Пайдаланылатын жабдықтар мен бағдарламалық құралдар тізбесі

Соңғы оқу жылдары физика зертханалары төмендегідей құралдармен жаңартылды:

Жабдықтарды атауы

Пәні

1

"Атвуд машинасы"  Зертханалық құрылғы ФМ - 11

Механика

2

"МаксвеллМаятнигі" зертханалық құрылғы ФМ - 12

3

зертханалық құрылғы, "Обербек маятнигі" ФМ - 14, "

4

Әмбебап маятник зертханалық құрылғысы ФМ

5

Зерханалық құрылғы. Модуль  ФПЭ - 05 м

6

Зерханалық құрылғы . Модуль ФПЭ - 07 м

1

Зертханалық қондырғы "Ұсақ борпылдақ матиралдар арқылы өткен ауаның диффузия коэффицентін анықтау"

Молекулалық физика

2

Зертханалық қондырғы "Қорғасын салқындаған кездегі меншікті кристалдану жылуы мен өзгерісін энтропия анықтау

3

Зертханалық қондырғы "Ауаның жылусыйымдылықтар қатынасын анықтау"

4

Зертханалық қондырғы ФМ "Унифилярный подвес"

5

Зертханалық қондырғы «Ауаның салыстырмалы нақты жылусыйымдылығын анықтау»

6

Зертханалық қондырғы " Сp/Сv  қатынасын Клейман-Дезорма әдісімен анықтау"

7

Зертханалық қондырғы Поляризацияланған жарық көзі (газды лазердің жұмысын зерттеу)

8

Зертханалық қондырғы "Ауаның ішкі үйкеліс коэффиценті мен еркін жолының орташа ұзындығын анықтау

9

Зертханалық қондырғы "Сұйықтың тұтқырлық коэффицентін құрамалы шарик әдісімен анықтау"

1

Типті қондырғы жиыны "Физика-электр және магнитизм"

Электромагнетизм

2

Электростатикалық өрісті модельдеу әдісін зерттеу

3

Процестерді зерттеу және конденсатор разрядтау

4

Өткізгіштердің және жартылай  өткізгіштердің температураға тәуелділігін анықтау

5

Кирхгоф заңын тексеру

6

Айнымалы ток үшін Ом заңын тексеру

7

Катушканың омдық R және индуктивтік кедергілерін анықтау

8

Плата L-card E-14-140

9

Осциллограф (ФПК-02)

1

РМС №1  Геометриялық оптика

Оптика

2

РМС №1 Поляризация

3

РМС №2 интерференция

4

РМС №3 Дифракция

5

Альфа-бөлшектің өту ұзындығын анықтауға арналған құрылғы ФП

6

Оқу қондырғысы  ФПК 08;  Оқу қондырғысы ФПК 05.

1

«Электротехника және электроника негіздері» оқу құрал жабдығының типтік жиынтығы

Электротехника

1

LEGO MINDSTORMS Education EV3 (Негізгі (базалық) жинақ; қосымша(кеңейтілген) жинақ); Alpha1;Makeblock mBot Ranger

Роботты техника негіздері

2

3D принтер InterPrint i3 (1,75 мм, 0.4 мм)

   

 5В011000-Физика мамандығы бойынша қолданылатын бағдарламалық құралдар тізімі

Бағдарламалық құралдар атауы

Пәні

Өткіз ілу орны

1

Абишев  А. К. Физика и астрономия 8 класс: виртуальные модельные эксперименты . - СД диск. - Алматы, 2006

Физиканы оқыту әдістемесі

515

2

Физика : 11 сынып. - СД диск.-Алматы,2005

3

Физика:оқулық.11-сынып.-Алматы.,2005

4

Физика:оқулық.10-сынып.-Алматы.,2005

5

Мартынова Н.К. Физика:книга для учит.7-9 кл.-М.,1999

6

Совершенствование преподавания физикив средней школе социалистических стран  : кн. для учителя / Под ред. В.Г. Разумовского. - М. , 1985

8

Macmillan guide to science: audio CD 1. - CD-диск. - Oxford, 2008

9

Macmillan guide to science: audio CD 2. - CD-диск. - Oxford, 2008

 

515

10

Kelly Keith. Science [Electron resources]. - CD-ROM диск. - Oxford, 2008

11

Физика 2:оқу құралы.-CD диск - Өскемен,2009

12

Физика:механика,механические колебания и волны, термодинамика и молекулярная физика:

ч.1.:учебник./Под ред.С.М. Смирнова - CDдиск. - М.,2005

Механика

511

13

Физика:механика, молекулярная физика,

электричество и магнетизм, электромагнитные волны и оптика, теория относительности  и квантовая физика: учеб.пособие.-CD диск.-М.,2003

14

Булгаков Н. А. Основные законы и формулы по математике и физике :справочник. - Тамбов, 2002

15

Физические основы механики:учебник.-М.,1999

16

Амбарцумян С. А. Теория анизотропных пластин : прочность,устойчивость и колебания. - М. : Наука, 1987

17

Беликов Б. С. Решение задач по физике : общие методы.:учеб. пособие . - М., 1986

18

Савельев И. В. Курс общей физики: в 3-х т. Т.1. Механика. Молекулярная физика. - М.,1973, 1982, 1986

19

Физика 1:оқу құралы.-CD диск.- Өскемен.,2009

20

Молекулярная физика:учеб.пособие.-Усть-Каменогорск.,2007

Молекулярлық физика

511

21

Физика:механика,механические колебания и волны, термодинамика и молекулярная физика:

ч.1.:учебник./Под ред.С.М.Козела.-CD диск. - М.,2005

22

Карицкая С.Г.Молекулярная физика и термодинамика:учеб.пособие.-CD диск.-Караганда.,2003

23

Физика:механика,молекулярная физика,

электричество и магнетизм,электромагнитные волны и оптика,теория относительности  и квантовая физика:учеб.пособие.-CD диск.-М.,2003

24

Яворский  Б. М. Справочник по физике:пособие. - М., 1968, 1971,1977,1985

25

Физика 1:оқу құралы.-CDдиск.-Өскемен,2009

26

Физика:механика,молекулярная физика,

электричество и магнетизм,электромагнитные волны и оптика,теория относительности  и квантовая физика:учеб.пособие.-CD диск.-М.,2003

Электромагнетизм

509

27

Булгаков  Н. А. Основные законы и формулы по математике и физике: справочник.. - Тамбов, 2002

28

Киттель  Ч.Введение в физику твердого тела: учебник.-М.,1999

29

Электричество:учеб.пособие./А.Н.Чмыхова.- М.,1999

30

Физика:электродинамика,электромагнитные колебания и волны,оптика,основы специальной теории относительности,квантовая физика,физика атома и атомного ядра:ч.2:учеб.пособие./Под ред С.М.Козела.-CD диск.-М.,2005

31

Физика 2 : электронды оқу құралы. - CD диск. - Өскемен , 2009

Оптика

511

32

Мәженов Н.А.Оптика:оқу құралы.-CD диск.-Караганда,2004

33

Физика:механика,молекулярная физика,

электричество и магнетизм, электромагнитные волны и оптика,теория относительности  и квантовая физика:учеб.пособие.-М.,2003

34

Волновые процессы и колебания:учеб.пособие. /В.Л.Богданова.-М.,,1999

35

Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики: . – М.,1973, 1985

36

Видеолекции по физике. / А. У. Умбетов. - DVD диск. - Аркалык, 2013

37

Физика 2:оқу құралы.-CD диск.-Өскемен,2009

Атом және атом ядросының физикасы

509

38

Физика:электродинамика,электромагнитные колебания и волны,оптика,основы специальной теории относительности,квантовая физика,физика атома и атомного ядра:ч.2:учеб.пособие./Под ред С.М.Козела.-CD диск.-М.,2005

517

39

Физика:строение вещества: раб. учебник. /В.Л.Богданова.-М.,1999

40

Физика 2:оқу құралы.-CD диск.-Өскемен,2009

41

Кониши, К. Кванттық механика : жаңа көзқарас. оқулық . - Алматы, 2013

Ядролық және конденсорлы орталар физикасы

509

42

Фок  В. А. Начала квантовой механики:учебник. –М., 1974

Классикалық және кванттық механика

511

43

Статистическая физика и термодинамика: учебник.-М.,1999

44

Физика:электродинамика,электромагнитные колебания и волны,оптика,основы специальной теории относительности,квантовая физика,физика атома и атомного ядра:ч.2:учеб.пособие./Под ред С.М.Козела.-CDдиск. -М.,2005

Стастистикалық физика және кинетикалық физиканың негіздері

512

45

Все о Космосе: документальный фильм.- CD диск.  - Алматы, 2010

Электродинамика және АСТ

512

46

Астрономия: полный мультимедийный курс. - CD диск. - М., 2009

Астрономия

515

47

Вселенная: док. фильм. Вып. 2, 4, 5.- CD диск .  - М., 2007

48

Луна : док. фильм.-  CD диск . - М., 2007

49

Абишев  А. К. Физика и астрономия:учебник: 8 класс. - СД диск. - Алматы, 2006

50

Космос - Грандиозное путешествие в глубины Вселенной: док. фильм.- CD диск.- М., 2005

51

Человек в космосе: док. фильм .- CD диск . - М., 2005

52

Программы для студентов:справочник. - СД диск. - Москва , 2003

53

Возвышение человечества: документальный фильм.- CD диск. - М., 1996

54

Құрманұлы  Оқас. Электрлік тізбектердің теориялық және практикалық мәселелері: монография. - Астана, 2010

   

55

Абишев  А. К. Физика и астрономия 8 класс: виртуальные модельные эксперименты . - СД диск. - Алматы, 2006

Электр энергиясын өндірудің дәстүрлі емес жолдары

515

56

Физика:оқулық.11-сынып.-Алматы.,2005

Физиканы оқыту әдістері

512

57

Физика:оқулық.10-сынып.-Алматы.,2005

58

Физика : 11 сынып. - СД диск.-Алматы,2005

59

Все о Космосе: документальный фильм.- CD диск.  - Алматы, 2010

60

Астрономия: полный мультимедийный курс. - CD диск. - М., 2009

Аспан механикасының элементтері

511

61

Луна : док. фильм.-  CD диск . - М., 2007

62

Вселенная: док. фильм. Вып. 2, 4, 5.- CD диск .  - М., 2007

63

Стейнберг  У. Ф. Электро - и радиотехника для всех :учебник. - М., 1972

5В010900-Математика мамандығы бойынша қолданылатын құралдар тізімі

Жабдықтарды ң атауы

Зертхананың атауы

Өткізілу орны

1

Компьютер с комплектующими 3D

Кабинет методики математики

509

2

Электронная книга с программным обеспечением 3D

3

Проектор 3D

4

Акустическая система

5

доска ученическая

6

Компьютер в комплекте

Кабинет Толегенова М.О.

510

7

Интерактивная доска

8

проектор

9

указка

10

доска ученическая

11

Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) по математике

Кабинет математики

514

12

Проектор EPSON V 11 H254040EMP - X5

       

13

3D принтер InterPrint i3 (1,75 мм, 0.4 мм)

Роботты техника негіздері зертханасы

514

       

Соңғы оқу жылында физика зертханалары келесі жабдықтармен жаңартылды:

1

 

 

Физика бойынша оқу іс жүзінде және жобалау қызметіне арналған зертханалық кешен

Ноутбук-2 шт

Микроскоп-2 шт

Механика бөлімі

Термодинамика және молекулалық физика бөлімі

Электродинамика бөлімі

Оптика кванттық құбылыстардың қуат көздері

Өлшеу құралдары

Сандық зертханалар

Электронды компоненттер

Бірінші бөлім оқу-зерттеу және  жобалау  жұмыстары

Екінщі бөлім базалық және  тереңдетілген деңгей

2019-2020

Мектеп эксперимент техникасы

517 ауд