Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ – ның 6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті, 6В01704-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті ББ мазмұны бакалаврдың біліктілік шеңберіне сәйкес еңбек нарығы және жұмыс берушілердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға, жоспарланған оқу нәтижелерін толық қалыптастыруға бағытталған.
Білім беру бағдарламаларының сапасын арттыруды жүзеге асыру мақсатында қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6В01704- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының ұлттық рейтингісі позициясында тұрақты негізде салыстырмалы талдау жүргізіледі.
Талдау нәтижесінде 2020 жылғы қабылдау бойынша 6В01701–Қазақ тілі мен әдебиеті, 6В01704-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті ББ Қазақстанның жетекші ЖОО – ның ББ-ларымен үйлесімділігі анықталды.
ББ мазмұны ҚР БҒМ № 604 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес құрастырылған.
Базалық, кәсіби пәндердің таңдау компонентін салыстыру ББАЖ жүйесінде жүргізілді.
Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ 6В01701–Қазақ тілі мен әдебиеті, 6В01704-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті ББ мазмұнын Абай атындағы ҚазҰПУ, ППИ, ТарПИ арасындағы үйлесімділікті талдау нәтижелері бойынша:
- барлық жоғары оқу орындарының ББ жоғары білім беру бағдарламаларының бірыңғай құрылымына негізделетіндігі;
- таңдау компонентіне байланысты оқытылатын пәндердің арасында ішінара айырмашылықтар болатындығы анықталды.

ББ бойынша салыстырмалы талдау

АрқПИ

Абай атындағы ҚазҰПУ

ППИ

ТарПИ

6В01701- Қазақ тілі мен әдебиеті

Латын негізді әліпби

 

Латын әліпбилі қазақ жазуы

 

Латын графикасы мен орфографиясы

 

Латын негізді қазақ жазуы және қазақ әдеби тілінің тарихы

 

Әдебиет теориясының негіздері

Әдебиет теориясы

 

Әдебиет теориясы

 

 

 

Әдебиет теориясы

Қазақ тілінің стилистикасы

 

Стилистика және тіл мәдениеті

 

Қазақ тілінің стилистикасы

 

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы

 

Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің теориялық негіздері

 

Қазақ тілінің синтаксисі

 

Қазіргі қазақ тілі синтаксисі

 

 

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясының теориялық негіздері

 

Қазақ тілінің сөзжасамы, морфологиясы

 

Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы

 

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы

Көркем мәтінді филологиялық талдау және эссе жазу  

 

 

Филологиялық талдау

 

 

 

Оқу сауаттылығы

 

Функциональды сауаттылықты дамыту әдістемесі

 

 

 

ББ бойынша салыстырмалы талдау

АрқПИ

Абай атындағы ҚазҰПУ

ППИ

ТарПИ

6В01704- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Латын негізді әліпби

Латын әліпбилі қазақ жазуы

 

Латын графикасы мен орфографиясы

Латын негізді қазақ жазуы және қазақ әдеби тілінің тарихы

 

Қазақ балалар әдебиеті

 

Қазақ балалар әдебиеті

 

Салыстырмалы грамматика

Салғастырмалы грамматика (қазақ-орыс тілдері)

Салыстырмалы грамматика

Салыстырмалы грамматика және қазақ әдеби тілінің тарихы

 

ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен Тәуелсіздік кезеңдегі  қазақ әдебиеті  

 

Қазақ әдебиетінің кеңестік және қазіргі дамуы

Кеңестік дәуірдегі, тәуелсіздік кезеңдегі қазақ әдебиеті және әдеби сын тарихы

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы және сөз мәдениеті

 

Қазақ тілінің стилистикасы

 

Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің теориялық негіздері

Қазақ орфографиясы, орфоэпиясы және пунктуациясы

Қазақ тілінің синтаксисі

 

Қазіргі қазақ тілі синтаксисі

Орфография және пунктуация, қазіргі қазақ тілінің синтаксисі

 

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясының теориялық негіздері

Қазақ тілінің сөзжасамы, морфологиясы

 

Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы және стилистика

 

Сөздікпен жұмыс

Сөздікпен жұмыс