List of electronic resources in the Library Fund of ArkPI

List of electronic resources in the Library Fund of ArkPI (2000-2020)

Educational program "6B01701 – Kazakh language and literature"


п/п

Name of the discipline

Author and name

Number of books

Language

kz

ru

eng

1

Орта білім беру саласындағы нормативті-құқықтық актілер мен іс-қағаздар жүргізу

Тұрдалиева А.Ш., Берденова А.С. Әлеуметтік-педагогикалық мекемелерде нормативті-құқықтық қамтамасыз ету қызметін жүргізу: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2021

10

10

 

 

2

Латын негізді әліпби

Байтұрсынов А. Қазақ тіл білімінің мәселелері, -Алматы, 2013.

Құлманов Қ.С., Абдуова Б.С., Ахметов Қ.А., Байболат Л.Б. Қазақ тілі. -Астана,2016

5

5

 

 

3

Қазіргі қазақ тілі

Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімінің терминологиясы мәселелері. - Алматы, 2013

11

   

 

Тұрсынова Г.Т. Қазақ тілі. Оқулық . - Алматы,2012

20

20

 

 

Рамазанова Ш.Ә. Қазақ тілі. Оқу құралы. –Алматы, 2012

10

10

 

 

Мырзабеков С. Қазаіргі қазақ тілінің фонетикасы. Алматы, 2013.

70

70

 

 

Ауезова Ш.С. С.Аманжоловтың лингвистикалық мұрасы: Оқу-әдіс. құрал.-Арқалық, 2017

5

5

 

 

4

Қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясы

Еспенбетов А.С. Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері: оқу құралы. - Алматы, 2019

55

55

 

 

Жұмағұлов А.Б. Қазақ әдебиетін дәуірлеу тарихы: монография. - Қарағанды, 2012

20

20

 

 

5

Мәтін синтаксисі

Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

 

 

6

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясының теориялық негіздері

Шакирова Қ.М. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар: оқу-әдіс. құрал. - Арқалық, 2017

1

1

 

 

 

 

Шакирова Қ.М. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы пәнінен практикалық сабаққа арналған: оқу-әдіс. нұсқ. - Арқалық, 2013

1

1

 

 

Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы: оқулық. - Алматы, 2012

10

10

 

 

Шакирова Қ.М.Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. Электронды оқу құралы. Арқалық, 2014

1

   

 

Имамбаева Ғ.Е., Ахметов Е.Б. Етіс табиғатының функционалдық сипаты: Оқу құралы.-Алматы, 2015

10

10

 

 

7

Әдебиеттану ғылымына кіріспе

Ниязова Ғ.М. Жоғарғы оқу орындарында әдебиет пәндерін оқыту негіздері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

 

 

Қалшабек А. Әдебиеттану ғылымына кіріспе: Оқулық.-Астана, 2016

15

15

 

 

Жұмағұлов А.Б. Қазақ әдебиетін дәуірлеу тарихы: Монография.-Қарағанды,2012

20

20

 

 

8

Қазақ (орыс) тілі /Казахский (русский) язык /Kazakh (Russian) language

Атығаева К.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2021

5

5

 

 

Кенжетаева Т.Ж., Хусман С. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2021

5

5

   

Ештаева Н.А., Кульжанова Б.Н. Оқу кітабы: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2019

5

5

   

Кенжетаева Т.Ж., Хусман С. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2017

25

25

   

Құлманов Қ.С. ж.б. Қазақ тілі: Оқу құралы.-Астана, 2016

1

1

   

Қайырбекова З.Қ. Қазақ тілі: студенттердің өздік жұмыстары тапсырмалары: Оқу құралы.-Алматы, 2016

10

10

   

Саутова Т.А. Қазақ тілінен тест тапсырмалары: Оқу құралы.-Алматы, 2015

10

10

   

Қайырбекова З.Қ. Қазақ тілі: Оқу құралы.-Алматы, 2015

10

10

   

Тасымов А.  Қазақ диалектологиясы: оқу құралы. - Алматы, 2014

5

5

   

Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы: Оқу құралы.-Алматы, 2013

1

1

   

Қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік /Құраст. Б.Исмағұлова, Э.Ережепова, Г.Әбдіжапбарова.-Алматы, 2013

3

3

   

Оқушыларға, студенттерге арналған қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік. /Құраст. Б.Исмағұлова ж.б.-Алматы,2013

1

1

   

Сөздік - словарь: 30000 сөз. слов. / Құраст.: проф. Б. Исмағұлова ; Э. Ережепова.,Г. Әбдіжапарова. - Алмат, 2013

3

3

   

Тұрсынова Г. Т. Қазақ тілі: оқулық. - Алматы, 2012

20

20

   

Рамазанова Ш. Ә. Қазақ тілі: оқу құралы. - Алматы, 2012

10

10

   

Ибраимова  Ж. Т. Қазақ тілі: пунктуация. Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы, 2012

10

10

   

Қазақ тілі. Қарапайым деңгей А1: оқулық / Г. Қ. Досмамбетова, А. К. Балабеков, А. Т. Бозбаева-Хунг, А. Д. Сейсенова. - Астана, 2012

1

1

   

Қазақ тілі. Базалық деңгей А2: оқулық / Досмамбетова Г.Қ., Балабеков А.К. және т.б. - Астана, 2012

1

1

   

Қазақ тілі. Орта деңгей В1. : оқулық / Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К. және т.б. - Астана, 2012

1

1

   

Тұрғараева Г.М. Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық - саяси және мемлекеттік қызметі: (1872-1937жж.): Монография. - Алматы, 2016

5

5

   

Абдуллина А. Қайраткер, ғалым, қаламгер - Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы: жинақ /Е.Тоқтарбаев. - Арқалық, 2013

1

1

   

Жаңару үрдісіндегі Ыбырай тағылымы: оқу құралы = Наследие Ыбырая в обновленном Казахстане: Учеб.-метод. пособ. /П.Ә.Ахметова. - Арқалық, 2013

15

15

   

9

Инклюзивті білім беру /Инклюзивное образование /Inclusive education

Дүйсенбаев А.К., Балтымова М.Р. Арнайы педагогика: Оқу құралы.-Алматы, 2021

5

5

 

 

Оспанбаева М.П. Инклюзивті білім беру мазмұны және әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы, 2019

5

5

 

 

Искакова  А. Т. ж.б. Инклюзивті білім беру негіздері=Основы инклюзивного образования: оқу құралы. - Алматы, 2019

64

32

32

 

Инклюзивті білім беру жүйесінде қашықтан оқыту технологиясы: оқу-әдістемелік нұсқау / Құраст.: А.М. Алматова. - Арқалық : АрқМПИ, 2016

30

30

   

10

Білім берудегі жаңа технологиялар /Новые технологии в образовании /New technologies in education

Зекрист Р.И., Исаева Н.Н. 4IR жағдайындағы қашықтан оқыту: әдістеме, технологиялар, инструментарий=Дистанционное обучение: методика, технологии, инструментарий в условиях 4IR. І б.: Оқу құралы.-Алматы, 2021

80

80

 

 

Зекрист Р.И., Исаева Н.Н. Қашықтан оқыту инструментарийін қолдану тәжірибесі=Практика применения инструментария дистанционного обучения. ІІ б.: Оқу құралы .-Алматы, 2021

80

80

   

Дьяченко В.К. және т.б. Жаңа және ең жаңа педагогикалық технология: Оқу құралы.-Алматы, 2020

8

8

   

Студенттердің шығармашылық қабілетін дамытуда интерактивті технологияларды қолдануды жетілдіру: Оқу-әдіс. құрал /Құраст.: Д.Ш.Какина.-Арқалық, 2015

1

1

   

11

Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және академиялық жазылым / Организация научно-исследовательской работы и академическое письмо / Organization of scientific-research work and academic writting

Жиенбаева С.Н. Педагогикалық ғылыми зерттеу теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы, 2021

5

5

 

 

Жұмабекова Ф.Н., Нұрғазиева Н.М. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері: Оқу құралы.-Алматы, 2021

5

5

 

 

Бартлетт С., Бертон Д. Білім берудегі зерттеулер. Кіріспе: Оқулық.-Алматы, 2020

37

37

 

 

О’Лири З. Зерттеу жобасын жүргізу: негізгі нұсқаулық.-Алматы, 2020

37

37

   

Жиенбаева С.Н. Педагогикалық ғылыми зерттеу теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы, 2020

10

10

   

Жоғары оқу орны әдебиеттерін әзірлеу және басып шығару: Анық. құрал /Құраст.: С.Ш.Құмарғалиева.-Алматы, 2020

5

5

   

Әлқожаева Н.С. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің негіздері: Оқу құралы.-Алматы, 2019

5

5

   

Асанов Ж. Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістері: оқу құралы /Н.Әбдіхалықов. - Астана, 2015

20

20

   

12

Ұлы дала фольклоры мен әдебиетінің тарихы /История фольклора и литературы Великой степи /History of folklore and literature of the Great Steppe

Бабалар сөзі: жүзтомдық. Т. 88: Тарихи аңыздар /Жауапты ред. Т.Әлбеков. - Астана, 2012

1

55

   

Еспенбетов А.С. Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері. Оқу құралы, Алматы-2019

 

50

   

13

Әдебиеттану ғылымына кіріспе /Введение в литературоведческую науку /Introduction to literary science

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.34: Әдебиеттану және әдеби сын (1960-1990).-Алматы, 2014

3

3

   

Келимбетов Н. Древние литературные памятники тюркских народов: Учеб. пособ.-Алматы, 2013

10

 

10

 

Қалиев А.К. Торғай ақындық мектебі: Оқу құралы.-Арқалық, 2013

30

30

   

Әбдезұлы Қ. Тәуелсіздік кезеңі және қазақ әдебиеті: Оқу құралы.-Алматы,2012

10

10

   

14

Тіл білімінің теориялық негіздері /Теоретические основы языкознания /Theoretical foundations of linguistics

Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе /Р.Родман, Н.Хайамс. - Алматы, 2018

96

96

 

 

Янсон Т. Тіл тарихы .

 

10

   

Пинкер С. Тіл - инстинкт : Оқулық. Алматы, 2019

       

Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. - Алматы, 2012

1

1

   

15

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті /Казахская литература ХІХ века /Kazakh literature of the XIX century

Тілепов Ж. XIV-XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: оқулық. - Алматы, 2015

25

25

   

Арқаның айтыс ақындары: айтыстар /Құраст. К. Асанов. - Астана, 2013

3

3

   

Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

 

1

   

Ахметова П.А. Жаңару үрдісіндегі Ыбырай тағылымы. Оқу-әдістемелік құрал, Арқалық-2013.

 

1

   

16

Грамматикалық сауаттылық негіздері /Основы грамматической грамотности /Basics of grammar literacy

Тектіғұл Ж.О. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы: оқулық. - Алматы, 2012

10

10

 

 

17

ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті /Казахская литература ХХ века /Kazakh literature of the XX century school

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті: Оқулық.-Алматы, 2019

5

5

   

Ниязова Ғ.М. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті  курсы бойынша тесттер және глоссарий жинағы. - Алматы, 2017

20

20

   

Тілепов Ж. XIV-XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: оқулық. - Алматы, 2015

25

25

   

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: оқулық. - Алматы, 2012

10

10

   

Жұмағұлов А.Б. Қазақ әдебиетін дәуірлеу тарихы: монография. - Қарағанды, 2012

20

20

   

Классикалық зерттеулер: көп томдық. Т.9. ХХ ғасыр басындағы Алаш әдебиеттануы /Бас ред. Б.Т.Жұмағұлов. - Алматы, 2012

3

3

   

Мұқанұлы С. Классикалық зерттеулер: көп томдық. Т.7. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. I-бөлім (Ұлтшылдық,байшылдық дәуірі). - Алматы , 2012

3

3

   

Абдуллина А.А. Қайраткер, ғалым, қалмагер – Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы. Жинақ/ Тоқтарбаев Е. Арқалық, 2013.

       

Жанбершиева Ұ. Тұрмағамбет Ізтілеуовтың әдеби мұрасы: әдеби зерттеу. Алматы, 2013.

5

5

   

18

Қазіргі қазақ тілі синтаксисі /Синтаксис современного казахского языка /Syntax of the modern Kazakh language

Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі: оқу құралы. - Алматы, 2017

25

25

   

Өмірәлиев Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы, 2014

10

10

   

Жұбанов Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2013

       

Қазақ тілі: Оқу әдістемелік құрал. – Астана, 2013

10

10

   

Қайырбекова З.Қ. Қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2015

       

Ибраймова Ж.Т. Қазақ тілі (пунктуация) Алматы,  2012

       

19

Қазақ тілін оқыту әдістемесі /Методика преподавания казахского языка /Methods of teaching the Kazakh language

Кенжетаева Т.Ж., Хусман С. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2021

5

5

   

Атығаева К.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2020

10

10

   

Әлкебаева Д. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы: Оқулық.-Алматы, 2019

5

5

   

Ештаева Н.А., Кульжанова Б.Н. Оқу кітабы: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2019

5

5

   

Беккожанова Г.К. Лингвистикалық терминология (құрылымы, семантикасы, типологиясы): Монография.-Алматы, 2019

5

5

   

Әрінова Б.А. Қазақ тілі. 6-сын: Оқулық + CD. – Алматы, 2018

3

3

   

Әрінова Б. Қазақ тілі. 6-сын.: Оқыту әдістемесі. - Алматы, 2018

3

3

   

Әрінова Б. Қазақ тілі. 8-сын.: Оқулық + CD. - Алматы, 2018

3

3

   

Әрінова Б. Қазақ тілі. 8-сын.: Оқыту әдістемесі. - Алматы, 2018

3

3

   

Саутова Т.А. Студенттің дәптері. Қазақ тілі: Оқу-әдіс.құрал /А.Б.Ширажиева; З.Қ.Қайырбекова.-Алматы, 2015

5

5

   

Сейтенова С.С. Қазақ тілі: Пед. маманд. арн.: Оқу құралы.-Алматы, 2015

15

15

   

Қосымова Г. Қазақ тілі. 5-сын.: Оқулық /Ж.Дәулетбекова.-Алматы, 2015

10

10

   

Қосымова Г. Қазақ тілі. 5-сын.: Оқыту әдіс. /Ж.Дәулетбекова.-Алматы, 2015

10

10

   

Дәулетбекова Ж. Қазақ тілі. 6-сын.: Оқыту әдіс. /П.Юсуп.-Алматы, 2015

10

10

   

Артықова Т. Қазақ тілі.  Орыс мектебінің 6-сын.: Оқыту әдіс. /М.Боранбай.-Алматы, 2015

10

10

   

Әлметова Ә.С. Қазақ тілі. Негізгі стандарттан жоғары деңгей: Оқулық /Ж.Қ.Дәркенбаева, Л.Ж.Хамимульдинова.-Алматы, 2015

10

10

   

Сөз табиғаты: Оқулық /Құраст. А.Ф.Зейнулина, Т.Қ.Қасенова.-Алматы, 2015

10

10

   

Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Т.ХІІ /Құраст.: А.Үдербаев ж.б.-Алматы,2013

10

10

   

Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Т.ХІІІ /Құраст.: А.Фазылжанова ж.б.-Алматы,2013

10

10

   

Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Т.ХIV. /Құраст.: М.Малбақов ж.б.-Алматы,2013

10

10

   

Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Т.ХV. /Құраст.: А.Жаңабекова ж.б.-Алматы,2013

10

10

   

Оқушыларға, студенттерге арналған қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздік. /Құраст. Б.Исмағұлова ж.б.-Алматы,2013

1

1

   

Жақыбаева Қ.А., Акимбекова Г.Ш. Қазақ тілі. Жоғары деңгей: Оқу құралы.-Алматы, 2012

13

13

   

Тұрсынова Г.Т. Қазақ тілі: Оқулық. – Алматы, 2012

20

20

   

Рамазанова Ш.Ә. Қазақ тілі: Оқу құралы.-Алматы,2012

10

10

   

Ибраимова Ж.Т. Қазақ тілі (пунктуация): Оқу-әдіст.құралы.-Алматы,2012

10

10

   

Исаев С., Қосымова Г. Қазақ тілі: Жалпы білім беретін мектеп. 7-сын. арн.оқулық.-Алматы, 2012

10

10

   

Артыкова Т., Ермекбаева Г. Қазақ тілі: учебник  для 7 кл..-Алматы,2012

5

5

   

Артықова Т.М., Ермекбаева Г. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін орыс мектеб. 7-сын. мұғалімдеріне арн.-Алматы, 2012

5

5

   

Тұрдалиева Г. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту әдістемесі: Оқу-әдіст.құрал.-Астана,2012

10

10

   

20

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі /Методика преподавания казахской литературы /Methods of teaching Kazakh literature

Кенжетаева Т.Ж., Хусман С. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал.-Алматы, 2021

5

5

 

 

Құдайберген Жұбанов. Жинақ /Бас ред. Б.Ердембеков.-Ақтөбе, 2019

1

1

 

 

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ., Жұмекенова Л.К. Қазақ әдебиеті. 6 сын.: Оқулық.+CD диск.-Алматы, 2018

3

3

   

Қазақ әдебиеті. 6 сын.: Хрест. /Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева.-Алматы, 2018

3

3

   

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ., Жұмекенова Л.К. Қазақ әдебиеті. 8 сын.: Оқулық.+CD диск.-Алматы, 2018

3

3

   

Қазақ әдебиеті. 8 сын.: Хрест. /Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева.-Алматы, 2018

3

3

   

Қабатай Б.Т., Зейнетоллина Ү.К., Қалиева  В.А. Әдебиеттік оқу. 3 сын. 1-2 б.: Оқулық.+CD диск.-Алматы, 2018

10

10

   

Қабатай Б.Т. Әдебиеттік оқу. 3 сын.: Хрест.-Алматы, 2018

5

5

   

Қабатай Б.Т., Қалиева В.А. Әдебиеттік оқу. 3 сын. 1-2 б.: Оқыту әдіс.-  CD диск.-Алматы, 2018

       

Оспанов С. Қазақ ақындарының публицистикасы: Монография.-Астана, 2018

30

30

   

Умарова Г.С. Қазақ сөз өнері=Казахская словесность. І-ІІ б.: Хрестоматия.-Алматы, 2018

40

40

   

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ. Қазақ әдебиеті. 5 сын.: Оқулық.+CD диск.-Алматы, 2017

3

3

   

Қазақ әдебиеті. 5 сын.: Хрест. /Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева.-Алматы, 2017

3

3

   

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ. Қазақ әдебиеті. 5 сын.: Оқыту әдіс.-Алматы, 2017

3

3

   

Ақтанова А.С., Жүндібаева А.Қ. Қазақ әдебиеті. 7 сын.: Оқулық.+CD диск.-Алматы, 2017

3

3

   

Қазақ әдебиеті. 7 сын.: Хрест. /Құраст.: А.С.Ақтанова, А.Қ.Жүндібаева.-Алматы, 2017

3

3

   

Қабатай Б.Т. Әдебиеттік оқу. 2 сын. 1-2 б.: Оқулық.-Алматы, 2017

10

10

   

Қабатай Б.Т., Калиева В.А. Әдебиеттік оқу. 2 сын.: Электр. оқу құралы.-СД диск.-Алматы, 2017

       

Қабатай Б.Т. Әдебиеттік оқу. 2 сын. 1-2 б.: Хрест.-Алматы, 2017

10

10

   

Қабатай Б.Т., Қалиева В.А. Әдебиеттік оқу. 2 сын. 1-2 б.: Оқыту әдіс.-Алматы, 2017

10

10

   

Ниязова Ғ.М., Ұлықпанова Ә.Ж. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі курсы бойынша тесттер жинағы, глоссарий: Жинақ.-Алматы, 2017

20

20

   

Тілеуова А.З. Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялар: Дәрістер курсы.-Алматы, 2017

25

25

   

Ниязова Ғ.М. Жоғарғы оқу орындарында әдебиет пәндерін оқыту негіздері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

   

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» курсынан тесттер жинағы /Құраст.: А.З.Тілеуова; Г.К.Тәңірбергенова.-Алматы, 2017

20

20

   

Тілеуова А.З., Тәңірбергенова Г.К. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы, 2017

20

20

   

Қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық әдістері: Оқу-әдіс. құрал /Құраст.: Ғ.М.Ниязова, М.С.Таңжарықова; Р.С.Тоғанақова.-Алматы, 2017

25

25

   

Сөз табиғаты: Оқулық /Құраст. А.Ф.Зейнулина, Т.Қ.Қасенова.-Алматы, 2015

10

10

   

Шоқай М. Шығармаларының толық жинағы. 12 томдық, І-ХІ т.-Алматы, 2012, 2013, 2014

12

12

   

Құтқожина Р.,т.б. Әдебиет: Жалпы білім беретін мектеп. 7-сын. арн.оқулық.-Алматы, 2012

10

10

   

Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері. Оқу құралы, Алматы-2017

25

25

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.34: Әдебиеттану және әдеби сын (1960-1990). Жауапты редактор А.С.Ісмақова. -Алматы, 2014

3

3

   

21

Қазақ тілі мен әдебиеті  пәні бойынша жазба жұмыстардың әдістемелік негіздері /Методические основы письменных работ по казахскому языку и литературе /Methodological bases of written works on the Kazakh language and literature

Шакирова Қ.М. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар: оқу-әдіс. құрал. - Арқалық, 2017

2

2

 

 

Жұмағұлова А.Ж. Ғылыми стильді оқыту: оқу құралы. - Алматы, 2013

5

5

   

22

Тіл білімінің жаңа бағыттары /Новые направления языкознания /New directions of linguistics

Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе /Р.Родман, Н.Хайамс. - Алматы, 2018

96

96

   

Өмірәлиев Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы, 2014

10

10

   

Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері /Құраст.: Ғ.Әнес. - Алматы, 2013

10

10

   

Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы, 2013

10

10

   

Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімінің терминологиясы мәселелері. - Алматы, 2013

11

11

   

Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. - Алматы, 2012

1

1

   

Шоқым Г. Гендерлік лингвистика негіздері: Оқулық.-Алматы,-2012

5

5

   

23

Қазақ тілі мен әдебиетін қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері /Платформы и сервисы дистанционного обучения казахскому языку и литературе /Platforms and services for distance learning of the Kazakh language and literature

Зекрист Р.И. Қашықтан оқыту инструмениарийін қолдану тәжірибесі. Практика применения инструментария дистанционного обучения: Учеб. пособ. /Н.Н.Исаева. - Алматы, 2021

80

80

   

Зекрист Р.И. 4IR Жағдайындағы қашықтан оқыту: әдістеме, технологиялар, инструментарий. Дистанционное обучение: методика, технологии, инструментарий в условиях 4IR: оқу құралы /Н.Н.Исаева. - Алматы, 2021

80

80

   

Хакимова Т. Қашықтықтан оқыту технологиясы: Оқу құралы. - Алматы, 2019

20

20

   

Инклюзивті білім беру жүйесінде қашықтан оқыту технологиясы: оқу-әдіс. нұсқау /Құраст.: А.М.Алматова. - Арқалық, 2016

30

30

   

24

Абайтану /Абаеведение /Abay studies

Құнанбайұлы А. "Абайдың қара сөздері" "Абай. Слова назидания"  "Abai. The book of words". - Алматы, 2020

1

1

   

Қорабай С.С. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы: зерттеулер. - Алматы, 2013

3

3

   

Ердембеков Б. Абайтану: оқу құралы. - Астана, 2012

10

10

   

Классикалық зерттеулер: көп томдық.Т. III. Халық әдебиеті үлгілері мен Абай шығармаларының текстологиясы /Ред. Т.К.Әлібеков. - Алматы, 2012

3

3

   

25

Әдебиет теориясы және филологиялық талдау /Теория литературы и филологический анализ /Literary theory and philological analysis

Кенжетаева Т.Ж. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында "Сатылай кешенді оқыту" технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал /С.Хусман. - Алматы, 2021

5

5

   

Райан М. Әдебиет теориясы: Кіріспе: Оқулық.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 1-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

 

 

Әдебиет теориясы: Антология. 2-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

 

 

Әдебиет теориясы: Антология. 3-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

 

 

Әдебиет теориясы: Антология. 4-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

 

 

Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

 

 

Ниязова Ғ.М. Жоғарғы оқу орындарында әдебиет пәндерін оқыту негіздері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

 

 

Кенжетаева Т.Ж. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында "Сатылай кешенді оқыту" технологиясы бойынша талдау үлгілері: оқу-әдіс. құрал /С.Хусман. - Алматы, 2017

25

25

 

 

Арыққарақызы Е., т.б. Сырсандық. Сәкен Сейфуллиннің "Тар жол, тайғақ кешу" романынан тесктологиялық талдау: үшінші кітап. - 2017

1

1

 

 

Қалшабек А. Әдебиеттану ғылымына кіріспе: Оқулық.-Астана, 2016

15

15

 

 

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.34: Әдебиеттану және әдеби сын (1960-1990).-Алматы, 2014

3

3

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.15: Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов, З.Ахметов. Әдебиет теориясы.-Алматы, 2013

3

3

   

Абдуллаева Ж.Т. Көркем шығарманы аудару және талқылау: оқу құралы. - Алматы, 2012

5

5

   

26

Қазақ әдеби тұлғатануы /Казахское литературное личностоведение /Kazakh  literary personality studies

Оспанов С. Қазақ ақындарының публицистикасы: монография. - Астана, 2018

30

30

 

 

Оспанұлы С. Ақындар  әлемі. - Костанай , 2017

40

40

   

Арыққарақызы Е., ж.б. Сырсандық. Сәкен Сейфуллиннің "Тар жол, тайғақ кешу" романынан тесктологиялық талдау: 3 к. - 2017

1

1

   

Ахмет К., ж.б. Сырсандық. Сәкенге өмірін арнаған саңлақ: 2 к.: естеліктер. - 2016

1

1

   

Дүйсебекова А. Зерделі зерттеуші: монография. - Арқалық, 2016

12

12

   

Классикалық зерттеулер: көп томдық. Т.28. Абай және әдеби дәстүр /Жауапты ред. С.С.Қорабай. - Алматы, 2014

3

3

   

Классикалық зерттеулер: монография.Көп томдық. Т.29. Мұхтар Әуезов шығармаларының көркемдік поэтикасы  /Жауапты ред. Г.Пірәлі. - Алматы, 2014

3

3

   

Рахметова Б.А. Темірғали Нұртазиннің аудармалары: оқу-әдіс. құрал. - Арқалық, 2014

1

1

   

Ысқақұлы Д. Қазақ әдебиеттанушылары: энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы, 2013

40

40

   

Қазақстан айтыс ақындары: анықтамалық жинақ /Ред. Ж.Ерман. - Алматы, 2013

10

10

   

Әнесұлы Ж. Ұлтына ғұмырын арнаған ұлы тұлға. - Алматы, 2013

1

1

   

Мұқтар Ә.Қ. Тарих айдынындағы тұлғалар: ғылыми мақалалар жинағы. 2 к. - Алматы, 2013

15

15

   

Қорабай С.С. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы: зерттеулер. - Алматы, 2013

3

3

   

Арқаның би-шешендері мен ақын-жыраулары: шешендік сөздер және жыр-толғаулар /Құраст.: Асанов Қ. - Астана, 2013

3

3

   

Әшімханова С. Ғабит Мүсірепов прозасының аудармалары: оқу құралы. - Алматы, 2013

5

5

   

Қалижанов У. Жамбыл. - Алматы, 2013

3

3

   

Арыстан жалды заңғар жазушы: лебіздер,танымдық мақалалар,портреттер /Құраст.: С.Оспан, Б.Мырзабай; С.Құлбарақ. - Алматы, 2013

10

10

   

Абдуллина А. Қайраткер, ғалым, қаламгер - Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы: жинақ /Е.Тоқтарбаев. - Арқалық, 2013

1

1

   

Рахметова Б.А. Т. Нұртазиннің көркем және деректі прозасы: оқу-әдіс. құрал. - Арқалық, 2013

2

2

   

Жанбершиева Ұ. Тұрмағамбет Ізтілеуовтың әдеби мұрасы: әдеби зерттеу. - Алматы, 2013

5

5

   

Ердембеков Б. Абайтану: оқу құралы. - Астана, 2012

10

10

   

Жұмағұлова А.Ж. Ғ.Мүсірепов шығармашылығының даралығы: монография. - Алматы, 2012

5

5

   

27

Қазіргі қазақ әдебиеті /Современная казахская литература /Modern Kazakh  literature

Оспанов С. Қазақ ақындарының публицистикасы: монография. - Астана, 2018

30

30

 

 

Оспанұлы С. Ақындар  әлемі. - Костанай , 2017

40

40

 

 

Ниязова Ғ.М. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті  курсы бойынша тесттер және глоссарий жинағы. - Алматы, 2017

20

20

 

 

Балтымова М.Р. Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар: дәрістер курсы. - Алматы, 2015

5

5

 

 

Классикалық зерттеулер: көп томдық. Т.34. Әдебиеттану және әдеби сын (1960-1990) /Жауапты ред. А.С.Ісімақова. - Алматы, 2014

3

3

   

Ысқақұлы  Д. Қазақ әдебиеттанушылары: энцикл. анықт. - Алматы, 2013

40

40

   

Қазақстан айтыс ақындары: анықт. жинақ /Құраст. Е.Қайназар. - Алматы, 2013

10

10

   

Классикалық зерттеулер: көп томдық. Т.15. Әдебиет теориясы (1960-1970 жж.) /Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов, З.Ахметов. - Алматы, 2013

3

3

   

Қазіргі қазақ әдебиеті: оқулық /Б.Ердембеков, т.б. - Алматы, 2012

10

10

   

28

Шетел әдебиетінің тарихы /История зарубежной литературы /History of foreign literature

Муталиева Р.М., Жұмабекова Г.А. Шетел әдебиетінің тарихы: Практикум.-Алматы, 2021

5

5

   

Муталиева Р.М. Шетел әдебиетінің тарихы: филология мамандықтарының студенттеріне арналған практикум. - Алматы, 2021

5

5

   

Муталиева Р.М. Шетел әдебиетінің тарихы: оқу құралы. Практикум /Г.А.Жұмабекова. - Алматы, 2016

10

10

   

Муталиева Р.М. Шетел әдебиетінің тарихы: практикум /Г.А. Жұмабекова. - Алматы, 2014

20

20

   

Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиеті тарихы: оқулық. - Астана, 2012

10

10

   

29

Қазақ тілі стилистикасы /Стилистика казахского языка /Stylistics of the Kazakh language

Қапасова Б.Қ. Тіл мәдениеті: шешендік өнер: Оқулық. - Алматы, 2014

30

30

   

Терминасова С. Тіл және мәдениетаралық коммуникация.

100

100

   

Бен Бирж Ж., Гок., Тайнан Л. Медиа және журналистика: теория мен рпрактикаға жаңа көзқарас: Оқулық, Алматы2019

41

41

   

Хиллиард Л.Р. Телевизия, радио және жаңа медиаға мәтін жазу. - Алматы, 2020

37

37

   

Шакирова Қ.М. "Қазақ тілі стилистикасы" пәнінен практикалық сабақ тапсырмаларына әдістемелік құрал. - Арқалық, 2018

1

1

   

Умарова Г.С. Қазақ сөз өнері: 1 б. Хрест. - Алматы, 2018

50

50

   

30

Қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясы

Жұмағұлов А.Б. Қазақ әдебиетін дәуірлеу тарихы: монография. - Қарағанды, 2012

20

20

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.30: Заман және әдебиет.-Алматы, 2014

3

3

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.31: С.Ордалиев, Н.Ғабдуллин, Р.Нұрғали. Драматургия туралы зерттеулер.-Алматы, 2014

3

3

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.20: М.Базарбаев, Е.Кәкішев. Әдебиет – дәуір айнасы.-Алматы, 2013

3

3

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.21: С.Қирабаев. Тәуелсіздік және әдебиет.-Алматы, 2013

3

3

   

Келімбетов Н. Көптомдық шығармалар жинағы. 4-т. Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері.-Алматы, 2014

10

10

   

Шейх А.Қ. Тарази. Көркем сөз өнері. Фонун әл-бәлағе: Оқу құралы.-Алматы, 2013

1

1

   

Ысқақұлы Д. Қазақ әдебиеттанушылары: Энциклопедиялық анықтамалық.-Алматы,2013

40

40

   

Әбдезұлы Қ. Тәуелсіздік кезеңі және қазақ әдебиеті: оқу құралы. - Алматы, 2012

10

10

   

31

ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен Тәуелсіздік кезеңдегі  қазақ әдебиеті / Kazakh literature of the second half of the twentieth century and the period of independence

 

Классикалық зерттеулер: көп томдық. Т.21. Тәуелсіздік және әдебиет /С. Қирабаев. - Алматы, 2013

3

3

   

Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті: оқу құралы. - Астана, 2013

10

10

   

Балтымова М.Р. Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар: Дәрістер курсы.-Алматы, 2015

5

5

   

Жұмағұлова А.Ж. Ғ.Мүсірепов шығармашылығының даралығы: Монография.Алматы-2012

5

5

   

Әшімханова С. Ғ.Мүсірепов прозасының аудармалары. Оқу құралы. Алматы – 2013.

5

5

   

Есимсейтова А.А. Проза жанры: автор мен көркем бейне: Ғылыми зерттеу.-Арқалық,2013

2

2

   

32

XIX ғасырдағы қазақ көркем сөз өнерінің дамуы

Тілепов Ж. XIV-XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: оқулық. - Алматы, 2015

25

25

   

Арқаның айтыс ақындары: айтыстар /Құраст. К. Асанов. - Астана, 2013

3

3

   

Бабалар сөзі: жүзтомдық. Т. 88: Тарихи аңыздар /Жауапты ред. Т.Әлбеков. - Астана, 2012

1

1

   

Момынова Б. Қазақ әдеби тілінің тарихы: оқулық. - Алматы, 2011

10

10

   

33

Қазақ тілінің морфемалары мен сөз таптарының жүйесі

Шакирова Қ.М. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар: оқу-әдіс. құрал. - Арқалық, 2017

1

1

   

Шакирова Қ.М. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы пәнінен практикалық сабаққа арналған: оқу-әдіс. нұсқ. - Арқалық, 2013

1

1

   

Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы: оқулық. - Алматы, 2012

10

10

   

34

Көркемдік даму, дәстүр және жаңашылдық

Тілепов Ж. XIV-XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: оқулық. - Алматы, 2015

25

25

   

Арқаның айтыс ақындары: айтыстар /Құраст. К. Асанов. - Астана, 2013

3

3

   

Бабалар сөзі: жүзтомдық. Т. 88: Тарихи аңыздар /Жауапты ред. Т.Әлбеков. - Астана, 2012

1

1

   

Момынова Б. Қазақ әдеби тілінің тарихы: оқулық. - Алматы, 2011

10

10

   

Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі: оқу құралы. - Алматы, 2017

25

25

   

35

Сөз тіркесі және сөйлем синтаксисі

         

36

Әдебиет теориясының негіздері және көркем шығарманы әдеби-теориялық талдау

Кенжетаева Т.Ж. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында "Сатылай кешенді оқыту" технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал /С.Хусман. - Алматы, 2021

5

5

   

Райан М. Әдебиет теориясы: Кіріспе: Оқулық.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 1-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 2-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 3-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 4-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

   

Ниязова Ғ.М. Жоғарғы оқу орындарында әдебиет пәндерін оқыту негіздері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

   

Кенжетаева Т.Ж. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында "Сатылай кешенді оқыту" технологиясы бойынша талдау үлгілері: оқу-әдіс. құрал /С.Хусман. - Алматы, 2017

25

25

   

Арыққарақызы Е., т.б. Сырсандық. Сәкен Сейфуллиннің "Тар жол, тайғақ кешу" романынан тесктологиялық талдау: үшінші кітап. - 2017

1

1

   

Қалшабек А. Әдебиеттану ғылымына кіріспе: Оқулық.-Астана, 2016

15

15

   

Балтымова М.Р. Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар: Дәрістер курсы.-Алматы, 2015

5

5

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.34: Әдебиеттану және әдеби сын (1960-1990).-Алматы, 2014

3

3

   

Классикалық зерттеулер: Көп томдық. Т.15: Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов, З.Ахметов. Әдебиет теориясы.-Алматы, 2013

3

3

   

Абдуллаева Ж.Т. Көркем шығарманы аудару және талқылау: оқу құралы. - Алматы, 2012

5

5

   

Кенжетаева Т.Ж. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында "Сатылай кешенді оқыту" технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал /С.Хусман. - Алматы, 2021

5

5

   

Райан М. Әдебиет теориясы: Кіріспе: Оқулық.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 1-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 2-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 3-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Әдебиет теориясы: Антология. 4-т.: Оқулық /Дж.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен.-Алматы, 2019

41

41

   

Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

   

Ниязова Ғ.М. Жоғарғы оқу орындарында әдебиет пәндерін оқыту негіздері: Оқу құралы.-Алматы, 2017

25

25

   

Кенжетаева Т.Ж. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында "Сатылай кешенді оқыту" технологиясы бойынша талдау үлгілері: оқу-әдіс. құрал /С.Хусман. - Алматы, 2017

25

25

   

37

Әдебиеттік тұлғатану

Қалиев А.К. Торғай ақындық мектебі: Оқу құралы.-Арқалық, 2013

30

30

   

Абдуллина А. Қайраткер, ғалым, қаламгер - Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы: жинақ /Е.Тоқтарбаев. - Арқалық, 2013

1

1

   

Қазіргі қазақ әдебиеті: оқулық /Б.Ердембеков, т.б. - Алматы, 2012

10

10

   

38

Көркем шығарманы сатылай кешенді талдау технологиясы

Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті: оқу құралы. - Астана, 2013

10

10

   

Кенжетаева Т.Ж. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында "Сатылай кешенді оқыту" технологиясы бойынша талдау үлгілері: Оқу-әдіс. құрал /С.Хусман. - Алматы, 2021

5

5

   

 


Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502

SUBSCRIBE