Ескермесұлы Әлібек

Alibek EskermesulyАты жөні - Ескермесұлы Әлібек
Атқаратын қызметі - Информатика кафедрасының меңгерушісі, аға оқытушы
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс. ;
Байланыс нөмері: 8 701 592 26 68
Оқытылатын пәндер
• Сандық әдістер
• Амалдарды зерттеу
• Жасанды интеллект
• Web-сайт құру технологиясы
• Информатиканың теориялық негіздері
• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Ғылыми дәріжесі (егер бар болса) – PhD, 6D060100 – «Математика»
Ғылыми атағы (егер бар болса) –
Біліктілігін арттыру және (немесе) кәсіптік қайта даярлау туралы деректер –
• «Бағдарламалау» пәні бойынша біліктілікті арттыру туралы куәлік. Абай атындағы ҚазҰПУ, 24.11.2007 ж., Алматы қ.
• «ЖОО-да оқытудың интерактивті әдістері» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру туралы сертификат. Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, 23.12.2009 ж.
• «Жоғары мектеп менеджменті» курсынан өту туралы куәлік. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты. Көлемі 72 сағат, 21.11.2017 ж., Алматы қ.
• ҚР орта білім мазмұнын жаңарту аясында педагогикалық кадрларды даярлауды жүзеге асыратын ЖОО-ның ПОҚ біліктілігін арттыру сертификаты. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. Көлемі 80 сағат, 9.11.2018 ж. Астана қ.
Жалпы еңбек өтілі- 20 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі- 16 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және (атауы)-
• Об асимптотике решений сингулярного дифференциального уравнения четвертого порядка с нерегулярными коэффициентами // Международная научная конференция «Алгебра, анализ, дифференциальные уравнения и их приложения» посвященная 60-летию академика НАН РК А.С.Джумадильдаева: тезисы. – Алматы, 8-9 апреля 2016 г. – С. 143-145
• Об асимптотике решений сингулярного дифференциального уравнения четвертого порядка с нерегулярными коэффициентами // Математический журнал – г.Алматы, №1(59), том 16, 2016г. С. 58-76.
• Об индексах дефекта дифференциального оператора с быстро осциллирующими коэффициентами // Математические заметки. 2016. Т.100, №3. С.465-468.
• About the defect indices of fourth-order differential operator with rapidly oscillating coefficients // THE ABSTRACT BOOK ICAAM 2016, 07-10 September 2016, Almaty, P. 120
• Об индексах дефекта двучленного минимального дифференциального оператора четвертого порядка с нерегулярными коэффициентами // Сборник тезисов Уфимской международной математической конференции, г. Уфа, 27-30 сентября 2016 г., С. 56-57
• Асимптотические формулы для фундаментальной системы решений дифференциального уравнения с колеблющимся коэффициентом // Материалы Международной научно-методической конференции «Математика в Казахстане – прошлое и перспективы», посвященной 100-летию Ибрашева Хасана Ибрашевича. – Алматы, 23-25 ноября 2016 г., С. 35-36.
• Исследование индексов дефекта двучленного минимального дифференциального оператора четвертого порядка с нерегулярными коэффициентами // Вестник Карагандинского университета. Серия «Математика». № 4(84)/2016 – с. 46-51
• Асимптотика спектра неполуограниченного дифференциального оператора с колеблющимся коэффициентом // Вестник Евразийского университета. Серия «Естественно-технические науки». – 2017. – № 2 (117). – С. 32-42
• Асимптотика спектра неполуограниченного дифференциального оператора с колеблющимся коэффициентом // Международная научная конференция «Весовые еценки дифференциальных и интегральных операторов и их приложения» посвященная 70-летию члена-корреспондента НАН РК, профессора Р.Ойнарова: тезисы. – Астана, 4-6 мая 2017 г. – С. 162-164
• Об индексах дефекта дифференциального оператора с быстро осциллирующими коэффициентами // Международный научный симпозиум «Теория функций, функциональный анализ и их приложения» посвященный 60-летию со дня рождения профессора Е.Д. Нурсултанова: Тезисы докладов. – Астана, 25-26 мая 2017 г. – с. 40-41.
• Осцилляционные свойства одного класса дифференциальных уравнений четвертого порядка // Вестник Евразийского университета. Серия «Естественно-технические науки». – 2017. – № 6 (121).
• «Информатика» білім беру бағдарламасының пәндерін ағылшын тілінде оқыту туралы // Материалы региональной научно-практической конференции «Перспективные направления по обучению на английском языке предметов естествознания». 30 ноября 2017 г. с. 3-5.
• Применение трехъязычного образования в преподавании эликтивных дисциплин образовательной программы «Информатика» // Материалы международного форума «Полиязычное образование: теории и практики». 8 декабря 2017 г.
• Ақпараттық технологияларды ЖОО-да қолдану – сапалы білім кепілі // Материалы региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных экосистем в программе «ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН»: проблемы и перспективы». – Аркалык, 4 апреля 2018 г. – 11-14 С.
• HTML тілінің көмегімен оқыту қосымшaлaрын құру // Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХVIІІ Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, Том 19. – Павлодар, 11 сәуір, 2018 жыл. – 289-292 Б.
• Сызықтық программалау есептерін компьютер көмегімен шешу // «Төлегенов оқулары - 2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық – 12 сәуір 2018 жыл. – 38-41 Б.
• Использование информационных технологий в вузе – залог качественного образования // «Развитие научно-технического творчества детей и молодежи». Сборник научных трудов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Смоленск – 14 апреля 2018 г. – 88-91 С.
• Об асимптотике решений сингулярного дифференциального уравнения высшего порядка с колеблющимися коэффициентами // Международная научная конференция «Спектральная теория и смежные вопросы». Сборник тезисов. – г. Уфа, Башкортостан, 1-4 октября 2018 г. – 83-84 С.
• Международное сотрудничество вузов России и Казахстана в условиях цифровизации образования: на примере смоленского государственного университета и Аркалыкского государственного педагогического института им. И.Алтынсарина // Материалы международной научной-практической конференции на тему: «Цифровые технологии в образовании: проблемы и перспективы». – Аркалык, 17 октября 2018 года. – 41-44 С.
• Білім беруде сандық технологияларды қолдану барысында бірлескен ынтымақтастықтың алатын орыны // «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық, 17 қазан 2018 жыл. – 75-78 Б.
• Электронды құжат айналымын ЖОО-да ұйымдастыру // «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық, 17 қазан 2018 жыл. – 107-110 Б.
• Photoshop графикалық редакторын пайдалану // «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық, 17 қазан 2018 жыл. – 111-115 Б.
• 3DS MAX бағдарламасының компьютерлік графикадағы жаңаша мүмкіндіктері // Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХVIІІ Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, Том 12. – Павлодар, 11 сәуір, 2018 жыл. – 95-99 Б.
• Особенности преподавания web-программирования в вузе // Сборник научных трудов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Развитие научно-технического творчества детей и молодежи». – Смоленск, Россия, 12 апреля 2019 года.
• Сызықты емес теңдеулерді сандық әдістер арқылы шешудің тиімді тәсілдері // «Жастар жылына» арналған «Жастар және ғылым-2019» VI Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция материалдары. – М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, Петропавл, 12 сәуір 2019 жыл.
• Жоғары оқу орнындағы сандық білім беру үрдісі // Материалы республиканского форума «Цифровое образование: особенности и тенденции развития». – АркГПИ имени И. Алтынсарина, г. Аркалык, 15 ноября 2019 года.
• Improving the Content of a Client-server Technology Training Course: Set up and Collaborative Implementation of Local and Cloud-based Remote Servers // iJET ‒ Vol. 14, No. 21, 2019. – P. 191-204. Импакт-фактор Scopus (CiteScore 2019 – 1.7).
Оқу құралдарының саны және (атауы), шығарылған күні
1. Сандық әдістер және программалау // АрқМПИ, Арқалық-2019 ж., Оқу құралы.
2. Web-сайт құру технологиясы пәнінен тәжірибелік жұмыстар // АрқМПИ, Арқалық-2019 ж., Оқу-әдістемелік құралы.
3. Бұлттық технологиялар негіздері: оқу құралы // – Арқалық, 2019.
4. «Web бағдарламалау негіздері»: жоғары оқу орнының
күндізгі бөлімінің студенттеріне арналған оқу құралы. – Арқалық: АрқМПИ, 2020.
5. «Python бағдарламалау тілі»: жоғары оқу орнының күндізгі бөлімінің студенттеріне арналған оқу құралы. – Арқалық: АрқМПИ, 2020.