Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы современных филологических исследований» (23 февраля 2017 года)

Материалы республиканской научно-практической конференции на тему:

«Актуальные проблемы современных филологических исследований»

(23февраля 2017 года)

 «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» = «Актуальные проблемы современных филологических исследований» халықаралық қатысуымен респуб. ғыл.-тәжіриб. конф. материалдары (23 ақпан 2017 ж.). - Арқалық: АрқМПИ, 2017. - қазақша, орысша. ISBN 978-601-06-3969-0

Бас редакторы / Главный редактор:
Мусабекова Г.А. - Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, педагогика ғылымдарының кандидаты

Бас редактордың орынбасары / Заместитель главного редактора:
Рахметова Б.А. - Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, АрқМПИ профессоры

Редакция алқасы / Редакционная коллегия:
ф.ғ.д., профессор Аймұхамбет Ж.Ә. (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ), ф.ғ.к., доцент Сарекенова К.К. (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ), ф.ғ.к., Рахметова Б.А., ф.ғ.к., доцент Искакова Б.Д., п.ғ.к., доцент Колдасбаева З.Ш., ф.ғ.к., доцент Валиханов Ш.А., ф.ғ.к., Калиев А.К., ф.ғ.к., Даулетова А.С., ф.ғ.к., Дуйсебекова А.Е., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Шакирова К.М., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Абдуллина А.А., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Ауезова Ш.С., пед. ғыл. магистрі, Айдарова Г.К., аға оқытушы Таутина Б.А., аға оқытушы Абдрашитова Р.А., гум. ғыл. магистрі, аға оқытушы Ибрагим А.Е., заң ғыл. магистрі, аға оқытушы Бермағамбет Р.Е., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Алькуатова А.Л.

Басылымға жауапты / Ответственные за выпуск:
заң ғыл. магистрі, аға оқытушы Бермағамбет Р.Е.; аға оқытушы Таутина Б.А.; редакциялық баспа бөлімінің бастығы Амирбеков О.А.; лаборант Карбозова Г.К.

   Бұл жинаққа Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының педагогика және филология факультетінің, қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен 2017 жылдың 23 ақпанында өткізген  «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушы ғалымдар, докторанттар мен магистранттардың ғылыми мақалалары енгізіліп отыр.
    Конференцияға қатысушылардың мақалаларында филология ғылымындағы әр түрлі әдіснамалық көзқарастар және қазіргі тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының өзекті, теориялық және тәжірибелік мәселелері қамтылған.
    Жинақ филология саласындағы зерттеушілер мен білім алушыларға, жалпы оқырман қауымға арналған.

 oblozhka 1     oblozhka 2

 

Konf

Konf 2

Konf 3 Konf 4

Konf 5

Konf 6 Konf 7