Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

5В010300 – Педагогика және психология мамандығының білім беру бағдарламасы мазмұнының

салыстырмалы анализі

Критерийлер

Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ

Абай атындағы ҚазҰПУ

Деңгей

Деңгей

Жоғары

Орташа

Төмен

Жоғары

Орташа

Төмен

Білім беру бағдарламасының құрылымы

1

БББ  барлық құрылымдық компоненттерінің толықтылығы мен жеткіліктілігі

+

+

Білім беру бағдарламасының мазмұны

2

Тереңдігі, мазмұнының жүйелілігі

+

3

Білім беру мазмұнының ғылым және еңбек нарығы талаптарына сәйкестігі

+

+

4

Мазмұнның инвариантты (базалық) және вариативті компоненттерінің бар болуы

+

+

5

Мазмұнда құзыреттіліктің көрініс беруі

+

6

Білім алушының тұлғалық дамуға бағыттылығы

+

   Бағдарламалар ҚР ББЖМС негізінде құрылған, уақытылы рецензиялаудан өтіп тұрады, сұранысқа ие болып табылады, педагог-психолог мамандарын даярлаудың кеңдігін қамтамасыз етеді.
  Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ және Абай атындағы ҚазҰПУ білім беру бағдарламаларының мақсатты қойылымдарында айырмашылықтар байқалады. Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ БББ-нда нақты иерархия және мақсаттардың логикалық тізбектілігі көрінеді, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің БББ-нда жалпырақ мақсатты қойылымдар көрініс береді. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің БББ-нда Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ БББ-нда байқалмайтын пәндер мен арнайы құзыреттіліктердің матрицасы ұсынылған. Тұтастай алғанада, білім беру бағдарламалары ұқсас құрылымдарға ие болып табылады.
1. БББ барлық құрылымдық компоненттерінің толықтылығы мен жеткіліктілігі
Мамандықтың білім беру бағдарламаларының мазмұны қатаң түрде құрылған және негізгі талап етілетін бөлімдерден тұратын 25 және 34 дана (элективті пәндер) көлеміндегі таңдамалы компонеттер түрінде ұсынылған. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің білім беру бағдарламасында білім берудің барлық негізгі құзыреттілігі бойынша толық нәтижені қамтамаасыз ете алмайтын элективті пәндер бойынша кредиттердің ұсақталуы көрініс береді. Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-ның білім беру бағдарламасында бағдарламаны мазмұнды ететін таңдамалы компонеттер кредиттерінің оңтайландырылғандығы байқалады. Бұл өз кезегінде білім беру бағдарламасының толығырақ игерілуін қамтамасыз етеді.
2. Тереңдігі, мазмұнының жүйелілігі
Білім еру бағдарламаларының мазмұны қарастырылып отырған мәселенің тереңдігі мен базалық және кәсіби пәндердің контектінің жүйелілігін қарастырады. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілдегі оқу-әдістемелік әдебиеттердің жеткіліксіздігі мәселесі мамандықтың қазақ тіліндегі білім беру бағдарламаларының деңгейінде көрініс береді.
3. Білім беру мазмұнының ғылым және еңбек нарығы талаптарына сәйкестігі
Оқу-әдістемелік кешендердің мазмұнды бөліктерін құрастыруда оқытушылар тарапынан аймақтың, потенциалды жұмыс берушілердің қажеттіліктері, «Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі» және т.б. секілді ЖОО-ның білім беру қызметтерін тұтынушылардың сұраныстары есепке алынды.
4. Мазмұнның инвариантты (базалық) және вариативті компоненттерінің бар болуы
Таңдамалы пәндерді анықтау презентация әдісі арқылы студенттерге элективті пәндер каталогынан әр пәннің баламаларын ұсынатын, пәндерді зерттеуді кезектендіруде кеңес беретін топ эдвайзері басқаруында жүзеге асырылады.
5. Мазмұнда құзыреттіліктің көрініс беруі
Білім беру бағдарламасының «Отбасы психологиясы», «Психологиялық кеңес негіздері», «Заманауи мектеп жағдайындағы педагогикалық менеджмент» және т.б. пәндері психологиялық-педагогикалық ғылымның теориясын, өз іс-әрекетін ұйымдастыру принциптерінің практикалық қолданылуын иеленген құзыретті педагог-психологты даярлауға бағытталған.

  Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 5В010300 – Педагогика және психология мамандығының білім беру бағдарламасының толығырақ салыстырмалы анализі үшін МОӘК және ПОӘК секілді құжаттар қатары талап етіледі.

   2018 жылғы қабылдауы бойынша Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-ның «Педагогика және психология» кафедрасы,  5В010300 «Педагогика және психология» мамандығының  оқу бағдарламасының мазмұнын үйлестіру үрдісін Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетімен ынтымақтастық жүргізуде.