Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының

білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

Химия, биология және география кафедрасының 6В01504 - Химия, 6В01505-Биология, 6В01506-География, 6В01510-Химия-биология, 6В01511-География-тарих және 6В01512-Биология-география білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасын арттыру мақсатында тұрақты негізде бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингтерінде көшбасшылық позицияларды алатын қазақстандық жоғары оқу орындары арасында ББ мазмұнын үйлестірудің салыстырмалы талдауы жүзеге асырылады. Талдау қорытындысы бойынша ББ 6В01504-Химия, 6В01505-Биология, 6В01506-География, 6В01510-Химия-биология, 6В01511-География-тарих және 6В01512-Биология-география 2020 жылғы қабылдауға қазақстандық жетекші жоғары оқу орындарының ББ-мен үйлестіріледі деген қорытынды жасалды. Жалпы ББ мазмұны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес айқындалған және базалық және бейіндік пәндерді және басқа бағыттарды таңдау компонентінің оқу пәндерін салыстыру ББАЖ жүйесінде жүргізілген.
Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ 6В01504 - Химия, 6В01505-Биология, 6В01506-География, 6В01510-Химия-биология, 6В01511-География-тарих және 6В01512-Биология-география ББ мазмұнын Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қостанай педагогикалық университеті, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті арасындағы үйлестіруді зерттеу нәтижелері келесіні анықтады:
- барлық жоғары оқу орындары жоғары білім беру бағдарламаларының бірыңғай құрылымына негізделеді;
- таңдау компанентіне байланысты оқытылатын пәндердің арасында кішігірім айырмашылықтар бар;
- өзара үйлесімді пәндер кездеседі.

Білім беру бағдарламалары бойынша салыстырмалы талдау

Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ

Абай атындағы ҚазҰПУ

ҚПУ

М.Әуезов атындағы ОҚУ

6В01504-Химия ББ

Бейорганикалық химия

Бейорганикалық химия теориясының негіздері

Бейорганикалық химия теориясының негіздері

Бейорганикалық химия теориясының негіздері

Аналитикалық химия

Аналитикалық химиялық сандық анализ әдістері

Сапалық анализ

Аналитикалық химия

Аналитикалық химиялық таңдаулы тараулары

Органикалық химия

Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы

Органикалық қосылыстардың химиясы

Органикалық молекулалық функционалды туындылары химиясы

Органикалық химия теориясының негіздері

Органикалық химия

Органикалық химиялық таңдаудағы тараулары

Органикалық химия теориясының негіздері

6В01505-Биология ББ

Өсімдіктер биологиясы

 Өсімдіктер биологиясы

 Өсімдіктер систематикасы

 Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы

Өсімдіктер систематикасы

Өсмідіктердің анатомиясы мен морфологиясы

Зоология

Омыртқалылар зоологиясы

Омыртқасыздар зоологиясы

Омыртқалылар зоологиясы

Омыртқасыздар зоологиясы

 

Омыртқасыздар физиологиясы

Зоосистематика

 

Биотехнология

Микробиология және биотехнология

Биотехнология

 

6В01506- География ББ

Физикалық география негіздері

Өлкетану

Жалпы жертану

 

Картография топография негіздерімен

Картография топография негіздерімен

Картография және топография негіздері

 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

Дүниежүзінің экономикалық және саяси географиясы

Дүниежүзінің экономикалық және саяси географиясы

 

6В01510-Химия-биология ББ

Бейорганикалық химия

Бейорганикалық химия

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Бейорганикалық химия

Биофизика және биоинформатика

-

Биофизика

-

Органикалық химия

Органикалық химия

Органикалық химия және биохимия

Органикалық химия

6В01511-География-тарих ББ

Физикалық география негіздері

Жалпы жертану

-

Жалпы жертану

Ежелгі Шығыс және Ежелгі әлем тарихы

Ежелгі дүние тарихы

-

Ежелгі Шығыс тарихы

Картография топография негіздерімен

Картография топография негіздерімен

-

Картография топография негіздерімен

6В01512-Биология-география ББ

Өсімдіктер мен жануарлар биологиясы

-

Ботаника, омыртқалылар  зоологиясы, Омыртқасыздар зоологиясы

-

Жалпы жертану

-

Жалпы жертану

-

Биофизика және биоинформатика

-

Биофизика

-