңгерген;
- оқу-тәрбие үрдісін жүзеге асыруда критериалды бағалау, жаңартылған білім беру мазмұны, инклюзивті білім беру технологияларын қолданады;
- сөйлеу мен ойлаудың жоғары мәдениетін, эмоцияларды басқару қабілетін, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсері туралы, оқу-тәрбие процесін сүйемелдеу үшін білім алушылардың физиологиялық ерекшеліктері туралы білімді пайдалануға дайындығын көрсетеді.