Шакирова Катира Мирамовна

Katira SHФамилия,имя,отчество - Шакирова Катира Мирамовна
Занимаемая должность - ст. преподаватель
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. ;
Сот.тел: 87785542871
Преподаваемые дисциплины
-Исследование проблем словообразования в казахском языке
-Теоретические основы морфологии современного казахского
-Технологии критериального оценивания
-Функциональная грамматика
-Новые технологии в образовании
-Стилистика языка
Ученая/академическая степень - Магистр педагогических наук
Ученая степень(при наличии)-
ученое звание (при наличии)-
Наименование направления подготовки и (или) специальности-5В011700-Казахский язык и литература, 5В012100-Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)-
• «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасы негізінде дайындалған педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық – оқытушылық құрамы қатарынан тренерлерді оқыту бағдарламасы бойынша курс. «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы, 2ақпан -20 наурыз, Астана, 2015.
• SHORT COURSES ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto
Successfully completed the Professional Development course in Education for higher Education institutions that took place between 1st and 9 th June 2015.
• «Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей ВУЗов Республики Казахстан». Министерство образования и науки Республики Казахстан АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»», Алматы, 10.06.2015.
• «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері» атты біліктілікті арттыратын ғылыми – әдістемелік семинар. Қазақстан Республикасы Алматы қаласы мемлекеттік тілді дамыту институты, Алматы. 25-28 ақпан, 2016.
Общий стаж работы - 26 лет
Стаж работы по специальности-26 лет
Количество и (наименование) научных трудов -43
1. Қазақ, орыс тілдері фразеологиясындағы соматизм топтарының когнитивті – контрастивтік аспектіде қолданылуы. – ҚазҰУ хабаршысы, филология сериясы №7, 2003.
2. Сатыбалдин «Аякөз ару» пьесасының жанрлық сипаты. - «Қазақ әдебиеті» Республикалық әдістемелік журнал. - 2010, № 10
3. Қ.Сатыбалдин драматургия мәселелерін қозғауы. - Л.Н Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен шығарылған «Көкейкесті әдебиеттану» ғылыми жинақ .- 2010, № 9
4. Қ.Сатыбалдин драматургиясындағы Сәкен бейнесі. - «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны». – Республикалық ғылыми – практикалық конфереция материалдары - Арқалық ,2010 ж.
5. Қапан Сатыбалдиннің «Қараторғай» повесі. - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары - Арқалық қаласы, 2011 ж.
6. Ы.Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні. - Ыбырай Алтынсаринның туғанына 170 жыл толуына орай «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселері» тақырыбында өткен республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары - Арқалық қаласы, 2011 ж.
7. «Ұзақ жол» пьесасындағы тартыс. - Ақиқат. Ұлттық қоғамдық-саяси журнал. №8, 2012ж.
8. Қапан Сатыбалдиннің поэзия туралы толғамдары. - «Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» Алтынсарин оқулары-2012, Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық қаласы, 5 қазан, 2012ж.
9. Қапан Сатыбалдин және драматургия жанры. - «Жоғары кәсіптік білімнің иннновациялық дамуы: тәжірибесі, мәселелері және келешегі» Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 75 жылдығына орай өткізілген халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 18-19қазан, 2012ж.
10. Қапан Сатыбалдиннің «Ұзақ жол» драмасындағы тартыс пен характер. - Көнетүркілік руна жазуы құписының ашылуының 120 жылдығы мен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 75 жылдығына орай өткізілген «Түркітану және қазіргі білім беру жүйесінің мәселелері: мәдениетаралық ғылыми практикалық конференция, 2-3 қараша, 2012ж.
11. Қапан Сатыбалдин шығармашылығының көркемдік ерекшелігі. - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Р.Нұрғали және Алаш әдебиеттануы» республикалық ғылыми-теориялық конференция, Алматы, 2012ж.
12. Шакирова К.М. Талант қыры. - Қазақ әлеуметтік және Еңбек Академиясы (КазАТиСО) халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 2012
13. Қ.Сатыбалдин «Аягөз ару» пьесасындағы кейіпкер болмысы. – «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік педагогикалық және психологиялық қолдау» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. - Арқалық, 2013ж.
14. Қ.Сатыбалдин драматургиясындағы жағдай. - «Шоқан оқулары» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Көкшетау,2013ж.
15. Көркем шығармадағы мінез бен жағдай мәселесі. - ҚарМУ хабаршысы. Филология сериясы, №3, (71) 2013 ж.
16. Оқушыларды тәрбиелеу барысында көркем шығарманың алатын орны.- Materialy ІХ Miedzynarodowej NAUKOWI -PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 05-12 listopada 2013 roku
17. Адамгершілік тәрбиеге бағыттап оқытудағы көркем шығарманың маңызы. -. Materialy ІХ Miedzynarodowej NAUKOWI -PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 07-15 listopada 2013 roku
18. Loci Communes Functions in Storytellers Creative Process - European Researcher, 2013, Vol. (46), №4-2 http://erjournal.ru/oaji.net/articles/2014/1-13950574444 импакт – фактор
19. Some Problems of the Kazakh Drama Study. -. European Researcher, 2013, Vol. (50), №5-3 www.erjournal.ru/journarls_n/1370332593. импакт – фактор
20. Ratio of Character and Circumstances in the literary Work. - European Researcher, 2013, Vol. (52), №6-1 http://erjournal.ru/oaji.net/articles/2014/1-1394718855 импакт – фактор
21. «Қапан Сатыбалдин қазақ драматургиясы жайында» - София «Бял ГРАД-БГ»ООД, 25 март,2014ж.
22. Language of Characters as one of the Talented writer´s Works. – European Researcher, 2014, Vol. (72), №4-1 1 www.erjournal.ru/journalrs_n/1398793103 импакт – фактор
23. «Драмалық шығармалардағы мінез мәселесінің зерттелуі» ҚарМУ хабаршысы. Филология сериясы, №2, (74) 2014 ж.
24. «Соматикалық фразеологиялық тіркестердің көркем шығармадағы көрінісі» - «Қазақ тіл білімі тарихының мәселелері» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2014ж.
25. «Қапан Сатыбалдиннің жазушылық шеберлігі» - «Мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері мен озық технологиялары» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Қарағанды, 2015ж.
26. «Қапан Сатыбалдин шығармаларының тілі» - Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1,(9)2015ж.
27. «Шеберлік тәсілдері» - «Ұлт руханиятының қайнар көздері: тіл мен әдебиет, білім мен тәрбие» атты республикалық ғылыми –тәжірибелік конференцияның материалдары. – Қызылорда, 2016ж.
28. «Қапан Сатыбалдиннің прозалық шығармаларындағы фразеологизмдердің қолданылуы» - Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1, (13 ) 2016ж.
29 «Қапан Сатыбалдин шығармашылығындағы фольклорлық сарын» - «ЭКСПО – 2017: Ақпараттандыру – қоғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары – 2» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары.-Шымкент,2016ж.
29. «Жазушы Ақан Нұрманов шығармаларындағы фразеологизмдер табиғаты». – «Тіл өмірі, өмір - тілде» халықаралық ғылыми – практикалық семинар материалдары. – Ақтөбе, 2016ж.
30. «Драматургиядағы диалогтың қызметі». – Ш.Уәлиханов атындағы КМУ хабаршысы. Филология сериясы, №2, 2016 ж.
31.«Қапан Сатыбалдиннің «Махаббат машақаты» пьесасындағы «мінез» бен «жағдай» мәселесі» - Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы №3 (63) 2016 ж.
32. Ақын Бақыткерей Ысқақов өлеңдеріндегі «Туған жер» концептісі». – Ш.Уәлиханов атындағы КМУ хабаршысы. Филология сериясы, №2,
2017 ж.
33. Қ. Сатыбалдин шығармасындағы суреттеу. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысумен республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары.- Арқалық,2017
34. Қапан Сатыбалдин шығармашылығындағы. «Мен жырлаймын», «Я воспеваю» (Издательской Дом «Высшее Образования и Наука»г. Москва 2017 год, ноябрь)
35. Language of Characters as one of the Talented Writer’s. «Мен жырлаймын», «Я воспеваю» (Издательской Дом «Высшее Образования и Наука» г.Москва 2017 год, ноябрь)
36. Писатель, создавший характерные образы. CURRENT HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT: Views and Perspectives (Non-conference Proceedings).13.12.2017
37.Қапан Сатыбалдиннің әдеби-сын ойлары. Сборник материалов Междунараодной научно-практической конференции, посвященной Году экологии в РФ и ососбо охраняемых природных территорий в РБ.Республика Башкортостан, г.Стерлитамак. 21 ноября 2017 года
38. Қапан Сатыбалдин шығармаларындағы кейіпкерлер әлемі". М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған "М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Семей қаласы,6-7 қазан 2017 ж
39. Драмалық шығармалардағы кейіпкер сөзінің мәні . Научный журнал «Глобус». Импакт-фактор научных публикаций 2019, март
40. Қаламгер шеберлігі. «Шәкәрімнің мәңгілік мұрасы» Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толуына арналған «ШӘКӘРІМ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ» ХҒПК материалдар жинағы (Семей қаласы, 2018 жыл)
41. Жазушы тіліндегі кестелі тіркестер. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №1 , 2018
42. Қазақ поэзиясы Қапан Сатыбалдин талдауында. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №3, 2018

43. STYLISTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS USED BY K. SATYBALDIN. SCIENCE AND WORLD STYLISTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS USED BY K. SATYBALDIN. SCIENCE AND WORLD. International scientific journal, № 10 (62), 2018 Том 2, «Наука и Мир» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Австралия)

Количество и (наименование) учебных пособий, дата выпуска - 10
1.Айдарова Г.К. «Қазіргі қазақ тілінен тест тапсырмалары» оқу – әдістемелік құралы. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2011. – 150 б.
2. Шакирова К.М. «Қапан Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер» монография. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2012 – 136 б.
3. «Қапан Сатыбалдин – драматург» оқу құралы. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2013–80б.
4. «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы пәнінен практикалық сабаққа арналған оқу – әдістемелік нұсқаулық». – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2013 - 63 б.
5. «Қазіргі қазақ тілі морфологиясы» электронды оқу құралы. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2014 – 170 б
6. «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы» пәнінен тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар. Оқу – әдістемелік құрал. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2017 - 56 б.
7. Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер. Монография. Ресей мемлекеті, Москва қаласы, «Высшее Образование и Наука» Баспа Үйі, 2018, сәуір. ISBN 978-5-94084-057-2
8. «Қазақ тілі стилистикасы» пәнінен практикалық сабақ таппсырмаларына оқу-әдістемелік құрал. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі 2018 жыл
9. «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» пәнінен электронды презентациялық курс». Электронды-әдістемелік құрал. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі, 2019 жыл
10. «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы». Электронды оқу құралы. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі 2019 жыл