«Шетел тілді білім беру: тәжирибе, мәселелер, жаңашылдығы» атты институтішілік «Шетел тілді білім беру: тәжирибе, мәселелер, жаңашылдығы» атты институтішілік студенттердің ғылыми конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ (28 қараша 2017 жыл)

«Шетел тілді білім беру: тәжирибе, мәселелер, жаңашылдығы» атты институтішілік студенттердің ғылыми конференциясының материалдары.(28 қараша 2017 ж.). - Арқалық: АрқМПИ, 2017. 228 б.қазақша, орысша ISBN 978-601-80709-3-8

Бас редакторы / Главный редактор:

Қуанышбаев С.Б. – Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, ректор, география ғылымдарының докторы, профессор
Бас редактордың орынбасары / Заместитель главного редактора:

Колдасбаева З.Ш – Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к., доцент 
Редакция алқасы / Редакционная коллегия:

п.ғ.к., доцент Колдасбаева З.Ш., доцент Анапин Е.Х. пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Бакирова Ж.М., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Оскина М.С., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Багитжанова Ш.С., пед. ғыл. магистрі, оқытушы Ахметова Г.Х., аға оқытушы Байдалина Ж.Ж., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Тургумбекова Б.Н., гум. ғыл. магистрі, аға оқытушы Ибрагим А.Е., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Аубакирова Ж.З., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Штатбаева Г.С., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Шоңғалова А.С. 
Басылымға жауапты / Ответственные за выпуск:

пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Бакирова Ж.М.; пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Оскина М.С., пед. ғыл. магистрі, оқытушы Ахметова Г.Х., аға оқытушы Байдалина Ж.Ж., редакциялық-баспа бөлімінің бастығы Амирбеков О.А.
Бұл жинаққа Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының педагогика және филология факультетінің, шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен 2017 жылдың 28 қарашасында өткен «Шет тілді білім беру: тәжирибе, мәселелер, жаңашылдығы»  атты институтішілік студенттердің ғылыми конференциясына қатысушы студенттердің, жас ғалымдардың ғылыми мақалалары енгізіліп отыр.Конференция материалдары үш тілділік аясында лингвомәдениеттану методологиясы негізіндегі шет тілдік білім беру парадигмасын, лингвистиканың және филологияның теория-қолданбалы аспектілерін, шет тілдік білім беруде қазіргі заманғы ақпараттық байланыс жүйелері мен технологияларын қамтыған.  Жинақ білім беру саласындағы зерттеушілер мен білім алушыларға, жалпы оқырман қауымға арналған.

Shetel