Использование открытых образовательных ресурсов

Использование открытых образовательных ресурсов специальностей 6В01201-«Дошкольное обучение и воспитание», 6В01301-«Педагогика и методика начального обучения», 6В01202 «Воспитатель дошкольного учреждения и педагог-психолог»

В целях модернизации учебно-образовательной среды кафедра занимается подготовкой и записью видеолекции дистанционного обучения. В процессе обучения используются видеолекции, которые записываются согласно плана и доступны для студентов в программе MOОDLЕ.
Имеются видеоматериалы по лекционным занятиям по «Педиатрия негіздері және мектеп гигиенасы» (Жандилдина Р.Е.), «Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста» (Жунусова Р.К.). «Дошкольная педагогика», «Методика развития речи детей дошкольного возраста (Темирханова К.Ш., Шайменова Л.С.), «Формирование элемантарных математических представлении у детей дошкольного возраста» (Жандилдина Р.Е., Жунусова Р.К.), «Детская психология», «Педагогическая диагностика» (Жандилдина Р.Е., Шайменова Л.С), «Методика казахского (русского) языка» (Даулетова А.С., Жунусова Р.К.), «Методика обучения познания мира» (Кара А.Б.), «Детская литература» (Дуйсебекова А.Е.), «Семейная педагогика» (Жунусова Р.К.), «Педагогическое мастерство» (Умбетова М.Ж.), «Дене тәрбие теориясы мен әдістемесі» (Жандилдина Р.Е.) и т.д.
В институте создана автоматизированная система управления учебным процессом, включающая систему сетевого тестирования студентов, электронную систему «AISPlatonus» содержащую информацию о студентах, их успеваемости, учебные планы дисциплин, студенческую канцелярию.Имеется электронный каталог, размещенный по адресу www.api.kz, внутренняя электронная библиотека, включающая в себя книги, учебники, пособия, лекции, УМКД и др. материалы для учебного процесса.

План проведения видеолекций в 2020-2021 учебном году

ФИО преподавателя, должность

Наименование дисциплины

Темы видеолекции

Сроки выполнения 

1

PhD доктор, доцент Оспанбекова М.Н.

Методика преподавания математики

Дәріс 1. «Математиканы оқыту әдістемесі» - ғылым және оқу пәні

 

 

Октябрь 2020г

Дәріс 2. Бастауыш мектептегі  математиканың ғылыми-әдістемелік негізі ретіндегі пәннің сипаттамасы

Дәріс 3. Бастауыш сыныптарда математиканы оқытуды ұйымдастыру

Дәріс 4-5. «Сандар және өлшемдер (сандармен амалдар қолдану)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 6-7. «Сандар және өлшемдер (сандармен амалдар қолдану)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы: «ерекше» және кестелік жағдайлар; ауызша және жазбаша жағдайлар

Дәріс 8 «Сандар және өлшемдер» (Шамалар және өлшем бірліктер)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Ноябрь 2020г

 

9-10 «Алгебра элементтері» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы. «Геометрия элементтері» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы

Дәріс 11-12 «Математикалық модельдеу (жай есептер және оларды шешу)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы. «Математикалық модельдеу (құрама есептер және оларды шешу)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 13. «Математикалық модельдеу (есептерді модельдеу)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 14. «Математикалық модельдеу (математикалық тіл)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 15. «Жиын. Логика элементтері»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

2

Ст.преподаватель, магистр

Омарова Д.К

 

Методика преподавания английского языка

Ағылшын тілін оқытудың мақсат, міндеттері

 

 

Октябрь 2020г

 

 

 

Ағылшын тілін оқыту мазмұны

Ағылшын тілін оқытудың әдістемелік қағидаттары

Ағылшын тілін оқытудың әдіс-тәсілдері

Ағылшын тілін оқыту құралдары

Ағылшын тілін оқыту технологиялары

Тыңдауды оқыту

Тыңдауды оқытуда қолданылатын жаттығулар мен ойындар

Сөйлеуді оқыту

Ноябрь 2020г

Сөйлеуді оқытуда қолданылатын жаттығулар мен ойындар

Оқуға үйрету

Бастауыш сынып оқушыларының оқу дағдысын қалыптастыру жолдары

Жазуды оқыту

Ағылшын тілін оқытуда дидактикалық ойындарды пайдалану

Бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқытуды жоспарлау

3

 

 

 

Ст.преподаватель, магистр

Дуйсекова А.А.

 

 

Занимательная математика

Қызықты математика  оқу пәні ретінде

Октябрь 2020г

Мектепке дейінгі мекемедегі қызықты математика  пәнінің мазмұны мен маңыздылығы

Қызықты математикаға арналған оқу-әдістемелік және басқа оқыту құралдарына сипаттама                 

Қызықты математиканы оқыту нәтижелерін бақылау және диагностикалау

Қызықты математиканы оқытуда қолданылатын дидактикалық ойындар  мен ойын технологиясы

Қызықты математиканы оқытудағы логикалық тапсырмалардың сипаттамалары

Октябрь 2020г

Логика сабақтарында ұсынылатын есептер мен жаттығулардың мазмұны      

Балабақшадағы логика сабағының жұмыс жасау моделі

Қызықты математика пәнінен ұйымдастырылған  оқу іс-әрекетінде танымдық–жобалық іс-әрекет  технологиясын қолдану

Қызықты математика пәнінен жүргізілетін ТРИЗ технологиясы негізделген шығармалық тапсырмалар  

 Қызықты математиканы оқыту барысында баланың іс-әркетін басқарудың қазіргі жаңа технологиялары 

 

Ноябрь 2020г

Ойын арқылы балалардың математикалық білім-білік дағдыларын қалыптастыру

Шектес жиындарды бірлік айырмашылықтары бар нәрселерді салыстыра білу

Қызықты математика

арқылы бүтінді  бөлікке бөлудің арифметикалық тәсілдері

     Қызықты математика арқылы заттың шамасына қарай салыстыру 

 Қызықты математиканы оқыту барысында баланың іс-әркетін басқарудың қазіргі жаңа технологиялары