Portfolio

BazarFull name: Rakhmetova Bazar Anasovna
Position: The head of the Department of the Kazakh languages and literature
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel.nom:87014574805
Teaching disciplines-History of Kazakh literature of the XIX century
-Abay studies
-Kazakh literary personality
-Literary personality

Academic degree - candidate of Philology
Academic status – assistant professor
Name of specialty 5В011700 –Kazakh language and literature. Kazakh literature
Qualification, professional retraining
• 2008 ж. Алматы. Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар институты «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях»
• 2009 ж. Алматы. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті «Жоғары оқу орындарында интерактивті әдісті оқыту»
• 2010 ж. Арқалық.АрмПИ «Білім берудегі қазіргі күнделікті ақпараттық технологияны пайдалану»
• 2012 ж. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
• 2012 ж. Алматы.Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғарғы оқу орындары оқытушыларының Біліктілікті арттыру институты «Жоғарғы мектеп менеджменті» курсы бойынша куәлік
• 2014 ж.Астана. Білім сапасын қаматамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі «Мамандырылған аккредитация шеңберінде жоғарғы оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы »
• 2014 ж. Астана. Ғылым туралы Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес аккредиттеу куәлігі
• 2015 ж. Түркия. Егей университеті.Тәжірбие алмасу мақсатында Халықаралық конгресске қатысу сертификаты
• 2016 ж. Алматы. Мемлекеттік тілді дамыту институты «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері»
• 2016 г.Астана.НААР. Независимое агентство аккредитации и рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества»
• 2017г. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
length of service – 32 years
length of service on specialty – 32 years

Number of scientific works (name) - 9
1.Темірғали Нұртазиннің ғылыми-сын және әдеби публицистикалық мұрасы. Монография.
Арқалық, 2011.-153б. 
2.Темірғали Нұртазин және қазіргі қазақ әдебиеті. Монография Алматы ,2015.-160 бет
3.Темірғали Нұртазин – әдебиет зерттеушісі. Оқу құралы. – Арқалық, 2011. - 52 б
4.Темірғали Нұртазин аудармалары және көркем аударма мәселелері. Оқу құралы. Алматы, 2015.-212 бет
5. Тіл біліміне кіріспе пәнінен электрондық оқу- әдістемелік құрал. - Арқалық,2011.-29 б.
6.Темірғали Нұртазиннің көркем және деректі прозасы. Оқу - әдістемелік құралы. Арқалық, 2013. - 32 б.
7.Темірғали Нұртазиннің аудармалары. Оқу - әдістемелік құралы. – Арқалық, 2014. - 24 б.
8. «Кәсіби қазақ тілі» оқулық. – Ақтөбе, 2017
9. Болашақ филолог мамандардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастыру. Ұжымдық Монография. Институт профессорлары ф.ғ.к.,доцент Ш.А.Валиханов, ф.ғ.к.,доцент Б.А.Рахметова, ф.ғ.к.,доцент А.К.Қалиев
Number and (title) of scientific papers - 53
1.«Сырдария» романындағы диалектизмдердің кейіпкер тілінде қолданылуы // «Қазақ тілі  мен әдебиеті» журналы, № 9-10,1996 ж. 108-113 б.б.
2.С.Мұқановтың «Сырдария» романындағы диалектизмдердің автор тілінде қолданылуы //  «XXI –ғасырдың тоғысындағы білім мен ғылым бірлігі» республикалық ғылыми –практикалық конференция материалдары, Арқалық қ, 2001 ж. 111-114 б.б.
3.Көп қырлы қаламгер // Әл –Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – № 8. (59), 2002 ж. 158-160 б.б.
4.Т.Нұртазин аудармалары // Әл –Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. - № 11. (62), 2002 ж. 198-200 б.б.
5.Талант қырлары (Ғ.Мүсірепов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Көкейкесті әдебиеттану» жинағы, 2- кітап. Л.Н.Гумилев ЕҰҰ –Астана қ, 2002 135-138 б.б.
6.Темірғали Нұртазиннің очерктері // Ақиқат журналы, - № 7, 2004 ж. 91-93 б.б.
7.Ұлылық үлесі (М.Әуезов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, - № 7, 2004 ж. 72-75 б.б.
8.Уақыт тағлымы (С.Мұқанов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Қазіргі  әдебиеттану мен фольклористиканың теориялық және методологиялық мәселелері» Халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдары, Қазақ университеті Алматы қ, 24-26 мамыр, 2004 ж. 276-280 б.б.
9.Талант шыңы (М.Әуезов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«М.Әуезов және әлем әдебиеті» Халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдары, Қазақ университеті Алматы қ, 25-26 қыркүйек, 2004 ж. 95-97 б.б.
10.Дәуір тынысы // Көкейкесті әдебиеттану. 4- кітап. –Астана: ЕУҰ, 2005. 185-190 б.б.
11.Т.Нұртазин аудармаларының ерекшеліктері //«Шоқан тағылымы -11» Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары, III том, Көкшетау қ., 2006 ж. 38-39
12.Шеберлік табиғаты //«Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» Облыстық ғылыми –практикалық конференция, Арқалық қ, 12 шілде, 2006 ж. 92-97
13.Аударма туралы сөз //«Арал –Каспий өңірінің тарихи –мәдени мұралары» Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары, Ақтау қ, 12-15 қыркүйек. 2007 ж. 99-103 б.б.
14.Бейімбеттанудың бастауы. // Ақиқат журналы. – 2009. - №9 .- 65-67 бб
15.Б.Майлин әңгімелерінің зерттелуі // Көкейкесті әдебиеттану. 10 кітап. – Астана: ЕҰУ,  2010. -289-294 бб.
16.Мастерство перевода. // Мысль журналы. – 2010. - №11. – 63-65 бб.
17.Жаңа сатыда // «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық, 2010. -81-85 бб.
18.Сан қырлы талант // М.О.Төлегеновтың 75 жылдығына арналған «Жаңа  формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық, 2010.-176-179 бб.
19.Шеберлік шыңы // «Шұғыла» Моңғолия қазақтарының әдеби – мәдени, ғылыми, танымдық журналы. - Улаанбаатар, 2010. - №4. -91-96 бб.
20.Темірғали Нұртазин «Тұрардың анты» деректі романы туралы. // Ақиқат журналы. 2011. - №12 .- 29-81 бб.
21.С.Мұқановтың поэмалары Темірғали Нұртазин талдауында//«Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық - саяси дамуының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық,2011.-376-380 бб.
22.Ғалым- ұстаз ғибраты // «Алтынсарин оқулары» «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция. Арқалық хабары газеті.- 7 қазан, 2011
23.Ыбырайтанудың кейбір мәселелері // «Білім –ұлттық адам капиталын сапалы  қалыптастырудағы қозғаушы күш» «Алтынсарин оқулары - 2012» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. – Арқалық. 2012. І бөлім. 137-140 бб.
24.Темірғали Нұртазин Б.Майлин шығармашылығы туралы // Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы,  №2(48),2014ж.-133-137 бб.
25.Темірғали Нұртазин С.Мұқановтың романдары туралы// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №4-5 (150 – 151)2014ж
26.Историческая правда романа «Клятва Турара» // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдищите изследвания», 17-25 февруари, 2014 на Филологични науки. София, 2014.- 62-65 стр.
27.Темірғали Нұртазин әдебиет мәселелері туралы // Материали за 10-а международна  научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», 17-25 април,
2014 на Филологични науки. София, 2014.- 57-62 стр.
28.Темірғали Нұртазин С.Мұқановтың романдары туралы// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №4-5 (150 – 151)2014ж.
29.Б.Майлин шығармалары Темірғали Нұртазин талдауында // Евразия гуманитарлық институты хабаршысы. – Астана,№3-4,2014ж.
30.ESSAYS OF TEMIRGALI NURTAZUN.// Theoretical & Applied Science 9 (17), 2014,188. (ISPC European Innovation, 30.09.2014, Martigues, France). Impact Factor ISI=0.307. Impact Factor ISRA=1.344.
31.Темірғали Нұртазиннің «Жазушы және өмір» атты зерттеу еңбегі жайлы // Кәсіби кадрларды даярлау стратегиясы: мәселелер мен перспективалар атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Астана, 2014.-145 -147бб.
32.Түркі халықтары фольклорында кездесетін этнографиялық нышандар // «Түркі дүниесі: рухани мұра және бүгінгі мәдениет» атты халықаралық симпозиум материалдары. - Астана, 2014. – 219-223 бб.
33. Т.Нұртазин аудармаларындағы диалогтің ролі // Ш.Уәлиханов атындағы КМУ «Шоқан оқулары» (25-26 сәуір) 3 том, 2014177-182 б.б.
34.Asian Studies Review», ISSN: 1035-7823, IF – 0.311. (NEW YORK U.S.A.) журналына «Linguo-cultural characteristics of number 13 (thirteen) in folklore small prose genre»
35.Тынымбай Нұрмаганбетовтың «Кене» әңгімесіндегі реализм мен мистика // Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы.№2. 2015.-270-274 беттерде.
36.2015 жылы 19-23 қазанда Түркияның Измир қаласында Еге университеті Түркі әлемін зерттеу институты ұйымдастырған «Қорқыт ата және Түркі дүниесі» атты халықаралық конгресс. «Қазақ фольклоры мен әдебиетіндегі Қорқыт тұлғасы және мифопоэтикалық кеңістік» тақырыбындағы ғылыми мақала. TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESi “DEDE KORKUT ve TÜRK DÜNYASI” 19-23 EKiM 2015 Çeşme, iZMiR-TÜRKiYE
37.Поэмы Сабита Муканова в оценке Темиргали Нуртазина //Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад. Материалы международной научно-практической конференции 14-17 октября. 2015г. Казань Отечество, 2015-644с. ISBN 978-5-9222-0833-5
38.Начало изучения творчества Беимбета Майлина // Materials of the XI International scientific and practical conference, “Modern European science”, -2015. Volume 7. Philological sciences. Psychology and sociology. Sheffield. Science and education LTD -112 стр.(Ұлыбритания).
39.Рассказ Темиргали Нуртазина «Беркутчи» //// Materials of the XI International scientific and practical conference, “Modern European science”, -2015. Volume 16. Philological sciences. Psychology and sociology. Sheffield. Science and education LTD -104 стр. – стр. 89-92.( Ұлыбритания).
40.Т.Нұртазиннің әдеби мұра және кезеңдік әдеби үдеріс туралы еңбектерінің құндылығы» // Академик Рымғали Нұрғалидың ғылыми мектебі. Жинақ 2 том. Астана, 2015 –410-421бет.
41.«Темірғали Нұртазин Сәбит Мұқанов поэмалаы туралы» // «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали зерттеулері» атты халықаралық ғылыми – теориялық конференция. Астана, 2015 –. 240-244 бет
42.Тынымбай Нұрмағанбетовтың «Ата қоныс» әңгімесі туралы // «Шоқан оқулары - 19» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция (17-18 сәуір) материалдары. Көкшетау, 2015ж. – 145-150 бет.
43. «Атымды адам қойған соң»// «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның (11-сәуір 2015 жыл) материалдары. Арқалық, 2015ж. – 370-372 бет.
44.С.Мұқанов поэмаларының зерттелуі // «Кәсіби-педагогикалық білім берудегі инновациялық жобалаудың ғылыми негіздері» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық, 2016.-219-223 бб.
45.Болашақ әдебиет пәнінің мамандарына С.Мұқанов поэмаларын оқыту // «Қазақстан Республикасының педагогикалық білімін жүйелі жаңғырту: мәселелері, шешу жолдары» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. –Алматы, 2016.-674-677 бб.
46.Темірғали Нұртазин қазақ прозасының қалыптасуы туралы // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», 15-22 май, 2016 на Филологични науки. София, 2014.- 57-62 стр.
47.Тынымбай Нұрмағамбетовтың бір әңгімесі туралы //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы.№4. 2016.-270-274 бет.
48. A Structural and Functional Model for Forming Management Skills Lunior Schoolchildren A Structural and Functional Model for Forming Management Skills Lunior Schoolchildren. INTEPNATIONAL JOURNAL Et SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11,NO. 18, 11943- 11955 (Импакт-фактор журналы)
49. Мархабат Байғұттың көркемдік әлемі (301-303) «Қазақстан Республикасы әлемдік кеңістіктегі білім мен ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 14 қазан, 2016
50. Functions of expressive facilities in heroic epos». PONTE international Joumal of Sciences and Research. Vol. 73/ No. 10/ Oct 2017
51. Талант туралы толғау. М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған "М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет" халықаралық ғылыми-,тәжірибелік конференция материалдары. Семей қаласы,6-7 қазан 2017 ж
52. Әскербекқызының поэзиясындағы әйел болмысының «жалғыздыққа» ұмтылысы». Ақтөбе қаласында өткен «Жаңартылған білім мазмұны: теория, тәжірибе, өзекті мәселелер» атты РҒПК материалдар жинағы, 27 сәуір, 2018

53. Соғыстан соңғы қасірет (Ш.Мұртаза әңгімелері негізінде). «Үштілділік – бәсекеге қабілеттілік негізі» РҒПК, Арқалық, 16.11.2018ж.


shardiar

Full name: Valihanov Sharidiyar Asfandiyarovich
Position:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel.nom: 87015936511
Teaching disciplines-Introduction to literary science
-Fundamentals of literary studies
-Fundamentals of the theory of literature
-Modern literary process
-Kazakh children's literature
-Nauka Mustafina

Academic degree - candidate of Philology
Academic status – assistant professor
Name of specialty 5В011700 –Kazakh language and literature. Kazakh literature
Qualification, professional retraining
• 2008 ж. Алматы. Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар институты «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях»
• 2009 ж. Алматы. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті «Жоғары оқу орындарында интерактивті әдісті оқыту»
• 2010 ж. Арқалық.АрмПИ «Білім берудегі қазіргі күнделікті ақпараттық технологияны пайдалану»
• 2012 ж. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
• 2012 ж. Алматы.Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғарғы оқу орындары оқытушыларының Біліктілікті арттыру институты «Жоғарғы мектеп менеджменті» курсы бойынша куәлік
• 2014 ж.Астана. Білім сапасын қаматамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі «Мамандырылған аккредитация шеңберінде жоғарғы оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы »
• 2014 ж. Астана. Ғылым туралы Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес аккредиттеу куәлігі
• 2014 ж. Түркия.Стамбул университеті.Тәжірбие алмасу мақсатындағы сертификат
• 2016 г.Астана.НААР. Независимое агентство аккредитации и рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества»
• 2017 ж. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы
және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру».
length of service – 31 years
length of service on specialty – 28 years
Monographs
• Валиханов Ш.А., Сайын Мұратбеков шығармаларының поэтикасы. Монография. – Алматы, 2014. - 120 б.
• Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің жазушылық шеберлігі. Монография. – Арқалық 2013. – 290б.
Number and (name) of teaching aids, release date - 2
• Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің әдеби-сын еңбектері. Оқу құралы. – Арқалық, 2012. – 78 б.
• Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің еңбек тақырыбындағы шығармалары. Оқу құралы. – Арқалық, 2012. – 66 б.
Number of scientific works (name) - 37
1. Валиханов Ш.А., Портрет және кейіпкер // Материалы за 10 международна научна практична конференция, Бъдещите изследвания. – 2014. 17 – 25 февруари, 2014. Том 30. Филологчни науки. София «Бял ГРАД - БГ» ООД. – стр. 70-72.
2. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафин кезеңдік әдебиет мәселелері туралы // Материали за Х международна научна практична конференция. Ключови въпроси в съвременната наука – 2014. 17 - 25 април, 2014г. Том 22. Филологчни науки. София «Бял ГРАД - БГ» ООД. – стр. 53-57.
3. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Еңбек бірлігі» әңгімесінің көркемдік сипаты// Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», 17-25 май, 2013 на филологични науки. София, 2013. – 54-57 стр.
4.Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Милионер» романы туралы // IX sběrne nádobě obsahuji materialy mezinarodni vedecko-praktika konference “Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety” (27 května -05 června 2013 roku) po sekcīch «Filogické vědy» Praha, 2013. – 87-91 cтр.
5.Валиханов Ш.А., Творческие секреты // IX sběrne nádobě obsahuji materialy mezinarodni vedecko-praktika konference «Aktuálnī vymoženosti vědy» (27 června – 05 červenců 2013 roku) po sekcīch «Filogicke vědy» Praha. 2013. – 54-58 cтр.
6. Валиханов Ш.А., Мақала. Психологизм в повести Саина Муратбекова «Дикая яблоня» журнал // Thoretical & Applied Science 9 (17) 2014. – 166-169 стр. Международный научный журнал зарегистрированный во Франции и выходящий в формате международных научно – практических конференции. Impakt Factor /&/=0.307. Impakt Factor /SRA/=1.344. Impakt Factor SIS/USA/=0.433. Martigues, France
7. Валиханов Ш.А., Ежемесячный мултидисциплинарный научный журнал «European Researcher» Импакт-фактор РИНЦ 2011-2,000. Импакт-фактор Index Copernicus 2011-5.09. Some problems of the Kazakh drama study // Некоторые проблемы исследования казахской драматургии. «European Researcher», 2013, vol (50), №5-3. 1472-1476 cтр.
8. Валиханов Ш.А., Ежемесячный мультидисциплинарный научный журнал «European Researcher» Импакт-фактор РИНЦ 2011-2,000. Импакт-фактор Index Copernicus – 2011-5.09. Rereading “Eyewitness”// Снова читая «Очевидца». «European Researcher», 2013, vol (57). №8-2. 2139-2143 стр.
9. Валиханов Ш.А., Ежемесячный мультидисциплинарный научный журнал «European Researcher» Импакт-фактор РИНЦ 2011-2,000. Импакт-фактор Index Copernicus – 2011-5.09.Nature and Character // Природа и герой. «European Researcher», 2013, vol (60). №10-1. 2473-2473 стр.
10.Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің «Шығанақ» романындағы кейіпкер шындығы // Наука и новые технологии, №4, Бишкек -2013г. – 311-3013 бб.
11. Валиханов Ш.А., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен Еге университеті Түркі әлемін зерттеу институты 2014 жылы 30 қазанда Астана қаласында бірлесіп өткізген «Түркі дүниесі және бүгінгі мәдениет» атты халықаралық симпозиумға «Көркем шығармадағы ғұмырбаяндық желі және көркемдеу тәсілдері» тақырыбында баяндама ұсынылып, симпозиум материалдары жинағында жарық көрді. Жинақта: “TURKIC WORLD: THE SPIRITUAL HERITAGE AND COHTEMPORARY CULTURE” Astana – 2014. 204-208 беттерде. ISBN 978 – 9965-31-665-4
12. Валиханов Ш.А., «Көз көргеннің кейбір қырлары» // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы, №5 (102) 2014. – 37 – 42 – беттер.
13. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің шығармашылығына бүгінгі көзқарас // Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №3 (45), 2013ж. – 66-69 бб.
14. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Ой әуендері» сын зерттеу еңбегі. // Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫ ғылыми журналы. – Астана, 2013. №3. -80-83 бб.
15. Валиханов Ш.А., Кейіпкер сөзі // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. – 2013. №7
16. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Шығанақ» жайлы бірер сөз // Ақиқат журналы. – 2012. - №11. -136-138 бб.
17. Валиханов Ш.А., Баянды ғұмыр // Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемелкеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. – 2012. -№3-4. -181-186 бб.
18. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Күлмеген адам» әңгімесіндегі психологизм // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. – 2012. -№3-4. -186-189 бб.
19. Валиханов Ш.А., 2014 жылдың 16 қазанында Астанада өткен «Кәсіби кадрларды даярлау стратегиясы: мәселелер мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияға, «Мектептерде Ғ.Мұстафиннің «Дауылдан кейін» романындағы Аман бейнесін оқыту» атты баяндама ұсынылып, конференция материалдарының жинағында жарық көрді.Жинақта: Кәсіби кадрларды даярлау стратегиясы: мәселелер мен перспективалар. Астана қаласы Гуманитарлық коледжінің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция (16.10.2014ж.) - Астана, 2014 – 407б. 117-119 беттер. ISBN 978-601-301-221-6.
20. Валиханов Ш.А., Көркем сөздің мәйегі // «Шоқан оқулары - 18» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция (25-26 сәуір) материалдары. Көкшетау, 2014ж. – 68-70 беттер.
21. Валиханов Ш.А., Сайын Мұратбек шығармаларындағы монологтың коркемдік қызметі // «Шоқан тағылымы-17» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 3 том. (24-26 сәуір). – Көкшетау, 2013. – 45-52 бб.
22. Валиханов Ш.А., Дарын иесі // «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдану». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 1 том. (14 ақпан, 2013 ж.) – Арқалық, 2013. – 85-89 бб.
23. Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің «Ой әуендері» кітабы туралы кезеңдік сын // «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның (11-сәуір 2014 жыл) материалдары. Арқалық, 2014ж. – 370-372 беттер.
24. Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафин шығармашылығын зерттеу арналары // «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Арқалық, 2012. – 165-168 бб.
25. Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің қазақ драматургиясы туралы // «Ы.Алтынсарин оқулары - 2012». Респбуликалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Арқалық, 2012. ІІ том. – 154-157 бб. Валиханов Ш.А., Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесіндегі символдардық сипаттар // Торғай газеті №36 (878) 12 қыркүйек, 2014 жыл.
26. Валиханов Ш.А., «Басында Үшқараның қос барабан...» // Қостанай таңы газеті №153 (18209) 31 желтоқсан, 2014 жыл.
27.Structural and Functional Model for Forming Management Skills Lunior Schoolchildren. Импакт-фактор журналы. INTEPNATIONAL JOURNAL Et SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11,NO. 18, 11943- 11955
28.Ғабиден Мұстафин және қазақ руханияты. «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад» материалы международной научно-практической конференции, г.Казань,17-18 ноября,2016г.
29.Сыр сұхбат (Ғ.Мұстафин шығармашылығы жайлы). «Қазақстан Республикасы әлемдік кеңістіктегі білім мен ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 14 қазан, 2016
30.Рамазан Тоқтаров Ғабиден Мұстафин «Дауылдан кейін» романы туралы (191-196 бб). Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы № 3, 2016
31.Ахтанов Ғабиден Мұстафин шығармашылығы хақында. Ы.Алтынсариннің 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары – 2016: Ы.Алтынсарин – Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 20 қазан,2016
32.Баламер Сахариев Ғабиден Мұстафиннің «Дауылдан кейін» романы туралы. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Арқалық қаласы, 23 ақпан
33.Елжандылық майданы. «Қазақ әдебиеті»- №6 -17-23 ақпан
34.Tne contribution of world literature’s rhymes to foreign language acquisition. Импакт-фактор журналы: Man In India, Seriais Publications 97 (21) 367-379
35. Уақыт мінбері. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелер мен келешегі» ХҒПК материалдар жинағы, Арқалық, 17.10.2018

36. Self-management of students in the conditions of vocational traininig.Knissarina M. Valikhanov S, Agranovich Y et al. See more Talent Development and Excellence(2020).
37.The contribution of world literature s rhymes to Foreign Language acquisition. Colovchun A, Rakhmanov N, Abdikalyk K et al. See more Man in India(2017)


Aibek

Full name Kaliev Aibek Kikbaevich
Academic degree –candidate of philology science
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Sot.nom: 87753062111
Academic status- associated professor of ArkSPI
Teaching disciplines- Kazakh literature of the early twentieth century
-Foreign and children's literature in schools with non-Kazakh language of instruction
-Torgai poetry school
-Regional studies
Name of specialty - 5В011700 –Kazakh language and literature. Kazakh literature
Qualification, professional retraining  - Менеджмент высшей школы, АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Алматы, 24 июня 2017 год.
length of service – 21 years
length of service on specialty – 21 years
Number and titles of educationalaids for issue - 9
1. Торғай ақындарының дәстүрлі поэзиясы. Монография. 2008.
2. Топжарған. Монография. 2013.
3. Торғай ақындарының антологиясы. Антология, І том. 2014.
4.Торғай ақындарының антологиясы. Антология, ІІ том. 2015.
5. Торғай ақындарының антологиясы. Антология, ІІІ том. 2015.
6. Қазақ әдебиеті. Учебник для 10 класса общеобразавательной школы. Общественно-гуманитарное направление. 2010. Қосымша авторлар: Р.Нургали, Ж.Аскербекқызы, К.Байтанасова.
7. Қазақ әдебиеті. Учебник для 10 класса общеобразавательной школы. Направление естествознаний. 2010. Қосымша авторлар: Р.Нургали, Ж.Аскербекқызы, К.Байтанасова
8. Торғай ақындық мектебі. Учебная пособия. 2013.
9. Айтыс өнері. Учебная пособия. 2014г.
Mumber of scientific works - 45
1. Ақын Файзолла Сатыбалдыұлы. Көкейтесті әдебиеттану.1-кітап.-Астана:Фолиант,2001.-117-124б.
2. Уақ Жұмабай ақын – Торғай ақындық мектебінің негізін салушы. Көкейтесті әдебиеттану.2-кітап. «Ғ.Мүсіреповтің шығармашылық тағылымы». Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана: Күлтегін,2002. 96-107б.
3. Уақ Жұмабай Шалабайұлы мен Нұржан Наушабаевтың айтысы. Көкейтесті әдебиеттану.3-кітап. «Қазіргі айтыс: дәстүрлі,келешегі.Көкейтесті мәселелер». Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана: Күлтегін,2003. 197-203б.
4. Торғай өңіріндегі айтыс өнерінің дамуы. . Көкейтесті әдебиеттану.3-кітап. «Қазіргі айтыс: дәстүрлі,келешегі.Көкейтесті мәселелер». Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана: Күлтегін,2003. 203-207б.
5. Торғай ақындық мектебі: Ахмет және Сейдахмет.Көкейтесті әдебиеттану.4-кітап. «Алаш қайраткерлері шығармашылық мұрасының қазіргі мәдени-рухани және ғылыми дамуымен сабақтастығы». Ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана: Күлтегін,2004. 110-115 б.
6. Ақын Ә.Нұртазаұлының шығармашылығы. Көкейтесті әдебиеттану. 5-кітап. Профессор Б.Кенжебаевтың 100 жыл толуына арналған «Қазақ әдебиетінің тарихы: методология және теория». Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана: Күлтегін,2005. 232-242б.
7. Ақын Әлмұхаммед Оспанұлы. Көкейтесті әдебиеттану. 7 – кітап.Астана: Күлтегін,2006. 222 – 227 .
8. Торғай ақындары шығармашылығындағы Алаш идеясы. Көкейтесті әдебиеттану. 7 – кітап. «Азаттық идеясының қазақ әдебиетіндегі көрінісі: әдіснама,таным,көркемдік» атты конференция материалдары. – Астана,2006.131-136 б.
9. Әбіқай ақын. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. – Астана,2004.№ 4 -42-50б.
10. Торғай ақындары шығармашылығындағы Алаш идеясы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. – Астана,2005.№ 2. 286-290 б.
11.Ахмет Байтұрсынов және Торғай ақындық мектебі. Әл - Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы.Алматы,2004, №10 (82) 209б.
12. Ақын Әлмұхаммед Оспанұлы. Әл - Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы.Алматы,2004, №10 (82) 161-164 б.
13. Ф.Сатыбалдыұлының «Әбдіғапар хан» поэмасы. Көкейтесті әдебиеттану мен сыны: тарих,таным,көркемдік» атты ғылыми-теориялық конференция материалдары.Астана,2008. 227-235б.
14. Файзолла ақын және Алаш қайраткерлері.Әлем қазақтарының рухани сұхбаты. «Әлем қазақтарының рухани сұхбаты:тіл,мәдениет және Алаш мұраты» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы: Сардар,2008 319-328б.
15. Халық ақыны Қонысбай Әбілдің шығармашылығы. Инфо-Цес. Астана,2004,№41
16. Торғай ақындарының дәстүрлі поэзиясы. «Қазақ» газеті.Алматы,2007
17. Торғай ақындарының көркемдік көкжиегі. «Мәдени мұра» журналы. Астана,2010,№1
18. Торғай ақындық мектебінің зерттелуі және С.Кенжеахметұлы . С.Кенжеахметұлының 70 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференеция материалдары.Арқалық,2009
19. Торғай ақындары поэзиясындағы өлең құрылысы. «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Арқалық,2009
20. Өзін-өзі танудағы қазақ поэзиясының орны. «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педаогикалық шеберлік: жетістіктері,көкейтестілігі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2010
21. Торғай ақындарының өлең құрылысындағы кейбір ерекшеліктер. Тіл және руханият. «Рымғали Нұрғали мұрасы және қазіргі әдебиет пен тіл ғылымының көкейтесті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Астана,2010
22. Елім деп еңіреген қайран Қапар. «Ана тілі» газеті,2011
23. Файзолла Сатыбалдыұлының «Әбдіғапар хан» поэмасы. «Ана тілі» газеті,2011
24. Ыбырай және Таңат Сейдахмет ақын. «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары-2011» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.І том., Арқалық,2011
25. Ыбырайтану курсының бағдарламасы. «Қазақстан мектебі» журналы, № 6
26.Торғай ақындары шығармашылығындағы Ұлт-азаттық көтеріліс тақырыбы. «Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастыруындағы қозғаушы күш» .Арқалық,2012. «Алтынсарин оқулары-2012» материалдары.ІІ бөлім
27. Алаш және Файзолла ақын. Рымғали Нұрғали оқулары материалдары. Астана,2013
28. Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары. «Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психолоиялық қолдау» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.ІІ бөлім. Арқалық,2013
29. Торғай ақындары шығармашылығындағы Ұлт-азаттық көтеріліс тақырыбы. Л.Н.Гумилев атывндағы ЕҰУ хабаршысы. Астана,2014, № 2
30. Файзолла және Алаша қайраткерлері. «Үркер» журналы, № 1, 2015
31. Тәшібай тағылымы. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
32. Ақын Бөпіш Тоқсейітқызының шығармашылығы. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
33. Омар Шипин өлең-дастандарының мазмұндық ерекшелігі. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
34. К.Мырзабеков – дарабоз ақын. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
35 Шәміл мен Мұқағали арасындағы рухани байланыс. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
36 Торғайдың беймәлім тұлғасы. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
37 Ақмолда Орынбайұлы мен Қарпық Шолақұлының шығармашылығындағы үндестік. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
38. Күдері Жолдыбайұлы шығармаларындғаы тарихи шындық. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Арқалық,2014
39. Түрмеде жазылған шоқтығы биік шығарма. «Төлегенов оқулары-2014» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Арқалық,2014
40 Әдебиеттану ғылымындағы ақындық мектептер мәселесі.Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.Астана,2014, №2
41. Қазақ поэзиясындағы ақындық мектептер. «Төрки халыклар әдәбияты һәм сәнгате шәрык һәм гареб мәденияте контекстында» халықаралық ғылыми- теориялық конференция материалдары.Қазан,2014
42. Шығарған сөзім шырайлы». «Кәсіби- педагогикалық білім берудегі инновацияларды жобалаудың ғылыми негіздері» РҒПК, 14 сәуір,2016
43. Kazaks Shot stories at tne period of independence years New artistic and ideological searches. Импакт-фактор журналы: Scopus Man in India. Issue 7,20160
44. Жігіттің сұлтаны еді-ау Әбдіғапар немесе 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің ақиқаты. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Арқалық қаласы, 23 ақпан, 2017ж.
45. «Dualistic representations in Kazakh fairy tales». Импакт-фактор журналы: (Man In India, Seriais Publications ,2017


Katira

Full name – Shakirova Katira Miramovna
Given occupation - senior lekturer
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel.nom: 87785542871
Teaching disciplines-Study of the problems of word formation in the Kazakh language
-Problems of morphology in the Kazakh linguistics
-Functionalgrammar
-Criterial assessment technology
-New Technologies in Education
Scientific degree - Master of Science in Education
Name of the training speciality –5В011700 –Kazakh language and literature. 
Data on improving and vocational training
The programme is based on the multi – level in – service training programme for pedagogic staff of the Republic of Kazakhstan, jointly developed by the Center of Excellence AEO “Nazarbayev Intellectual Schools» and the University of Cambridge Faculty of Education. 2 February- 20 March,20156 Astana

SHORT COURSES ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto 
Successfully completed the Professional Development course in Education for higher Education institutions that took place between 1st and 9 th June 2015.
«Orleu» improving of gualification National centre department Republic of Kazakhstan improving qualications of managevs and scientific-pedagogical specialists of education system republic institution, Аlmaty (2015)
 «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері» атты біліктілікті арттыратын ғылыми – әдістемелік семинар. Қазақстан Республикасы Алматы қаласы мемлекеттік тілді дамыту институты, Алматы. 25-28 ақпан, 2016.
General experience of work -26
Experience on speciality -26
Mumber of scientific works - 44
1. Қазақ, орыс тілдері фразеологиясындағы соматизм топтарының когнитивті – контрастивтік аспектіде қолданылуы. – ҚазҰУ хабаршысы, филология сериясы №7, 2003.
2. Сатыбалдин «Аякөз ару» пьесасының жанрлық сипаты. - «Қазақ әдебиеті» Республикалық әдістемелік журнал. - 2010, № 10
3. Қ.Сатыбалдин драматургия мәселелерін қозғауы. - Л.Н Гумилев  атындағы Еуразия Ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен шығарылған «Көкейкесті әдебиеттану» ғылыми жинақ .- 2010, № 9
4. Қ.Сатыбалдин драматургиясындағы Сәкен бейнесі. - «Жаңа  формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны». – Республикалық ғылыми – практикалық конфереция материалдары - Арқалық ,2010 ж.
5. Қапан Сатыбалдиннің «Қараторғай» повесі. - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары - Арқалық қаласы, 2011 ж.
6. Ы.Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні. - Ыбырай Алтынсаринның туғанына 170 жыл толуына орай «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселері» тақырыбында өткен республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары - Арқалық қаласы, 2011 ж.
7. «Ұзақ жол» пьесасындағы тартыс. - Ақиқат. Ұлттық қоғамдық-саяси журнал. №8, 2012ж.
8. Қапан Сатыбалдиннің поэзия туралы толғамдары. - «Білім-ұлттық адам  капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» Алтынсарин оқулары-2012, Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық қаласы, 5 қазан, 2012ж.
9. Қапан Сатыбалдин және драматургия жанры. - «Жоғары кәсіптік  білімнің иннновациялық дамуы: тәжірибесі, мәселелері және келешегі» Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 75 жылдығына орай өткізілген халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 18-19қазан, 2012ж.
10. Қапан Сатыбалдиннің «Ұзақ жол» драмасындағы тартыс пен  характер. - Көнетүркілік руна жазуы құписының ашылуының 120 жылдығы мен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 75 жылдығына орай өткізілген «Түркітану және қазіргі білім беру жүйесінің мәселелері: мәдениетаралық ғылыми практикалық конференция, 2-3 қараша, 2012ж.
11. Қапан Сатыбалдин шығармашылығының көркемдік ерекшелігі. - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Р.Нұрғали және Алаш әдебиеттануы» республикалық ғылыми-теориялық конференция, Алматы, 2012ж.
12. Шакирова К.М. Талант қыры. - Қазақ әлеуметтік және Еңбек Академиясы (КазАТиСО) халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 2012 
13. Қ.Сатыбалдин «Аягөз ару» пьесасындағы кейіпкер болмысы. – «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік педагогикалық және психологиялық қолдау» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. - Арқалық, 2013ж.
14. Қ.Сатыбалдин драматургиясындағы жағдай. - «Шоқан оқулары» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Көкшетау,2013ж.
15. Көркем шығармадағы мінез бен жағдай мәселесі. - ҚарМУ хабаршысы. Филология сериясы, №3, (71) 2013 ж.
16. Оқушыларды тәрбиелеу барысында көркем шығарманың алатын орны.  - Materialy ІХ Miedzynarodowej NAUKOWI -PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 05-12 listopada 2013 roku
17. Адамгершілік тәрбиеге бағыттап оқытудағы көркем шығарманың  маңызы. -. Materialy ІХ Miedzynarodowej NAUKOWI -PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 07-15 listopada 2013 roku
18. Loci Communes Functions in Storytellers Creative Process - European  Researcher, 2013, Vol. (46), №4-2 http://erjournal.ru/oaji.net/articles/2014/1-13950574444 импакт – фактор
19. Some Problems of the Kazakh Drama Study. -. European Researcher, 2013, Vol. (50), №5-3 www.erjournal.ru/journarls_n/1370332593. импакт – фактор
20. Ratio of Character and Circumstances in the literary Work. - European Researcher, 2013, Vol. (52), №6-1 http://erjournal.ru/oaji.net/articles/2014/1-1394718855 импакт – фактор
21. «Қапан Сатыбалдин қазақ драматургиясы жайында» - София «Бял ГРАД-БГ»ООД, 25 март,2014ж.
22. Language of Characters as one of the Talented writer´s Works. – EuropeanResearcher, 2014, Vol. (72), №4-1 1 www.erjournal.ru/journalrs_n/1398793103 импакт – фактор
23. «Драмалық шығармалардағы мінез мәселесінің зерттелуі» ҚарМУ  хабаршысы. Филология сериясы, №2, (74) 2014 ж.
24. «Соматикалық фразеологиялық тіркестердің көркем шығармадағы көрінісі» - «Қазақ тіл білімі тарихының мәселелері» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2014ж.
25. «Қапан Сатыбалдиннің жазушылық шеберлігі» - «Мемлекеттік тілді  оқытудың өзекті мәселелері мен озық технологиялары» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Қарағанды, 2015ж.
26. «Қапан Сатыбалдин шығармаларының тілі» - Абай атындағы ҚазҰПУ  хабаршысы. «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1,(9)2015ж.
27. «Шеберлік тәсілдері» - «Ұлт руханиятының қайнар көздері: тіл мен  әдебиет, білім мен тәрбие» атты республикалық ғылыми –тәжірибелік конференцияның материалдары. – Қызылорда, 2016ж.
28. «Қапан Сатыбалдиннің прозалық шығармаларындағы  фразеологизмдердің қолданылуы» - Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1, (13 ) 2016ж.
29 «Қапан Сатыбалдин шығармашылығындағы фольклорлық сарын» - «ЭКСПО – 2017: Ақпараттандыру – қоғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары – 2» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары.-Шымкент,2016ж.
29. «Жазушы Ақан Нұрманов шығармаларындағы фразеологизмдер  табиғаты». – «Тіл өмірі, өмір - тілде» халықаралық ғылыми – практикалық семинар материалдары. – Ақтөбе, 2016ж.
30. «Драматургиядағы диалогтың қызметі». – Ш.Уәлиханов атындағы  КМУ хабаршысы. Филология сериясы, №2, 2016 ж.
31.«Қапан Сатыбалдиннің «Махаббат машақаты» пьесасындағы «мінез» бен «жағдай» мәселесі» - Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы №3 (63) 2016 ж. 32. Ақын Бақыткерей Ысқақов өлеңдеріндегі «Туған жер» концептісі». – Ш.Уәлиханов атындағы КМУ хабаршысы. Филология сериясы, №2,  2017 ж.
33. Қ. Сатыбалдин шығармасындағы суреттеу. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысумен республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары.- Арқалық,2017
34. Қапан Сатыбалдин шығармашылығындағы. «Мен жырлаймын», «Я воспеваю» (Издательской Дом «Высшее Образования и Наука»г. Москва 2017 год, ноябрь)
35. Language of Characters as one of the Talented Writer’s. «Мен жырлаймын», «Я воспеваю» (Издательской Дом «Высшее Образования и Наука» г.Москва 2017 год, ноябрь)
36. Писатель, создавший характерные образы. CURRENT HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT: Views and Perspectives (Non-conference Proceedings).13.12.2017
37.Қапан Сатыбалдиннің әдеби-сын ойлары. Сборник материалов Междунараодной научно-практической конференции, посвященной Году эколгии в РФ и ососбо охраняемых природных территорий в РБ.Республика Башкортостан, г.Стерлитамак. 21 ноября 2017 года
38. Қапан Сатыбалдин шығармаларындағы кейіпкерлер әлемі". М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған "М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Семей қаласы,6-7 қазан 2017 ж
39. Қазақ поэзиясы Қапан Сатыбалдин талдауында. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №3, 2018
40. Жазушы тіліндегі кестелі тіркестер. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №1 ,ақпан, 2018
41. Драмалық шығармалардағы кейіпкер сөзінің мәні . Научный журнал «Глобус». Импакт-фактор научных публикаций 2019, март
42. Қаламгер шеберлігі. «Шәкәрімнің мәңгілік мұрасы» Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толуына арналған «ШӘКӘРІМ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ» ХҒПК материалдар жинағы (Семей қаласы, 2018 жыл)
43. Жазушы тіліндегі кестелі тіркестер. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №1 , 2018

Number and titles of educationalaids for issue - 10
1. Айдаров Г.К. «Қазіргі қазақ тілінен тест тапсырмалары» оқу – әдістемелік құралы. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2011. – 150 б.
2. «Қапан Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер» монография. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2012 – 136 б.
3. «Қапан Сатыбалдин – драматург оқу құралы» – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ,2013.–80б.
4. «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы пәнінен практикалық сабаққа арналған оқу – әдістемелік нұсқаулық». – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2013 – 63б
5. «Қазіргі қазақ тілі морфологиясы» электронды құралы – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2014. – 170 б.
6. Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер. Монография. Ресей мемлекеті, Москва қаласы, «Высшее Образование и Наука» Баспа Үйі, 2018, сәуір. ISBN 978-5-94084-057-2, 220 б.
7. «Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер. Монография. Ресей мемлекеті, Москва қаласы, «Высшее Образование и Наука» Баспа Үйі, 2018, сәуір. ISBN 978-5-94084-057-2
8. «Қазақ тілі стилистикасы» пәнінен практикалық сабақ таппсырмаларына оқу-әдістемелік құрал. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі 2018 жыл
9. «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» пәнінен электронды презентациялық курс». Электронды-әдістемелік құрал. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі, 2019 жыл
10. «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы». Электронды оқу құралы. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі 2019 жыл


Abdullina

Full name - Abdullina Ardak Amirkhanovna
Given occupation - senior lekturer
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel.nom: 87025245980
Teaching disciplines-Methods of teaching the Kazakh language
-Theoretical bases of modern Kazakh language syntax
-Teaching the Kazakh language and literature in modern education
-Kazakh spelling, orthoepy and punctuation
-Latin-based alphabet
Scientific degree - Master of pedagogic Science
Academic degree -
Name of the training speciality - 5В011700- «Kazakh language and literature», 5В012100- «Kazakh language and literature in non – Kazakh teaching school»
Data on improving and vocational training-«Orleu» improving of gualification National centre department Republic of Kazakhstan improving qualications of managevs and scientific-pedagogical specialists of education system republic institution. Almaty. 17 мая 2014 год.
General experience of work -32
Experience on speciality -32
Mumber of scientific works - 56
1. Абдуллина А.А.Суырылып жүлде алған. Көкейтесті әдебиеттану. 3 – кітап. – Астана: «Күлтегін» баспасы, 2003
2. Абдуллина А.А.Құлан – характерлі бейне. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. Республикалық ғылыми – әдістемелік басылым. № 2, 2005 жыл
3. Абдуллина А.А.Характерлі бейнелерді сомдаған қайсар жазушы. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. Республикалық ғылыми – әдістемелік басылым. № 7, 2005 жыл
4. Абдуллина А.А.Таланттың кемел шағы. Қазыналы биікте. Р.Нұрғалидың азаматтық, ұстаздық, ғалымдық келбеті. – Алматы: «Info PRESS» баспасы, 2005
5. Абдуллина А.А.Талантқа тағзым. Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Тараз қаласы, 2006 жыл
6. Абдуллина А.А.Ұлт – азаттық көтерілістің 90 жылдығына орай Аманкелді бейнесінің әдебиетте жасалуы. «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» тақырыбындағы облыстық ғылыми – практикалқы конференция материалдары - Арқалық, 12 шілде, 2006 жыл
7. Абдуллина А.А.Ақан Нұрмановтың әдеби мұрасы. «Жаһандану: саяси жүйе, экономика, ғылым және білімді модернизациялау проблемалары»
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, ҚР ҰҒА академигі,эконоимка ғылымының докторы, профессор К.Ә.Сағадиевтің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары.– Қостанай қаласы, 2008 жыл
8. Абдуллина А.А.Таланттар шоғырының бір жұлдызы. Ғылыми – педагогикалық журнал. «Ұлт тағылымы». - Алматы қаласы. № 2 (2) , 2007жыл
9. Абдуллина А.А.Ақан Нұрмановтың повестері мен әңгімелеріндегі ұмытылмас бейнелер. «Жас ғалым – 2009» атты ІІІ Халықаралық ғылыми – практиаклық конференциясының еңбектері.5 – том. Тараз қаласы,16 – 18 сәуір, 2009 жыл
10. Абдуллина А.А.Халықтық қазынаны қалпына келтірген. Жазушы – этнограф Сейіт Кенжеахметұлының 70 жасқа толуына орай өткізілген «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру» тақырыбындағы республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Арқалық қаласы, 21 – қараша , 2009 жыл
11. Абдуллина А.А. Ұлағатты ұстаз еді... Көкейтесті әдебиеттану. 10 кітап. - Астана: «Сардар» баспасы, 2010
12. Абдуллина А.А.Найзағай ғұмыр – құйрықты жұлдыздай ағып өтті. Ұлттық – қоғамдық саяси журнал «Ақиқат». № 2, 2010 жыл
13. Абдуллина А.А.Өшпес мұра қалдырған жазушы. Техн.ғ.д., профессор Мырзағали Отарұлы Төлегеновтің 75 жылдығына арналған «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны» тақырыбындағы республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Арқалық қаласы. 14 – желтоқсан, 2010 жыл
14. Абдуллина А.А.Кейкімен қайта табыстырған қаламгер. Республикалық ғылыми – әдістемелік басылым. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. № 5, 2011 жыл. Алматы қаласы
15. Абдуллина А.А.Ы.Алтынсариннің «Шариат - ул – ислам» еңбегінің тәрбиелік мәні. «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» тақырыбында «Алтынсарин оқулары – 2011» республикалық ғылыми – практикалық конференциясының материалдары. -Арқалық. 14 – 15 қазан, 2011 жыл
16. Абдуллина А.А. Жазушы Ақан Нұрмановтың тәуелсіздікке жеткен мұрасы. «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттілігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық – саяси дамуының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Арқалық қаласы. 20 мамыр, 2011 жыл
17. Абдуллина А.А. Таланттар шоғырының бір биігі. Қытай Халық республикасы. Құлжа қаласы, «Іле жастары» әдеби – универсальды аймақтық журналы, № 3, 2012 жыл (төте жазумен жарық көрді).
18. Абдуллина А.А.Мағжан Жұмабаев поэзиясының көркемдік ерекшеліктері. Академик Зұлқарнай Алдамжаров атындағы Қостанай әлеуметтік – техникалық университетінің «Ғылыми хабаршысы». – Қостанай қаласы. № 4, 2012 желтоқсан
19. Абдуллина А.А.Ақан Нұрмановтың өміршең мұрасы. «Білім – ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» «Алтынсарин оқулары – 2012» республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары.- Арқалық қаласы. 5 қазан, 2012 жыл, І бөлім
20. Абдуллина А.А.Таланттар шоғырының бірегейі. «Рымғали оқулары». «Р.Нұрғали мұрасы және ұлттық руханият мәселелері» республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары.-Астана қаласы. маусым, 2012 жыл
21. Абдуллина А.А.Ақиқатты арқау еткен (Н.Ахметбековтің «Күләндам» дастаны жөнінде). «Қазақ» республикалық жалпыұлттық газеті. № 22,23, 2012 жыл
22. Абдуллина А.А.Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы. «Қазақ» республикалық жалпыұлттық газеті. № 43, № 26 – қазан, 2012 жыл
23. Абдуллина А.А. Живое наследие Ахана Нурманова. Х халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдар жинағы.Прага.27.01.2014-05.02.2014
24. Абдуллина А.А.Жазушы А.Нұрмановтың мәңгілік өміршең мұрасы. Х халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдар жинағы.Польша.2014
25. Абдуллина А.А.Нұрхан ақын. «Үркер» әдеби - мәдени, қоғамдық - мәдени журнал №5 (81) 2015 жыл
26. Абдуллина А.А.Шағын жанрда Ақан Нұрмановтың жазушылық шеберлігі. «Алтынсарин оқулары - 2015» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 27 қараша , 2015 жыл
27. Абдуллина А.А.Ахмет Байтұрсынұлы шығармалар жинағы. «А.Байтұрсынов және оның Қазақстан білімі мен ғылымына қосқан үлесі» Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. 29 мамыр, 2013 жыл
28. Абдуллина А.А.Нұрхан Ахметбековтің 110 жылдық мерейтойына орай Нұрхан ақынның мұралары жайында. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбында «Төлегенов оқулары» Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. 12 сәуір, 2013 жыл
29. Абдуллина А.А. Зиялы қос қарлығаш. «Абай» республикалық фольклорлық-этнографиялық әдеби-көркем журналs. №1 2016.Б.68-70б.
30. Абдуллина А.А. Писатель, создавший характерные образы. Научный альманах.По материалам международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и науки», Россия, г.Тамбов. №6-1 (19). 30 июня 2016 год.570-573стр.
31. Абдуллина А.А.Жазушы әңгімелеріндегі сезім шынайылығы. «Шоқан оқулары-20». Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдар жинағы.Көкшетау.қыркүйек,2016жыл.
32. Абдуллина А.А. Ахаң мен Жақаңның ұлы достығы. «Тәуелсіздік және ұлттық әдебиеттану ғылымы» атты ғылыми – практикалық конференция материалдары. Қарағанды қаласы, 28-29 қазан, 2016 жыл
33. Абдуллина А.А. Ахмет Байтұрсынұлы шығармалары хақында. «Әлихан Бөкейхан: Алаш мұраты және тәуелсіздік құндылығы» ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. – Астана қаласы, 10 қазан, 2016 жыл
34. Абдуллина А.А. Ағартушы ұстаздың әдеби еңбектерінің жинағы – «Қазақ хрестоматиясы». Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясы. Ұлы ағартушы Ы.Алтынсариннің 150 жылдық толуына орай «Ыбырай Алтынсарин және замануи білім». Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары. - Астана қаласы, 4 қараша, 2016 жыл
35. Абдуллина А.А. Қазақ жоғын жоқтаған. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» атты республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары. - Арқалық қаласы, 23 ақпан 2017 жыл
36. Абдуллина А.А. Ақанның ақындығы ( жазушы А.Нұрмановтың жарияланбаған өлеңдері жайлы).
37. Абдуллина А.А. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» атты республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары. - Арқалық қаласы, 23 ақпан 2017 жыл
38. Абдуллина А.А. Қайсар қаламгер туындысы. Ы.Алтынсариннің 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары-2016»: Ы.Алтынсарин –Қазақстанның зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары. - Арқалық қаласы, 20 қазан, 2016 жыл. 45-50 б.
39. Абдуллина А.А. Зиялы, қос қарлығаш.»Нәзипа Құлжанованың ғылыми еңбектерін қазіргі педагогикалық тәжірибеде пайдалану әдістері» тақырыбындағы облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Арқалық қаласы, 17 мамыр, 2017 жыл. 15-21 б.
40. Абдуллина А.А.Торғай ақындарының шығармаларындағы патриоттық тақырып.»Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларды елжандылыққа тәрбиелеу» тақырыбындағы ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Қостанай облысы,11 мамыр 2017 жыл.11-14б.
41. Писатель, создавший характерные образы. CURRENT HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT: Views and Perspectives (Non-conference Proceedings).13.12.2017
42. Ұстаз тағылымы. Ғ.Әмірханұлының 90 жылдығына арналған «Абыройы асқан асыл азамат» атты облыстық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы, 2017 жыл, қараша
43. Батырлар жырындағы Отан қорғау тақырыбы. «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы білім алушылардың заманауи құзыреттілігін қалыптастыру» ҒПК материалдар жинағы, 28 ақпан, 2018 ж
44. Шәкәрімнің ақындық мұрасы . «Шәкәрімнің мәңгілік мұрасы» Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толуына арналған «ШӘКӘРІМ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ» ХҒПК материалдар жинағы (Семей қаласы, 2018 жыл)
45. Байтұрсынов және ауыз әдебиеті . «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелер мен келешегі» ХҒПК материалдар жинағы, Арқалық, 17.10.2018
46. А.Нұрмановтың «Құланның ажалы» романындағы кейіпкерлер бейнесінің суреттелуі. «Қазіргі замандағы ғылым мен білімнің дамуындағы тенденциялар» тақырыбындағы «Уәлиев оқулары-2018» ХҒПК, Өскемен, 23.11.2018

47.Шәкәрімнің мәңгілік мұрасы. Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толуына арналған «Шәкәрім мұрасы және әлемдік мәдениет» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары/ Жалпы редакциясын басқарған – М.Ғ.Ескендіров. – Семей: Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, 2018. - 420 бет
48.«Нұрхан Ахметбеков жырлаған дастандар». «Ұлы даланың ұлы есімдері: Жалаңтөс Бахадүр және ұлттық руханият» Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.Ақтөбе, Байшев атындағы уинверситет. 25.10.2019ж
49.«Тіл біліміндегі Телжан Шонанов тағылымы». «2019-Жастар жылы» аясындағы шетелдік ғалымдардың қатысуымен өтетін «Сандық білім: ерекшеліктері және даму үдерісі» атты республикалық форум материалдары 15қараша 2019жыл
50.«Абай мен Ахмет үндестігі». «Арқалық хабары» газеті № 18,15.05.2020ж
51.Абай – дана, Абай –дара халықта. А.Құнанбайұлының 175жылдығына арналған «Абай мұраларын орта мектептерде оқыту» тақырыбындағы қалалық ғылыми конференция материалдары,20.02.2020
52.«Ұстаздан шәкірт озар. «Арқалық хабары» газеті №16,01.05.2020ж
53.А.Нұрмановтың «Құланның ажалы» романындағы кейіпкерлер бейнесінің суреттелуі. «Қазіргі замандағы ғылым мен білімнің дамуындағы тенденциялар» тақырыбындағы «Уәлиев оқулары- 2018» ХҒПК, Өскемен, 23.11.2018
54.«Күләндам дастаны-көркем шындық». «Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңаруы жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары/2020 жыл 20 ақпан
55.«Әл Фараби ілімінің үндестігі». «Цифрлық қоғам-Цифрлық білім беру: проблемалары,тәжірибелері мен перспективалары» атты ХПҒК жинақғы. Қызылорда қаласы,Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, 2020 жыл 9 маусым
56.«Абайдың нақыл да назым сөздері». «Абай әлемі» тақырыбындағы ХҒПК жинағы.Арқалық қаласы, 9 қазан, 2020 жыл

Number and titles of educationalaids for issue - 7
1. Абдуллина А.А.Нұрхан Ахметбековтің әдеби мұрасы. Қазақстан Халық ақыны Нұрхан Ахметбековтің 100 жылдығына орай. – Арқалық, 2003
2. Абдуллина А.А.Қайраткер,ғалым,қаламгер Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы. АрқМПИ. РББ. ISBN978-601-7425-46-3. -Арқалық қаласы, 2013 жыл
3. Абдуллина А.А. Ақан Нұрмановтың әдеби мұрасы. Монография.- АрқМПИ. РББ. ISBN978-601-7892-56-2. -Арқалық қаласы, 2017 жыл
4. «Ақын Нұрхан Ахметбековтің «Күләндам» жыр-шежіре дастанының тілдік
5. ерекшелігі», ISBN 978-601-7892-56-2, Арқалық, АрқМПИ баспасы,2018
6. Абдуллина А.А., Айдарова Г.К. «Жас маманға жәрдем» (студенттердің кәсіби тәжірибеге арналған көмекші құрал), Арқалық, АрҚМПИ баспасы 2017
7. «Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі» электронды оқу құралы, Арқалық, АрқМПИ баспасы,2018


 332Full name – Aidarova Gulzhan Kenzhekeiovna
Given occupati
on - senior lekturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel.nom: 8778742746
Teaching disciplines-Methods of teaching Kazakh literature in schools with non-Kazakh language of instruction
-Step-by-step technology for complex analysis of language units
-Working with a dictionary
-Comparative grammar
-Technology for complex analysis of artistic works
-Philological analysis of a literary text and essay writing
Scientific degree - Master of pedagogic Science

Academic degree -
Name of the training speciality - 5В011700- «Kazakh language and literature», 5В012100- «Kazakh language and literature in non – Kazakh teaching school»
Data on improving and vocational training-
• «Orleu» improving of gualification National centre department Republic of Kazakhstan improving qualications of managevs and scientific-pedagogical specialists of education system republic institution. Almaty. 9th of November 2013 год.
• Orleu» improving of gualification National centre department Republic of Kazakhstan improving qualications of managevs and scientific-pedagogical specialists of education system republic institution. Almaty. 9th of November 2013 год.
General experience of work - 25
Experience on speciality – 23
Mumber of scientific works - 12
1. Айдарова Г.К. Прозадағы жан-жануарлар бейнесінің символикалық мәні // «Тіл мен әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі инновациялық технологиясы» Ғылыми конференция, ЕҰУ,2009 ж.
2. Айдарова Г.К. Бір роман жайында// - Л.Н Гумилев атындағы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. «Көкейкесті әдебиеттану» атты ғылыми жинақ.№9, 2010ж.-
3. Айдарова Г.К., Шакирова К.М «Қазіргі қазақ тілінен тест тапсырмалары» оқу – әдістемелік құралы. – Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2011. – 150 б.
4. Айдарова Г.К. Ы.Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні // Ыбырай Алтынсаринның туғанына 170 жыл толуына орай «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселері» тақырыбында өткен республикалық ғылыми-практикалық конференция. Арқалық, 2012ж.
5. Айдарова Г.К. « Ауыз әдебиеті үлгілеріндегі тарихи деректер» Әл-Фараби атындағы ҚҰУ. «Р.Нұрғали және Алаш әдебиеттануы» РҒТК, 2013ж
6. Айдарова Г.К. Абай шығармаларының психологиялық қыры // «Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың білім беру мазмұнын нығайтуда алатын орны мен ерекшеліктері» АҒК. 11 наурыз, 2016ж.
7. Айдарова Г.К. Студенттердің өзіндік жұмысы арқылы кәсіби педагогикалық білімін қалыптастыру « Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысумен республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары 1-ші бөлім, Арқалық қаласы, 2017ж
8. Мұхтар Әуезов прозасындағы трагедия табиғаты. М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған "М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Семей қаласы,6-7 қазан 2017 ж
9. Г.К.Айдарованың «Психологические особенности произведений Абая» атты мақаласы (Международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT», Финляндия № 4/2017/102-106 б.б./)
10. Прозадағы жан-жануарлар бейнесінің символикасы. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелер мен келешегі» ХҒПК материалдар жинағы, Арқалық, 17.10.2018

11. Айдарова Г.К. «Абай шығармаларындағы психологизм» // Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Абай мұралары орта мектепте оқыту » қалалық ғылыми- тәжірибелік кон ференция. Арқалық , 4 наурыз, 2020ж
12. Айдарова Г.К. «SPIRITUAL VALUES IN WORKS OF ABAY» // В. Виниченко атындағы Украина мемлекеттік педагогикалық университеті өткізген «Мамандардың кәсіби дайындығы шет тілі: мәселелер мен статегиялар» тақырыбындағы IY халықаралық ғылыми және практикалық интернет конференция . Украина , 20 ақпан, 2020 ж

Number and titles of educationalaids for issue - 6
1. Абдуллина А.Ә, Айдарова Г.К. «Жас маманға жәрдем» оқу- әдістемелік көмекші құрал. Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ баспаханасы ,2017
2. «12 жылдық білім беруде қазақ тілі сабағында ақпараттық технологияларды қолдану» дәрістер жинағы
3. «Әдебиетті оқыту әдістемесі» электронды оқу-әдістемелік құрал
4. Айдарова Г.К. «12 жылдық білім беруде қазақ тілі сабағында ақпараттық технологияларды қолдану» дәрістер жинағы. – Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2019. –33б
5. Айдарова Г.К. «Әдебиетті оқыту әдістемесі» электронды оқу-әдістемелік құрал.– Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2019. – 73б
6. Айдарова Г.К. Қоңыршина Е.С. «5-7 сыныптарда көркем мәтінмен жүргізілетінжұмыс түрлері» көмекші құрал .-Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2019. – 33б


tautina

Full name – Tautina Bahitgul Agzamobna
Given occupation - senior lekturer
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel.nom: 87755745738
Teaching disciplines- History and theory of Kazakh literature
-Kazakh literature of the second half of the twentieth century and the period of independence
-Inclusive education
-Methods of teaching Kazakh language and literature in the system of inclusive education
Scientific degree -
Name of the training speciality –5В011700- «Kazakh language and literature», 5В012100- «Kazakh language and literature in non – Kazakh teaching school»
Data on improving and vocational training-«Orleu» improving of gualification National centre department Republic of Kazakhstan improving qualications of managevs and scientific-pedagogical specialists of education system republic institution, Аlmaty (2014)

General experience of work - 27
Experience on speciality - 25
Mumber of scientific works – 6
1. Мемлекеттік тілде оқыту барысында қазақ халқының тарихын, әдебиетін, мәдениетін оқушылардың танып-білуін ұйымдастыру – АрқМПИ.«Төлегенов оқулары» РҒПК. Сәуір, 2013ж.
2. Қазақ шежірелерін тарихи дерек көзі ретінде зерделеу. –Әл-Фараби атындағы ҚҰУ. «Р.Нұрғали және Алаш әдебиеттануы» РҒТК, 2013ж.
3. М.Әуезов әңгімелеріндегі портрет пен пейзаж. «Төлегенов оқулары» РҒПК. Сәуір. Арқалық қаласы
4. 4.Химия мамандығының студенттеріне арналған кәсіби қазақ тілін оқыту жолдары. «Жизнь языка и язык в жизни» ХҒП семинар, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті, наурыз,2016
5. Жұмекен Нәжімеденов поэзиясындағы кейіптеу тәсілдерінің қолданылуы. – «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» РҒТК, Арқалық қаласы, 2017ж.
6. «Соғыстан соңғы қасірет. Ш.Мұртаза әңгімелері негізінде)Үштілділік – бәсекеге қабілеттілік негізі» ҒПК, Арқалық, 16.11.2018ж


3

Full name: Auezova Shynar Serikovna
Position– Senior teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 87012590168
Teaching disciplines – Linguoculturology and cognitive linguistics
-Professional Kazakh Russian language
-Kazakh (Russian) Language
-Language and Concept
-Textology
-Language and concept
Akademic status
Name of the training speciality - 5В011700 «Kazakh and literature» 5В012100 «Kazakh language and literature in non- kazak teaching schools .
Qualfication, professional retraining – 18.04.-30.04.2016. Orleu Almaty city.
General experience of work - 29
Experience on speciality - 29
Number of scientific works (name) - 12
1. Ы.Алтынсаринннің жазушылық қызметі. «Білім - ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» «Алтынсарин оқулары- 2012» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 5 қазан 2012 жыл.
2. Қазақтың байырғы төл сөздері. «Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» «Алтынсарин оқулары- 2012» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 5 қазан 2012 жыл.
3. С.Аманжолов – қазақ тілі ғылыми синтаксисінің негізін салушы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 70 жылдығына орай «Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары / Алматы, 25 сәуір 2014 жыл.
4. С. Аманжолов –қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерін алғаш жинаушы және оны ғылыми сипаттаушы. «Профессор Қ.Қ.Жұбанов және қазіргі тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 26 ақпан 2015 жыл.
5. Ғалым Сәрсен Аманжоловтың сөз тізбегі жайындағы ой-пікірлері. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзіреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 25 ақпан 2016 жыл. 2 бөлім.
6. С.Аманжоловтың мектеп оқулықтарының құрылысы, оқу бағдарламаларының ерекшеліктері. .А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті филология факультеті қазақ әдебиеті кафедрасының құрылғанына 50 жыл толуына орай және әдебиеттанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың 60 жылдық мерейтойына арналған «Тәуелсіздік және ұлттық әдебиеттану ғылымы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қарағанды, 2016.
7. «Жігіт» гендерлік концептісінің лингвомәдени сипаты.
«Нәзипа Құлжанованың ғылыми еңбектерін қазіргі педагогикалық тәжірибеде пайдалану әдістері» облыстық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық -2017.
8. «С.Аманжоловтың қазақ халқының этникалық құрамы жайындағы ой-тұжырымдары». М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған "М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Семей қаласы,6-7 қазан 2017 ж
9. «Сигнификаттық және коннотаттық мағына». «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру – озық білім мен құзыреттілік» тақырыбында «Төлегенов оқулары- 2018» халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары
10. Қазақ тілі диалектілерінің С.Аманжолов еңбектерінде қарастырылуы. «Шәкәрімнің мәңгілік мұрасы» Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толуына арналған «ШӘКӘРІМ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ» ХҒПК материалдар жинағы (Семей қаласы, 2018 жыл)
11. С.Аманжоловтың мектеп оқулықтарын, оқу бағдарламаларын жазудағы орны. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелер мен келешегі» ХҒПК материалдар жинағы, Арқалық, 17.10.2018
12. Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа белесі.«Үштілділік – бәсекеге қабілеттілік негізі» РҒПК, Арқалық, 16.11.2018ж.
Number of manuals (name), date of issue – 1
1. «Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, лексикологиясы» пәнінен тест тапсырмалары. Оқу-әдістемелік нұсқаулық, Арқалық, АрқМПИ баспасы, 2018


89485

Surname,name,patronomic – Abildina Aigul Nagashybaievna
Given occupation -  lekturer
Teaching disciplines-History and theory of Kazakh literature
-Introduction to literary science
-Fundamentals of the theory of literature, History of Kazakh literature of the XIX century
-Kazakh literary personality.
-Nauka Mustafina
-Kazakh literature and Kazakh history of the early twentieth century                                      
Academic degree
Name of the training speciality - 5В011700- «Kazakh language and literature», 5В012100- «Kazakh language and literature in non – Kazakh teaching school»
Scientific degree -
Data on improving and vocational training-
General experience of work -
Experience on speciality -
Mumber of scientific works - 
Number and titles of educationalaids for issue -

Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Fax: 8-71430-7-01-87
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502