Мамандандырылған аккредиттеуден кейінгі ескертулер мен ұсыныстарды талдау

5В010300 – Педагогика и психология білім беру бағдарламасының мамандандырылған аккредитациясының ұсыныстары мен ескертпелері бойынша анализі

2015 жж аралығында 5В010300 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы НКАОКО арнайы акрредитациясынан өтті.
       Өзін-өзі бағалау есебінің анализі негізінде 5В010300 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы ___ мерзімге аккредитацияланды. Аккредитацияның 7 стандартына бойынша білім беру бағдарламасы «сәйкес» және «толығымен сәйкес» деп бағаланды. Білім беру бағдарламасының аккредитациясының нәтижесі бойынша келесі жыл бойы түзету іс-шаралары жүргізілген ұсыныстар мен еркертпелер енгізілді.

Стандарт 1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТЫ

1 Стандарт бойынша толық сәйкестілік енгізілді және келесі оң жақтары атап көрсетілді:
- БББ-ның мақсаты мен нәтижесінің өнімділігін бағалаудың анализі;
- БББ-ның мақсаттарын жетілдіру бойынша түзету жұмыстары;
- базалық және профильдік циклдерді таңдаудағы компоненттердің басымдылығы;
- элективті пәндер каталогының мазмұндылығы.

   Берілген стандарт бойынша ескертулер жоқ, келесі ұсыныстар анықталды:
- БББ мақсаттарын қалыптастыру барысында аймақтың білім беру аясындағы өзгерістерді ескеру, студенттерді және жұмыс берушілерді мақсаттарды және білім беру траекториясын өндіруге белсендірек ұмтылдыру ұсынылады.
   Жоғарыда келтірілген ұсыныстарды талдай отырып, келесі жайттарды атап өтуге болады:
- аймақтың әлеуметтік педагог, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі, мектеп психологы секілді тар көлемдегі мамандарға деген қажеттілігін ескере отырып, модульді білім беру бағдарламалары «Шағын аудандардағы әлеуметтік педагогтың жұмысы», «Қиын балалармен жұмыс істеу әдістемесі», «Қызметкерлермен жұмыс жасаудағы психологиялық технологиялар», «Коммуникация жүйесіндегі вербальді емес қарым-қатынас құралдары», «Мектеп психологының жұмысын ұйымдастыру» секілді пәндермен толықтырылды;
- анкеталау, әлеуметтік сауалнамалар жүргізу, студенттердің ЖОО-ның басқару блогына жүгінуі, оқытушының e-mail арқылы ПОҚ-на жүгіну, АИС «Platonus» арқылы мамандық студенттерін білім беру қызметтеріне баға беруге шақырудың мүмкіндігі кеңейтілді.

Стандарт 2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2 Стандарт бойынша сәйкестілік енгізілді және келесі оң жақтары атап көрсетілді:
- білім беру бағдарламасының мониторингі мен мазмұнын бағалаудың анық механизмдері;
- элективті пәндердің практикалық бағыттылығы;
- оқытудың заманауи технологияларын қолданудың жоғары деңгейі;
- мамандықтың күшейтілген материалдық базасы.

  Ескертулер мен ұсыныстар негізінде келесі жұмыстар жүргізілді:
- модульдік білім беру бағдарламаларындағы пәндердің логикалық кезектілігіне баса назар аударылды;
- аймақтың әлеуметтік педагог, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі, мектеп психологы секілді тар көлемдегі мамандарға деген қажеттілігін ескере отырып, модульді білім беру бағдарламалары «Шағын аудандардағы әлеуметтік педагогтың жұмысы», «Қиын балалармен жұмыс істеу әдістемесі», «Қызметкерлермен жұмыс жасаудағы психологиялық технологиялар», «Коммуникация жүйесіндегі вербальді емес қарым-қатынас құралдары», «Мектеп психологының жұмысын ұйымдастыру» секілді пәндермен толықтырылды;
- оқу-әдістемелік әдебиеттерді жоспарлау мен басып шығару жүмыстары күшейтілді, соның ішінде басып шығарылды:
- «Педагогика пәнінең 1001 тест жинағы» (автор Бижанова Ғ.Қ., Тауекелова А.Е.);
- «Практикум по педагогическому мастерству» (автор Есиргепова В.Ж.)
- «Семейная психология» (автор Бузулуцкая Т.М.);
-«Қазақстандағы білім және педагогика ғылымдарының тарихы» (автор Калкеева К.Р., Бижанова Ғ.Қ,. Ахметова П.А.);
-«История развития педагогической мысли в Казахстане» (автор Калкеева К.Р., Ахметова П.А., Алькуатова А.Л.);
-«Современные образовательные технологии в преподавании психолого-педагогических дисциплин» (автор Есиргепова В.Ж., Батырова З.Н.);
-«Психология салалары бойынша тест жинағы» (автор Мусирова Г.Б., Тауекелова А.Е.);
және жоспарланды:
1. ««Педагогика» пәні бойынша электронды презентациялық курс» электронды әдістемелік құралы (орыс тілінде)
2. ««Педагогика» пәні бойынша электронды презентациялық курс» электронды әдістемелік құралы (қазақ тілінде)
3. ««Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі» пәні бойынша электронды презентациялық курс» электронды әдістемелік құралы (орыс тілінде)
4. ««Психология және адам дамуы» пәні бойынша электронды презентациялық курс» электронды әдістемелік құралы (орыс және қазақ тілінде)
5. «Педагогикалық шеберлік бойынша лабораторлық жұмыстар» электронды әдістемелік құралы
6. ««Жас ерекшелік психологиясы» пәні бойынша электронды презентациялық курс» электронды әдістемелік құралы (орыс тілінде)
7. ««Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша электронды презентациялық курс» электронды әдістемелік құралы (орыс тілінде)

Стандарт 3. СТУДЕНТТЕР

3 Стандарт бойынша толық сәйкестілік енгізілді және келесі оң тәжірибе атап көрсетілді:
- студенттердің қызығушылықтарына жауап беретін оқыту көздері;
- студентті бағыттаушының болуы;
- академиялық саясат бойынша құжаттардың болуы;
- студенттерге арналған білім беру бағдарламаларына сәйкес анықтамалықтардың болуы;
- студенттерді қосымша академиялық қолдау.

    Кафедрада оқу бітіруші топтардың жауапты оқытушысы және эдвайзерлері жүзге асыратын кәсіби бағыттылық және жұмысқа орналастыру бойынша бағыт жұмыс жасайды. Жұмыс жоспарға сәйкес жүргізіледі және резюме құрастыру бойынша семинарлар, ресми хаттар, сәтті интервьюден өту секілді іс-шараларды қамтиды.

Стандарт 4. БІЛІМ БЕРУДІҢ НӘТИЖЕСІ. ӨНІМДІЛІГІ

4 Стандарт бойынша толық сәйкестілікпен және келесі оң тәжірибемен атап көрсетілді:
- студенттерге қажетті кәсіби құзыреттіліктің қалыптасуын қамтамасыз ететін пәндер блогына жұмысты бөлуді оңтайландыруға жауапкершілікпен қарау;
- жұмыс берушілердің білім беру бағдарламаларының құрастырылуы мен мазмұнының жаңартылуына ат салысуы;
- мамандық бойынша 80 % астам түлектерді еңбекпен қамтамасыз ету.

   Ескертулер мен ұсыныстар бойынша келесі жұмыстар жүргізілді:
- пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы нормативті талаптарға сәйкестендірілді;
- анкеталау, әлеуметтік сауалнамалар жүргізу, студенттердің ЖОО-ның басқару блогына жүгінуі, оқытушының e-mail арқылы ПОҚ-на жүгіну, АИС «Platonus» арқылы мамандық студенттерін білім беру қызметтеріне баға беруге шақырудың мүмкіндігі кеңейтілді;
- жоспарлануда:
• жұмыс берушілерді ГАК құрамына шақыру арқылы оқыту үрдісінің тәжірибелік-бағыттылық сипатын күшейту;
• 5В010300 – Педагогика және психология мамандығы студенттерінің тәжірибелік дайындығын жақсарту мақсатында кафедра кешені базасында ПОҚ балаларға, отбасылы студенттерге арналған психологиялық-педагогикалық орталықты іске қосу.

Стандарт 5. ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ

5 Стандарт сәйкестілікпен және бірқатар оң пункттермен атап көрсетілді:
- ПОҚ бойынша құжаттардың толық сәйкестілігі;
- сапалы ПОҚ болуы;
- ПОҚ кәсібилігінің жоғары деңгейде болуы.

  Ескертулер мен ұсыныстар бойынша келесі түзетулер енгізілді:
- шет елдік нөлдік емес импакт-фактрлы ғылыми басылымдарда мақалалар жариялау жұмысы іске қосылды:
• Шаумен Г.С. Motives for Choosing the Profession of a Social Care Teacher in the Universities of Kazakhstan. International Review of Management and Marketing, 2016, 6(S3) 133-139.
• Бондарева Т.О. «Психологические основы формирования ключевых компетенций специалиста экономических информационных технологий высшего образования». International Review of Management and Marketing, 2016, 6(S3) январь 2016

- педагогика және психологии кафедрасы оқытушыларын мақсатты даярлау жүзеге аысрылуда:

Оқытушының Т.А.Ә

Магистратура/докторантура мамандығы

Оқу орны

Түскен жылы

Бітірген жылы

1

Смаилова Г.С.

докторантура, 6Д010300 – Педагогика және психология

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

2012

2015

2

Бондарева Т.О.

докторантура, 6Д010200 – Педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

2013

2016

3

Алькуатова А.Л.

Магистратура, 6М010300 – Педагогика және психология

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

2013

2015

4

Балтабай Ж.

Магистратура, 6М010300 – Педагогика және психология

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

2015

2017

5

Калимжанова Р.Л.

докторантура, 6М012300 -

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универстиеті

2015

2018

- кафедра оқытушылары жұмысының сәйкес ставкаларына орай нақты бөлінуі.

Стандарт 6. МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКЛЫҚ БАЗА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ КӨЗДЕР

6 Стандарт бойынша сәйкестілік енгізілді және келесі оң жақтары атап көрсетілді:
- мамандықтың материалды-техникалық қамтамасыз етілуінің жоғары деңгейі;
- мамандықтың елеулі кітапханалық қоры.
  Стандарт бойынша ескертулер жоқ, ұсыныстар бойынша келесі жұмыстар жүргізілуде:
- «Инклюзивті білім беру орталығын» ашу бойынша жұмыс жүргізілуде.

Стандарт 7. АҚПАРАТТЫ БАСҚАРУ

7 стандарт ескертулері бойынша келесі жұмыстар жүргізілуде:
- педагогика және психология кафедрасының сайтын талаптарға сәйкестендіру.