«ТУЛЕГЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» МАТЕРИАЛЫ республиканской научно-практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (14 апреля 2017 года)

«ТУЛЕГЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
МАТЕРИАЛЫ республиканской научно-практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

(14 апреля 2017 года)

   «Қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми білім беру: мәселелері және даму болашағы» тақырыбындағы респуб. ғыл.-тҽжіриб. конф. материалдары (14 сәуір 2017 ж) - «Современное естественно-научное образование: проблемы и перспективы развития» (14 апреля 2017 года): матер-лы респуб. науч.-практ. конф. - Арқалық: АрқМПИ, 2017. – 363 б.- қазақша, орысша. ISBN 978-601-7892-54-8

Бас редакторы / Главный редактор: Қуанышбаев С.Б. – Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ ректоры, г.ғ.д., профессор

Бас редактордың орынбасары / Заместитель главного редактора: Мусабекова Г.А.- Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, педагогика ғылымдарының кандидаты

Редакция алқасы / Редакционная коллегия: к.ф-м.н., доцент, АрқМПИ профессоры Үмбетов Ә.Ү, ф-м.ғ.к., ҚарМУ доценті Орумбаева Н.Т. (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ), п.ғ.к., доцент Шаяхметова Б.К. (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ), к.ф-м.н., доцент Маханов К.М. (Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ), PhD-доктор, ядролық физика кафедрасының аға оқытушысы Усеинов А.Б. (Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ), жарат.ғыл.магистрі, аға оқытушы Жумабаева С.Б., жарат.ғыл.магистрі, аға оқытушы Абдрахманова М.Т., жарат.ғыл.магистрі, аға оқытушы Сабитбекова Г.С., пед.ғыл.магистрі, аға оқытушы Джакетова С.Д., пед.ғыл.магистрі, оқытушы Успанова В.Ж., пед.ғыл.магистрі, оқытушы Каримова Д.М., пед.ғыл.магистрі, оқытушы Соқабаева А.Ш.

Басылымға жауапты / Ответственные за выпуск: к.ф-м.н., доцент, АрқМПИ профессоры Үмбетов Ә.Ү., магистр, аға оқытушы Жумабаева С.Б., техникалық редактор Амирбеков О.А.

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында қазіргі жаратылыстану ғылыми зерттеулердегі өзекті мәселелер жайлы баяндамалар ұсынылды.
Жинақ материалдарын ғалымдар, мамандар өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарында пайдалана алады.
В материалах республиканской научно-практической конференции представлены доклады, посвященные актуальным проблемам современного естественно-научного исследования.
Опубликованные материалы могут быть использованы в научно-исследовательской и практической деятельности учеными, специалистами, и др.

Tulegen

 Tulegen 1 Tulegen 2

Tulegen 3 Tulegen 4

Tulegen 5