Portfolio

RozaFull name - Kalimzhanova Roza Laikovna
Position - Head of the department of pedagogics and psychology, Doctor of Education (PhD)
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.: 87013382186
Teaching disciplines
1.Methods of scientific and pedagogical research
2.Psychologiо-pedagogical diagnostics 
3. Teacher's speech culture
Scientific/academic degree – the master of pedagogical Sciences 
Name of training area and (or) specialty:
1. Kazakh State University name Al-Farabi. Specialty "Russian language and literature". Qualification - teacher of Russian language and literature. 1987-19922. Kostanay State University name A. Baytursynov. Master's 6M010300 - Pedagogy and Psychology. 2011 - 20133. Eurasian National University name L.N. Gumilev. Doctoral studies 6D012300 - Social pedagogy and self-knowledge. 2015 – 2018
Total length of service - 27 years
Work experience in specialty - 13 years
Number and title of scientific papers:
1. Kalimzhanova R.L., Zheksembayeva G.S., Aymagambetova R.H., Ivanova Y.N., Akhtanova S.K., Kalkeeva K.R. «Requirements for modern speech culture of Kazakh students in a situation of ethno-political conflicts of East and West».  Elektron. "Obshchestvennaya nauka". – Pakistan, 2016. – TOM.11. – ISS. 21. – P. 5128-5132,  DOI: 10.3923/sscience.2016.5128.5132  Rezhim  dostupa:  http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.5128.5132 IF = 0,12
2. Kalimzhanova R.L., Kertaeva G.M. «Деонтологический аспект развития речевой культуры личности социального педагога» Electron. Electronic scientific journal "CITISE". - Moscow. - 2016. - No. 5. - Access mode: http://ma123.su/_ld/3/359__.-_.-___.pdf
3. Kalimzhanova R.L. «Речевая культура студентов - будущих социальных педагогов как составляющая их педагогического мастерства». Elektronnyy nauchnyy zhurnal «TSITISE». – Moskva. – 2016. – № 5. – Rezhim dostupa: http://ma123.ru/_ld/3/360____.pdf
4. Kalimzhanova R.L. «Speech culture of  students – future social teachers as important component of their  pedagogical mastery». Elektronnyy nauchnyy zhurnal   «TSITISE». – Moskva. – 2017. – № 1 (10). – Rezhim dostupa:  http://ma123.ru/ru/2017/01/speech-culture-of-students-future-social-teachers-as-important-component-of-their-pedagogical-mastery/
5. Kalimzhanova R.L.  «Сущностная характеристика речевой культуры студентов будущих социальных педагогов».  "«Sotsial'nyy pedagog - issledovatel'». Sbornik nauchnykh rabot aspirantov i magistrantov, pod redaktsiyey  d.p.n., professora RGSU Mardakhayeva L.V. – Moskva. – 2016. – Vyp.1(3). – S. 66-70
6. Kalimzhanova R.L.  «Компьютерная зависимость и её влияние на речевую культуру  будущих социальных педагогов» "Prevention of dependencies". Educational-methodical electronic journal. - Moscow. - 2017. - No. 1 (9). - С.15-20 Access mode: http: //xn----7sbabkslebfandbl1auodu8adkn5a.xn--p1ai/numbernine.html
7. Kalimzhanova R.L.  «Методологические подходы к исследованию проблемы развития речевой культуры будущих социальных педагогов»  Vestnik Yevraziyskogo gumanitarnogo instituta. – Astana. – 2016. – № 4. – S. 84 – 89
8. Kalimzhanova R.L.  «Особенности процесса развития речевой культуры будущих социальных педагогов в условиях ИКТ обучения» Vestnik  Pavlodarskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya pedagogicheskaya. – Pavlodar. – 2017. – № 4. – S. 174 -181
9. Kalimzhanova R.L., Kalkeeva K.R., Mutalieva A.Sh., «Клиповая» речь студентов как результат цифровизации казахстанского образовательного пространства» Doklady Kazakhskoy akademii obrazovaniya. – Astana. – 2018. – № 1. – S. 145 – 152
10. Kalimzhanova R.L., Kalkeeva K.R. «Синхронность развития речевой культуры социального педагога и информационно -коммуникацционных технологий в условиях ноосферного образования» Vestnik Yevraziyskogo natsional'nogo universiteta im. L.N. Gumileva. Seriya Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiologiya. – Astana. – 2018. – № 1 (122). – S. 136 – 143
11. Kalimzhanova R.L., Kalkeeva K.R. «К вопросу актуальности исследования речевой культуры студентов – будущих социальных педагогов» «Professionalizm pedagoga: sushchnost', soderzhaniye, perspektivy razvitiya: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii».– Moskva. – 2016. – S.146-151
12. Kalimzhanova R.L. «Развитие речевой культуры социальных педагогов в условиях полиязычного образования» Yazykovoye obrazovaniye v usloviyakh sotsiokul'turnoy transformatsii sovremennogo obshchestva: sbornik trudov mezhdunarodnogo nauchnogo foruma. – Karaganda. – 2016. – S.147-149
13. Kalimzhanova R.L. «Генезис развития культуры в образовании» Dialog kul'tur stran Velikogo Shelkovogo Puti: sbornik trudov mezhdunarodnogo simpoziuma. – Erzurum (Turtsiya). – 2016. – S. 234 – 237
14. Kalimzhanova R.L. «Ретроспективный анализ развития речевой культуры социального педагога как педагогическая проблема» Aktual'nyye problemy deontologii, pedagogiki i psikhologii: teoriya i praktika: sbornik  trudov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 70 – letiyu d.p.n., professora Kertayevoy K.M. – Astana. – 2016. – S.368 – 373
15. Kalimzhanova R.L.  «Речевая культура социального педагога как проявление его педагогической техники». Sotsial'no-gumanitarnyye nauki v Kazakhstane: sostoyaniye, tendentsii i perspektivy razvitiya: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno-teoreticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 20-letiyu YENU imeni L.N.Gumileva. – Astana. – 2016. – S.265 – 268
16. Kalimzhanova R.L. «Речевая культура преподавателя вуза – основополагающий фактор речевой культуры будущего социального педагога». Yazyk i aktual'nyye problemy obrazovaniya: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno – prakticheskoy konferentsii MANPO. – Moskva. – 2016. – S.   111 – 115
17. Kalimzhanova R.L. «Медиакомпетентность социального педагога  как отражение его речевой культуры». Sostoyaniye i perspektivy razvitiya mediaobrazovaniya v Kazakhstane v kontekste integratsionnykh protsessov: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno – prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 50 - letiyu professora, d.p.n. Seytkazy P.B. – Astana. – 2016. – S.147 – 151
18. Kalimzhanova R.L. «Речь студентов и их речевая культура в контексте обновления содержания образования». Yedinyy yazykovoy standart v kontekste obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya: sbornik trudov VIII mezhdunarodnoy nauchno – prakticheskoy konferentsii. – Astana. – 2017. – chast'  I. – S.123 – 127
19. Kalimzhanova R.L. «Культурологический  подход как   основополагающий фактор  профессиональной ориентации   в подготовке социально – педагогических кадров» Professional'naya oriyentatsiya detey i uchashcheysya molodezhi v sovremennom rossiyskom obshchestve: sostoyaniye i puti razvitiya: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno – prakticheskoy konferentsii, nauchno-metodicheskiy zhurnal «Dumskiy Vestnik: Teoriya i praktika dopolnitel'nogo obrazovaniya». – Sankt – Peterburg. – 2017. – № 1 (9). – S.21-24.
20. Kalimzhanova R.L. «Методологические принципы развития речевой культуры будущего социального педагога в условиях информационно-коммуникационных технологий обучения». Razvitiye metodologii nauchno-issledovatel'skoy i prakticheskoy deyatel'nosti v usloviyakh dukhovno-nravstvennogo vozrozhdeniya kazakhstanskogo obshchestva: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii, posvyashchennoy  70-letiyu d.p.n., professora   SH.T. Taubayevoy. – Almaty.  – 2017.
21. Kalimzhanova R.L. «Роль речевой культуры будущего социального педагога в условиях синхронного и асинхронного обучения в вузе» IX Toraygyrovskiye chteniya: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – Pavlodar. – 2017. – S.263 – 267.
22. Kalimzhanova R.L. «Речевая культура взрослых как основополагающий фактор профессионального успеха Andragogicheskoye obrazovaniye v XXI veke: problemy i puti resheniya: sbornik trudov   mezhdunarodnogo  nauchnogo  seminara.  – Astana. – 2018. – S.   83-88.
23. K.R.Kalkeeva., A.Sh.Mutalieva., R.L.Kalimzhanova «Клиповая» речь студентов как результат цифровизации казахстанского образовательного пространства» Reports of the Kazakh Academy of education. – Astana. - 2018. - No. 1. - Pp. 145-152
24. K.R.Kalkeeva., R.L.Kalimzhanova «Синхронность развития речевой культуры социального педагога и информационно -коммуникацционных технологий в условиях ноосферного образования» Bulletin of the Eurasian national University.L. N. Gumilyova L. N. Gumilyova. Series Pedagogy. Psychology. Sociology. – Astana. - 2018. - No. 1 (122). - Pp. 136-143
25. R.L.Kalimzhanova «Культура и образование как феномены социума: их синхронное развитие» The electronic scientific journal "CITICA". – Moscow. - 2018. - No. 2 (15). – Mode of access: http://ma123.ru/wp-http://ma123.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80..pdf
26. R.L.Kalimzhanova «Тенденции информатизации и цифровизации образования в современном Казахстане» Education of the citizen-a matter of national importance: collection of materials of the all-Russian conference with international participation VI Kalabalin readings dedicated to the 115th anniversary of the birth of Semyon Afanasievich Kalabalin. – Moscow. - 2018. - Pp. 140-143
27. R.L.Kalimzhanova «Влияние тенденций цифровизации и технологизации образования на речевую культуру студентов» Digital technologies in education: problems and prospects: proceedings of the international scientific and practical conference. – Arkalyk. - 2018. - Pp. 145-153
28. A.M.Egorychev., T.K.Rostovskaya., R.L.Kalimzhanova «Система образования в эпоху глобализации: необходимость управления ее процессами и тенденциями» Youth and youth policy: new meanings and practices. A Series Of "Demographics. Sociology. Economy.» – Moscow. - 2019. - Volume 5, No. 1. - Pp. 152-164
29. R.L.Kalimzhanova «Речевая культура будущих социальных педагогов в условиях внедрения информационно-коммуникационных технологий обучения» Social pedagogy: theoretical and methodological foundations and prospects of development: collection of materials of the all-Russian conference with international participation, XXII social and pedagogical readings dedicated to the 75th anniversary of the birth of Lev Vladimirovich Mardakhayev. – Moscow. - 2019.
30. R.L.Kalimzhanova «Синхронный подход в подготовке кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования» "Altynsarin readings-2019" Training of competitive teachers in the conditions of modernization and renewal of the content of education: collection of materials of the Republican scientific and practical conference. – Arkalyk. - January, 2019. - Pp. 360-366


VeneraFull name - Esirgepova Venera Zhumabekovna
Position - master of pedagogical sciences., senior teacher
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87024790941
Teaching disciplines
1. Pedagogics
2. Ibrayevedeniye,
3. Technique of a scientific and pedagogical research
4. Pedagogical skill
5. Technique of teaching pedagogics
Academic degree – master of pedagogical sciences

Academic status -
Name of specialty:
1. Torgaysky humanitarian college. Specialty "Pedagogics and Technique of Elementary Education". Qualification "elementary school teacher". 1993-1997
2. Arkalyk state teacher training college of Y.Altynsarin. Specialty "History and Pedagogics". Qualification "teacher of history", "methodologist on educational work". 1997 – 2001
3. Turan Astana university. Magistracy 6M010300 – Pedagogics and psychology. 2011-2013
Qualification, professional retraining:
1. Kazakh national pedagogical university of Abay. Institute of advanced training of teachers of higher educational institutions. Almaty, November, 2007
2. Kazakh economic university of T. Ryskulov. "Technique of the organization of scientific research". Almaty, December, 2009
3. Center of innovative technologies of a name of professor O. Syzdykov. "Scientific-theoretical and methodical bases of teaching subject "Self-knowledge"". Astana, August, 2012
4. Kazakh gosudasrtvenny women's pedagogical university. "Features of use of innovative technologies in the course of teaching psychology and pedagogical disciplines". Almaty, November, 20135.Elsevier BV. For the participation in ScienceDirect and Scopus Training. November, 2014
6. Independent Kazakhstan quality assurance agency in education. "Preparation of the report on a self-assessment of higher education institution within specialized accreditation". Astana, November, 2014
7. Valencian polytechnical university. "University pedagogics". Spain, Valencia, May, 2015
8. Center of pedagogical skill. AOO "Nazarbayev Intellectual Schools". Astana, January, 2016
9. Independent agency of accreditation and rating. Seminar training "Development of intra high school system of quality assurance of education". April, 2016
Length of service – 22 years
Length of scientific works - 17 years
Number of scientific works
1.Esirgepova V. Zh.Психологические закономерности и этапы процесса правовой социализации: Messenger / Habarshy.,№7., 2013. To Kazgoszhenp
2.Esirgepova V. Zh.Правовая социализация детей из неполных семей: Russia and Europe: communication of culture and economy Materials V of the international scientific and practical conference Prague, Czech republic on March 15 2013 god
3.Esirgepova V. Zh. Социальные аспекты управления процессом развития одаренных детей в современном казахстанском обществе: International scientific and practical conference "Social and Pedagogical and Psychological Support of Exceptional Children in System of Nepreryny Education". I that 2013.
4.Esirgepova V. Zh.Семья как институт правовой социализации: Respublikansko scientific and practical conference "Altynsarinsky Readings-2012". "Education – a factor of high-quality growth of the human capital of Kazakhstan", 2012goda
5.Esirgepova V. Zh.Этнографические материалы Ы.Алтынсарина – источник этнического познания казахов: The higher school at the present stage: problems of teaching and training Materials of the international scientific and methodical Internet conference May-June. Yaroslavl 2012
6.Esirgepova V. Zh. «Социально-педагогическая деятельность И.Алтынсарина: исторический аспект»: Friendship of the people times a binding thread (to 170 – to the anniversary since the birth of I. Altynsarin)
7.Esirgepova V. Zh.Правовая социализация личности: School of Kazakhstan 11-2010
8.Esirgepova V. Zh.Роль классного руководителя в в формировании познавательного интереса: "Pedagogical skill and best practices of self-knowledge: achievements, updating і" materials  International scientific and practical conference on April 28-29, 2010
9.Esirgepova V. Zh.Проблема подготовки будущего учителя к социально-экологическому образованию школьников: аспект креативности: Republican scientific and practical conference on a subject: "Education of ecological culture of school students on the basis of activization of teaching and educational process of school"
10.Esirgepova V. Zh.Влияние семьи на формирование поведения подростка: Materials of the methodical conference "Actual Problems of Modern Education in the conditions of Integration into the International Educational Space" on January 20-21, 2009
11.Esirgepova V. Zh.Влияние неблагополучной семьи на отклоняющееся поведение подростка: Problems of socialization of pupils of comprehensive schools of Kazakhstan Materials of republican scientific and practical conference on November 26, 2008
12.Esirgepova V. Zh.Позитивное влияние телевидения на формирование личности: Works international scientific and practical "Kazakhstan in the new world and problems of National education" devoted to 10 anniversary of Syrdariya university on May 16-18, 2008, Zhetysay
13.Есиргепова В.Ж. Психологическая обусловленность и стадии правовой социализации личности.Herald / Habarshy №3, 2014 ENU im.L.Gumileva
14.Есиргепова В.Ж., Есембай М.А. Педагогикалық колледж студенттерінің танымдық іс әрекетін дамыту. Undergraduate and graduate students in the international scientific-practical conference "Modern scientific and Youth", Karagandy, 2014
15.Есиргепова В.Ж.,Тоқтарбай Г.Е. Инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендірудің басты жолы ретінде. Scientific Bulletin / Bulletin of Science, 4, 2014. Kostanay Socio-Technical University ïm.Z.Aldamjar
16.Есиргепова В.Ж., Төлебаева Г.Е. Шағын жинақты мектеп: мәселелері мен даму перспективалары. Scientific Bulletin / Bulletin of Science, 4, 2014. Kostanay Socio-Technical University ïm.Z.Aldamjar
17.Есиргепова В.Ж., Жанабаева А. Мотивтер жүйесінің мәселесі адам іс-әрекетінің қозғаушы күші. Republican scientific and educational conference "Yuvenologïçeskïe reading 2015," Kazakh Humanitarian Law University, March 2015
18.Есиргепова В.Ж., Бижанова Ғ.Қ., Сейдина Б.З. Влияние социальной стигматизации на коадаптацию личности. 13 International Scientific and Practical Conference "Russia and Europe: Connectivity culture and economy." Çeşskaya Republic Prague, 13 November 2015 years
19.Есиргепова В.Ж., Бижанова Г.К., Сомтемирова Л.К., Альжанова А. Особенности формирования лидерских качеств у подростков. 10 International Scientific and Practical Conference "Education: traditions and innovations" Çeşskaya Republic Prague, 17 December 2015 Goda
20.Есиргепова В.Ж., Кусаинова С.С.,Пленник Е.И. Современное состояние здоровья студентов колледжа. 11 International Scientific and Practical Conference "Education: traditions and innovations" Prague, Czech Republic Çeşskaya 28 April 2016 Goda
21.Есиргепова В.Ж., Касымжанова Н.Р., Батырова З.Н., Турсунова Л.А. Особенности гендерной социализации детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 11 International Scientific and Practical Conference "Education: traditions and innovations" Prague, Czech Republic Çeşskaya 28 April 2016 Goda
22.Есиргепова В.Ж., Батырова З.Н. Юридико-психологические аспекты правовой социализации личности. Messenger / Bulletin series "Psychology" No. 2 (47), 2016
Number of manuals, date of issue:
1. Esirgepova V.Zh. Краткий курс лекций по зарубежной педагогической психологии: Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin
2. Esirgepova V.Zh., Akhmetova P.A.Непрерывная педагогическая практика. Guidelines for students of specialty 050100 - "Education". Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin, 2009
3. Esirgepova V.Zh.., Akhmetova P.A. Непрерывная педагогическая практика. Guidelines heads of schools and teachers. Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin, 2009
4. Esirgepova V.Zh.. Коррекционная педагогика. Methodical manual for students of specialty 5B010300 - Pedagogy and Psychology. Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin, 2013
5. Esirgepova V.Zh. Ыбрай Алтынсарин. Toolkit. Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin, 2013
6. Esirgepova V.Zh.. Практикум по педагогическому мастерству. Training Toolkit. Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin, 2015
7. Esirgepova V.Zh., Batyrova Z.N. Современные образовательные технологии в преподавании психолого-педагогических дисциплин. Toolkit. Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin, 2016
8. Esirgepova V.Zh., Alkuatova A.L. Формирование ценностных ориентаций современных подростков в процессе социализации. Toolkit. Editional - Publishing Department Arkalyk State Pedagogical isntituta named Ibrai Altynsarin 2016


Galiya

Full name – Bizhanova Galiya Koyanbayevna
Position – Lecturer, Head of Department of organization of scientific work and international relations Teaching disciplines - "Pedagogycal", "Theory and methods of educational work", " Ibrays cognition ", " Work of School psychologist"
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87028560930
Academic degree-magister of pedagogical science
Academic status -
Name of speciality - 5В010300 – Pedagogy and psychology
Qualification, professional retraining:
1. «Педагогикалық процесс субъектілерінің табысты іс- әрекетіне интераактивтік әдістердің әсері» - Certificate of Advanced Studies . National Kazakh Women institute . 07.05.2007y. , c. Almaty
2. «Әлеуметтік педагогиканың өзекті мәселелелері» - Certificate of Advanced Studies National Kazakh Women institute. 20.04-08.05.2007y. , c.Almaty
3. Improved the skills of Republican institute of a advanced studies. 01.10 – 27.10.2012y., c. Almaty
4. Improved the skills of National center of Certificate of Advanced Studies «Өрлеу». 07.11.2015y, c. Almaty
Length of service -40 years
Length of service on speciality– 33 years
Number of scientific works (name):
1. Bizhanova G. K. «Бала тәрбиесіндегі негізгі тірек». «Қазақстан мектебі» №5,1999ж.
2. Bizhanova G. K. «Нашақорлықтың алдын алайық». «Қазақстан мектебі» №9,2000ж.
3. Bizhanova G. K. «Жоғары оқу орындарында студенттерге нашақорлықтың алдын алудың кейбір әдістерін үйрету». School forms nowaday the state quality : development tendency and the future (internationally scientific - practical conference).,Almaty, 18-19 oils, 2000 y
4. Bizhanova G. K. Халықтық педагогикамен ғылыми педагогиканың арасындағы кейбір қайшылықтар. ХХІ unity of knowledge on rapprochement of a century and science. (Republican ylymi-which was devoted to the 10th anniversary of independence ҚР, practical conference)., Arkalyk-2001.
5. Bizhanova G. K. Ыбырай мұраларын дамыта оқыту. «Қазақстан мектебі» №5.,2006 y
6. Bizhanova G. K. Тастанды балалардың өмірге бейімсіздіктерініңсебептері (object of the city Arkalyk of research the house of children). Region of Torgai;created and the future (Area republican scientific practical conference) development.,Арқалық., 2006 ж.12 of July.
7. Bizhanova G. K. Ыбырай бастаған Ланкастер әдісінің шағын кешенді мектептегі бүгінгі жалғасы. Specialists of teacher to prepare: questions, future and lines decision ыcientific and practical conference devoted to 165 year to Ibraya Altynsarin's anniversary. Arkalyk 2006.y. 16-17 october ISBN 9965-567-16-6
8. Bizhanova G. K. Белль-Ланкастер әдісі. «Қазақстан мектебі» №3.,2007 y
9. Bizhanova G. K. Шағын кешенді мектеп пен жанұяның бірлестігі. «Шағын мектеп» №6.,2007 y
10. Bizhanova G. K. Қазақстандық ұлттық қоғам- тәрбиенің нәтижесі. «Білім» №6.,2007 y
11. Bizhanova G. K. Әлеуметтік мәдени орта – бейімделу медиаторы. «Қазақстан мектебі» №10.,2007y
12. Bizhanova G. K. Баланы әлеуметтендірудегі-қоғамға бейімдеудегі Ыбырай шығарма ларының ролі. Taterials of republican scientific practical conference., Arkalyk., 2008 y
13. Bizhanova G. K. Ыбырай шығармалары арқылы баланы әлеуметтендірудің жолдары. «Ы.Алтынсарин шығармашылығындағы гуманистік, отансүйгіштік идеялар». Regional pedagogical reading materials
14. Bizhanova G. K. Ы.Алтынсарин еңбектерінің қоғамға бейімделуге қолданудың жолдары. «Сырдария» университетінің 10 жылдығына арналған «Жаңа әлемдегі Қазақстан және ұлттық білім беру проблемалары»-internationally scientific - practical conference 1-том,16-18 mai., zeticai-2008 y
15. Bizhanova G. K. Ыбырай еңбектеріндегі табиғат мәселелері. «Оқу-тәрбие үрдісінің белсенділігін арттыру негізінде оқушылардың экологиялық мәдениетін тәрбиелеу»- republican scientific practical conference., Arkalyk., 2008 y
16. Bizhanova G. K. Ы.Алтынсарин: тұлғаның Ахлақ хамидә қасиеттері тұрғысында. «Ұлттың психологиялық денсаулығы-мемлекеттің тұрақты дамуының шарты»-internationally scientific - practical conference, 4 saptember, 23 aprill, 2012 y.Kostanai
17. Bizhanova G. K. Баланы әлеуметтендірудегі-қоғамға бейімдеудегі Ыбырай шығармаларының ролі. «Ғылым және білім-2009»- internationally scientific - practical conference youth scientists. ISBN 9965-31-288-5. Astana. 2009y.
18. Bizhanova G. K. Ы.Алтынсарин еңбектеріндегі жеке тұлға үлгісі. «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы»- internationally scientific - practical conference. 4 saptember. Akalyk. 2009 y
19. BizhanovaG. K. Ы.Алтынсарин как связь идей системы обучения. Uzbekstansk research institute пед.наук of T.N. Kara-Niyazi., сб. Scientific method. St. In 24 parts 11 part. Formation of intellectual, creative and spiritual potential of the personality trained in modern conditions. Tashkent-2009,
20. Bizhanova G. K. Ы.Алтынсарин мен С.Кенжеахметұлының тұлға қалыптастыру идеаларындағы үндестік. 21 қараша.,Арқалық-2009 ж., «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру»-the republican – scientific conference carried out to the 70th anniversary of S. Kenzheakhmetula
21. Bizhanova G. K. To bring up the future through social roles in talk of Ybraya to the teacher of the pupil of a line of the teacher. «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік жетістіктері, көкейкестілігі»-it is international the scientific - practical conference)., on April 28-29., Arkalyk-2010y.
22. Bizhanova G. K. Тұлғалық қасиеттердің қалыптасуына Ыбырайдың «Шарайт-ул-ислам» еңбегінің әсері. «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері»,«Алтынсариноқулары»-the republican scientific - practical conference.,14-15 октября., Arkalyk - 2011 y.
23. Bizhanova G. K. Ыбырай Алтынсариннің:тұлғасы, ісі,ізі. «Ұлағат» №5.,2011 y
24. Bizhanova G. K. Ыбырай Алтынсариннің:тұлғасы, ісі,ізі. «Ұлағат» №6.,2011 y
25. Bizhanova G. K. Ыбырайдың тұлғалық қалыптасуындағы әлеуметтік ортаның орны. «Дружба народов-времен связующих нить»(To 170 anniversary since the birth of I. Altynsarin)., Arkalyk-2011y
26. Bizhanova G. K. To investigate the exit reasons with parents in a family of collisions between children. «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар»-international the scientific - practical conference)., on April 28-29., Arkalyk -2010y.
27. Bizhanova G. K. To freedom the road opened in the educational line of knowledge. «Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш»., 5oktiabr, 2012, 1 part Reading Altynsarina-2012., the republican scientific - practical conference.
28. Bizhanova G. K. The program of a course of a choice of that provides the general beret of secondary education to schools, "Ybyraytana". «Қазақстан мектебі» №12.,2012 y
29. Bizhanova G. K. Character on pedagogics of the people of talent of the natural person. Үздіксіз білім беру үрді сінде дарынды ба лаларды әлеуметтік-педагогикалық және психология лық қолдау»it is international the scientific - experience conference 2013 ж., 14 .02., 2 tom., ISBN 978-601-7425-06-7
30. Bizhanova G. K. Communication of teenagers spot psychological features of qualities of attention. «Келешек-2013» republican scientific Conference of young scientists and students 2013 y., akban, ISBN978-601-283-023-1
31. Bizhanova G. K. experience on to develop attention of initial classes of pupils of a class localization of ways. «Келешек-2013» republican scientific Conference of young scientists and students 2013 y., akban, ISBN978-601-283-023-1
32. Bizhanova G. K. Мұғалімнің қарым-қатынас біліктілігінің маңызы «Келешек-2013» republican scientific Conference of young scientists and students 2013 y., ISBN978-601-283-023-1
33. Bizhanova G. K. Importance of qualification of communication of the teacher. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» «Төлегенов оқулары» republican scientific - practical conference., Arkalyk.,2013,12 of Aprilyk., ISBN 601-7425-39-5
34. Bizhanova G. K. Бала жасын кезеңге бөлудің халықтық сипаты. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» «Төлегенов оқулары» republican scientific - practical conference., Arkalyk.,2013,12 of April., ISBN 601-7425-39-5
35. Bizhanova G. K. Компьютерлік технологияны қолданудың тиімділігі. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» «Төлегенов оқулары» republican scientific - practical conference., Arkalyk.,2013,12 of April., ISBN 601-7425-39-5
36. Bizhanova G. K. Тұлға қалыптастырудағы Ы.Алтынсариннің еңбегі. Reading DULATOVA-2013У- internationally scientific - practical conference not zero inpak-factor.Kostanai- 2013 ISBN 1984-9310
37. Bizhanova G. K. Зейіннің кемістіктерін жою-білімге апарар жолдың бірі. «Жастардың педагогика ғылымына көзқарасы»student scientific - practical conference to the 75th anniversary Kostanay state pedagogical to universityKostanai, 8 of April 2014 y. ISBN978 - 7305-40-6 ISBN
38. Bizhanova G. K. Эмоционалдық кері әсердің зерттелуі. «Жастардың педагогика ғылымына көзқарасы»student scientific - practical conference to the 75th anniversary Kostanay state pedagogical to universityKostanai, 8 of April 2014 y. ISBN978 - 7305-40-6 ISBN
39. Bizhanova G. K. Қыз баланың бойындағы өтпелі кезеңдегі қиыншылықтар мен оның алдын – алу. «Жастардың педагогика ғылымына көзқарасы»student scientific - practical conference to the 75th anniversary Kostanay state pedagogical to universityKostanai, 8 of April 2014 y. ISBN978 - 7305-40-6 ISBN
40. Bizhanova G. K. Дамыта оқыту технологиясын педагогикалық пәндерге қолдану. «Қазіргі заманғы ғылым және жастар»-students and magistrs internationally scientific - theoretical conference.Karagandy 2014 y. ISBN 601-7493-00-4
41. Bizhanova G. K. Тұлға қалыптастыруда Ы.Алтынсаринеңбегінің маңыздылығы. Қазақстан мектебі №7, 2014y.
42. Bizhanova G. K. Systems of training of Ybyray Altynsarin. Theoretical Applied Science № 10(18) ,2014 ISSN 2308-4944 Impact Factor ISI-0,307
43. Bizhanova G. K. Efficiency of what form in small complex schools, linesincrease. «Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері»- Altynsarin's reading- 2014 republican scientific is experience materials of conference14 of November 2014 y.
44. Bizhanova G. K. Еңбек тәрбиесі және Ы.Алтынсарин шығармаларындағы еңбек тәрбиесінің берілу жолдары «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы»- internationally scientific - practical conference)., 4 december., Аrkalyk-2009 y. ISBN 9965-567-72-7
45. Bizhanova G. K.Болашақ қоғамға сай тұлға қалыптастыруда Ы.Алтынсариннің еңбегінің маңыздылығы. Kazakh National Women Univercity «Хабаршы» series of psychology. №6(48) 2013y. Almaty
46. Bizhanova G. K.Отбасы-әлеуметтендіру процесінің жетекші институты .Social- technical university named of academic Aldamzhar Zulkarnaiyn magazine «Ғылыми хабаршысы» , december,2014 y.,c.Kostanay . ISSN 2305-3356
47. Bizhanova G. K. Ыбырайдың қыз балаларға арналған мектептері және ондағы білім беру жүйесі .Social- technical university named of academic Aldamzhar Zulkarnaiyn magazine «Ғылыми хабаршысы», december,2014 y.,c.Kostanay. ISSN 2305-3356
48. Bizhanova G. K. Мектеп оқушыларының белсенділігі мен кәсіптік бағдарының қалыптасу жолдары .Social- technical university named of academic Aldamzhar Zulkarnaiyn magazine «Ғылыми хабаршысы», december,2014 y.,c.Kostanay . ISSN 2305-3356
49. Bizhanova G. K. Мектеп оқушыларына кәсіби бағдар берудің мүмкіндіктері Republican students scientific - practical conference. «Uvinology readen -2015 y» , Kazakh legal national univercity Astana c . 20 april 2015 y.
50. Bizhanova G. K. Влияние социальной стигматизации на коадаптацию личности XIII internationally scientific - practical conference «Россия и Европа: связь культуры и экономики». Praga, Republic of Chech 13 november 2015 y.
51. Bizhanova G. K.Жеткіншектердің көшбасшылық қасиетін дамытудың жолдары «Ybrays readen 2015y » Republican scientific - practical conference,27 november 2015y.
52. Bizhanova G. K. Особенности формирования лидерских качеств у подростков X internationally scientific - practical conference «Образование: традиции и инновации» Praga, Republic of Chech. 17 december, 2015y.
53. Bizhanova G. K. Көшбасшының құзіреттілігі-қоғам талабы Төлегеновские чтения -2016 «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзіреттілігін дамыту»- Republican scientific - practical conference . 25 february. 2016 y.
54. Bizhanova G. K. Проблемы коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной отсталостью Kazakh National Pedagogical Univercity magazine «Вестник» series of psychology .№2 (47) ,2016y, Almaty
Number of manuals, date of issue:
1. Bizhanova G. K. Pedagogics (tables in collection). Мethodical means Arkalyk, 2002., Russian
2. Bizhanova G. K. Pedagogics (tables in collection). Мethodical means Arkalyk, 2002., Kazakh
3. Bizhanova G. K. Сөзі райлының-жаны шырайлы. Мethodical means Arkalyk, 2003., Kazakh
4. Bizhanova G. K. Interruption pedagogical experience (you methodical means, that was dedicated to the teachers by the leaders of school). Arkalyk, 2008., Kazakh
5. Bizhanova G. K. Interruption pedagogical experience (you methodical means, that was dedicated to the leaders of experience). Arkalyk, 2008., Kazakh
6. Bizhanova G. K. Interruption pedagogical experience (you methodical means, that was dedicated to the students). Arkalyk, 2008., Kazakh
7. Bizhanova G. K. Knowledge in Kazakhstan and history sciences of pedagogics. Мethodical means Arkalyk, 2010., Kazakh
8. Bizhanova G. K. Ibrays cognition: the yesterday's I is today's. Training Мethodical means Arkalyk, 2010., Kazakh
9. Bizhanova G. K. From pedagogics the article of artistry evident facilities. Мethodical means Arkalyk, 2011., Kazakh
10. Bizhanova G. K. Lesson of Ibrays on tendency updating.Training means Arkalyk, 2013., Kazakh
11. Bizhanova G. K. «Ғылыми-зерттеу жұмысының әдістемесі» тәжірибесіне 5В010300 «Педагоги ка және психология» dedicated to the students 2 courses speciality. Arkalyk, 2013 yISBN 978-601-7425-21-0
12. Bizhanova G. K. Productive to practice in pedagogical college. Мethodical means Arkalyk, 2013 .ISBN 978-601-7425-69-2
13. Bizhanova G. K. Professional to the act experience of introduction. Мethodical means Arkalyk, 2013 y. ISBN 978-601-7425-68-5
14. Bizhanova G. K 5В010100 - «Білім» мамандықтарында Өндірістік тәжірибені ұйымдастыруға арналған . methodical means. Arkalyk, 2013 y.ISBN 978-601-7425-20-3
15. Bizhanova G. K «Психологиялық-педагогикалық әлеуметтік практика»тәжірибесіне арналған. Мethodical means. Arkalyk, 2013y. ISBN 978-601-1425-51-7
16. Bizhanova G. K «Педагогика» пәнінен 1001 тест. Мethodical means. АркГПИ РББ Arkalyk, 26.04.2015 y. ISBN 978-601-7425-69-2
17. Bizhanova G. K Қазақстандағы білім және педагогика ғылымдарының тарихы . Electronic training methodical means. Arkalyk, 2016 y.ISBN 971-601-7892-15-9.
18. G.K.Bizhanova., E.A.Akylbekova «Сказка как метод психологической диагностики» \ Mezhdunarodnaya sotsial'no-pedagogicheskaya konferentsiya; 3 oktyabrya 2017 g. Moskv
19. G.K.Bizhanova «Прблемы кореекционно-развивающего взаимоотношения в юношеском возрасте детей с умеренной отсталостью» \Obrazovaniye: traditsii i innovatsii: materialy  YII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskiy konferentsii; Praga, Cheshskaya respblika, 20-21 mart, 2018 g.
20. G.K.Bizhanova., N.Temirbaeva  «Зайырлы қоғамда тұлға көшбасшылығын қалыптастыруда жаңа технологиялардың маңызы» \«Tulegenoskiye chteniya - 2018» materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Tsifrovoye obrazovaniye – peredovyye znaniya i kompotentnost' v ramkakh dukhovnogo vozrozhdeniya»; 12 aprelya 2018 goda
21. G.K.Bizhanova., A.Kanseit «Бастауыш сынып оқушыларының зейінін қалыптастырудағы белсенді әдістер» » \«Tulegenoskiye chteniya - 2018» materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Tsifrovoye obrazovaniye – peredovyye znaniya i kompotentnost' v ramkakh dukhovnogo vozrozhdeniya»; 12 aprelya 2018 goda
22. G.K.Bizhanova., К.Isa «Жеткіншек жастағы қиын баланы отбасында тәрбиелеуде жаңа әдістерді қолданудың шарттары» \«Tulegenoskiye chteniya - 2018» materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Tsifrovoye obrazovaniye – peredovyye znaniya i kompotentnost' v ramkakh dukhovnogo vozrozhdeniya»; 12 aprelya 2018 goda
23. G.K.Bizhanova., E.A.Akylbekova «Бала тұлғасының стереотипін қалыптастырудағы құрал ретіндегі - ертегі» \ «Nauka i zhizn' Kazakhstana» Seriya Pedagogika; VAK, Astana, №4 (60) 2018
24. G.K.Bizhanova., G.Zhanbyrshy «Дарынды балаларды тәрбиелеудегі белсенді әдістер» \ Materialy respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Soderzhaniye obnovlennogo obrazovaniya: teoriya, praktika i aktual'nyye problemy», Aktobe, 27.04.2018 g.
25. G.K.Bizhanova., E.A.Akylbekova «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі \«Elektronnyy prezentatsionnyy kurs» (na kazakh.yazyke)9. G.K.Bizhanova., G.Malik «Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас ерекшелігі»  \ Regional'naya nauchno-issledovatel'skaya konferentsiya studentov Өrken-2017 na temu " Dual'naya sistema obucheniya: opyt i perspektivy»; 24 noyabrya 2017 g.
26. G.K.Bizhanova.,М.Makashova «Жас отбасындағы ажырасудың психологиялық негіздері» \ Regional'naya nauchno-issledovatel'skaya konferentsiya studentov Өrken-2017 na temu " Dual'naya sistema obucheniya: opyt i perspektivy»; 24 noyabrya 2017 g.
27. G.K.Bizhanova., K.Y.Isa «Жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың тиімділігі», Sbornik materialov XVІІІ Baykonurovskikh chteniy na temu " Chelovecheskiy kapital -fundamentalnaya osnova razvitiya obshchestva i dvizhushchaya sila chetvertoy promyshlennoy revolyutsii». Zhezkazgan-2018. ISBN 978-601-7245-99-32.
28. G.K.Bizhanova., G.B.Musirova., A.Baibota «Спортшыны психологиялық дайындаудың маңызы», Sbornik materialov XVІІІ Baykonurovskikh chteniy na temu " Chelovecheskiy kapital -fundamentalnaya osnova razvitiya obshchestva i dvizhushchaya sila chetvertoy promyshlennoy revolyutsii». Zhezkazgan-2018. ISBN 978-601-7245-99-32.
29. G.K.Bizhanova., А.Е.Kaldarova «Бала болмысы-тәрбиелеудің бастауы», Sbornik materialov XVІІІ Baykonurovskikh chteniy na temu " Chelovecheskiy kapital -fundamentalnaya osnova razvitiya obshchestva i dvizhushchaya sila chetvertoy promyshlennoy revolyutsii». Zhezkazgan-2018. ISBN 978-601-7245-99-32.
30. G.K.Bizhanova., А.A.Kanseyit «Оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастыру маңызы», Sbornik materialov XVІІІ Baykonurovskikh chteniy na temu " Chelovecheskiy kapital -fundamentalnaya osnova razvitiya obshchestva i dvizhushchaya sila chetvertoy promyshlennoy revolyutsii». Zhezkazgan-2018. ISBN 978-601-7245-99-32.
31. G.K.Bizhanova., N.U.Temairbaeva «Ыбырай Алтынсаринның ағартушылық қызметі», Sbornik materialov XVІІІ Baykonurovskikh chteniy na temu " Chelovecheskiy kapital -fundamentalnaya osnova razvitiya obshchestva i dvizhushchaya sila chetvertoy promyshlennoy revolyutsii». Zhezkazgan-2018. ISBN 978-601-7245-99-32.
32. G.K.Bizhanova., K.E.Isa «Жеткіншек жастағы қиын баланы отбасында тәрбиелеуде жаңа әдістерді қолданудың шарттары», Materialy mezhdunarodnoj nauchno - prakticheskoj konferencii» Cifrovoe obrazovanie – peredovye znaniya i kompetentnost' v obrazovanii v ramkah «Ruhani zhangyru» «Tulegenovskie chteniya-2018»: Arkalyk, 12 aprelya 2018 g. ISBN 978-601-7947-23-17.
33. G.K.Bizhanova., N.U.Temirbaeva «Зайырлы қоғамда тұлға көшбасшылығын қалыптастыруда жаңа технологиялардың маңызы», Materialy mezhdunarodnoj nauchno - prakticheskoj konferencii» Cifrovoe obrazovanie – peredovye znaniya i kompetentnost' v obrazovanii v ramkah «Ruhani zhangyru» «Tulegenovskie chteniya-2018»: Arkalyk, 12 aprelya 2018 g. ISBN 978-601-7947-23-17.
34. G.K.Bizhanova., A.Kanseyit «Бастауыш сынып оқушыларының зейінін қалыптастырудағы белсенді әдістер», Materialy mezhdunarodnoj nauchno - prakticheskoj konferencii» Cifrovoe obrazovanie – peredovye znaniya i kompetentnost' v obrazovanii v ramkah «Ruhani zhangyru» «Tulegenovskie chteniya-2018»: Arkalyk, 12 aprelya 2018 g. ISBN 978-601-7947-23-17.
35. G.K.Bizhanova., G.Zhanbyrshy., G.Ishanbek., A.Kaspakbai., G.Malik «Проблемы коррекционно-развивающего взаимоотношения в юношеском возрасте детей с умереноой отсталостью», Gumanizaciya obrazovaniya i vospitaniya v sisteme obrazovaniya: teoriya i praktika materialy VII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Praga, 20-21 Marta 2018 g
36. G.K.Bizhanova., G.Zhanbyrshy. «Дарынды балаларды тәрбиелеудегі белсенді әдістер», Materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii» soderzhanie obnovlennogo obrazovaniya: teoriya, praktika, aktual'nye problemy\". Aktobe, ISBN 978-601-7959-25-8 2018
37. G.K.Bizhanova., A.E.Akylbekova «Бала тұлғасының стереотипін қалыптастырудағы диагностикалық құрал ретіндегі - ертегі», «Nauka i zhizn' Kazahstana» №4 (60) Astana, 2018
38. G.K.Bizhanova., A.T.Nakuova., N.Omіrtai «Гендерлік тәрбиеге жаңаша бетбұрыстың қажеттілігі», «Алтынсарин оқулары-2019», Materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii \"Podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya\". Arkalyk-2019, ISBN 9786017947354
39. G.K.Bizhanova., L.K.Somtemirova., A.B.Dakar «Ы.Алтынсариннің тілді меңгерудегі тәжірибесінің тұлға құзіреттілігіне бағытталуы», Materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii na temu «Podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya \"Altynsarinskie chteniya-2019\". Arkalyk-2019, ISBN 9786017947354
40. G.K.Bizhanova., Uali Ә.І., Zh.Ibadulla «Бәсекеге қабілетті тұлғаға шет тілін үйретуде Ы.Алтынсарин әдістемесін пайдаланудың мүмкіндігі», Materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii na temu «Podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya \"Altynsarinskie chteniya-2019\". Arkalyk-2019, ISBN 9786017947354
41. G.K.Bizhanova., G.S.Smailova., G.B.Musirova., A.E.Tauekelova «Мотивы выбора социально-педагогической специальности в вузах Казахстана», Vestnik Akademii Pedagogicheskih Nauk Kazahstana №1 yanvar'-fevral' 2019 god
42. G.K.Bizhanova., Zh.M.Esіrkep «Адамаралық қapым-қaтынacты тpeнинг apқылы қaлыптacтыpудың жoлдapы», Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii \"Geografiya sakral'nyh zemel' Kazahstana: problemy i perspektivy kraevedeniya\", 12 aprelya, 2019 g.
43. G.K.Bizhanova., T.І.Uali., M.U.Duisenkulova «Оқу-тәрбие үрдісінде тpeнинг apқылы қapым-қaтынacты жетілдірудің маңызы», Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii \"Geografiya sakral'nyh zemel' Kazahstana: problemy i perspektivy kraevedeniya\", 12 aprelya, 2019 g.
44. G.K.Bizhanova., A.E.Akylbekova «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен elektronnyj prezentacionnyj kurs, Arkalyk, 2018 ISBN 978-601-7425-69-2
45. G.K.Bizhanova., А.Е.Tauekelova «Педагогика» пәнінен 1001 тест, Arkalyk, 2019., ISBN 978-601-7425-69-2
46. G.K.Bizhanova., G.B.Musirova «Шағын кешінде мектептегі педагог-психологтың қызметіне» арналған жинақ, Arkalyk, 2019


Anar

Full name – Tauekelova Anar Elamanovna 
Position - Senior Lecturer
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87011470102
Teaching disciplines
• Psychology and Human Development
• Social Psychology
• Ethnopsychology
• Experimental Psychology
• Fundamentals of General Psychology
• Workshop on general psychology
• Self-knowledge
• Family Psychology
Academic degree – Master of education.
Academic status -
Name of specialty - 5В010300 Pedagogy and psychology
Qualification, professional retraining
• Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Institute of teachers of higher educational institutions. 2007. 
Additional education and training of the Eurasian National University named after LN Gumilyov. 2010.
National scientific and practical, educational and health center "Bobek" – 2014
• The Ministry of Education and Science of Kazakhstan JSC National Center of Excellence "Orleu" – 2015
Leveled training programs for teaching staff Center of pedagogical skills "Nazarbayev Intellectual Schools" -2016
length of service – 23 years
length of service on specialty – 11 years
Numder of scientific works (name)
Tauekelova AE «Ыбырай бастаған Ланкастер әдісінің шағын кешенді мектептегі бүгінгі жалғасы» Republican scientific-practical conference «Мұғалім мамандарын дайындау: мәселелері, болашағы және шешу жолдары» of Arқalyқ, 16-17 October 2006
• Tauekelova A.E.Ibrahim’s heritage of developmental education «Қазақстан мектебі», 2006, №5
• Tauekelova A.E.Bell- Lancaster method «Қазақстан мектебі», 2007. 3
• Tauekelova A.E.Small school and the family association «Шағын мектеп», in 2007. 6
• Tauekelova A.E.Тubdispanser school classes the most effective methods of teaching their native language Regional Scientific and Practical Conference «Главный город Торгайского региона: становление и перспективы развития», Arkalık, 12 July 2006.
• Tauekelova A.E.Language culture - the spiritual treasures of the population «Қазақстан мектебі», 2008. 5
• Tauekelova A.E.The basis of language, culture socialization «Проблемы социализации учащихся общеобразовательных школ Казахстана республиканская научно-практическая конференция» Arkalyk city, 2008.
• A source of creative culture, language integration «Еуразияшылдық идеясы контексіндегі қазақстан түркітануы : мәселелері мен болашағы» Collection of articles of the International theoretical scientific conference Astana, 2008
• Tauekelova AE «Ұжымдық технология арқылы оқытушылардың тілдік мәдениетін қалыптастыру», "International Scientific and Practical Conference «Национальное составляющее истории образования и науки Казахстана», Arkalık, 2009.
The relationship between teacher and student culture of International Scientific and Practical Conference «Национальное составляющее истории образования и науки Казахстана», Arkalık, 2009.
• Tauekelova AE «Оқушылардың экологиялық сана- сезімін тіл мәдениеті арқылы ояту» Scientific and Practical Conference «Воспитание экологической культуры школьников на основе активизации учебно-воспитательного процесса школы» Arkalık, 2009.
• Tauekelova A.E.«Мірдің оғындай»- тіл мәдениеті» writer and ethnographer S.Kenjeaxmetulı dedicated to the 70th anniversary of the «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру» Scientific and Practical Conference Arkalık, 21 November, 2009
• Tauekelova A.E.«Өзін - өзі тану» сабағының оқушылардың сөйлеу икемділіктерін қалыптастырудағы маңызы» and" «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік жетістіктері, көкейкестілігі» International Scientific and Practical Conference Arkalık 28-29 April, 2010, ISBN 978-601- 7229-56-6
• Tauekelova A.E.«Зайырлы білім беру мектептеріндегі мұғалім мәдениетінің жаңа мазмұны» «Дружба народов - времен связующая нить» (to the 170 anniversary of the birth of Altynsarin), Arkalyk city, 2011, ISBN 9965-567-84-0
• Tauekelova AE «Оқушыларды кәсіпке баулуда Ыбырай шығармаларының маңызы» «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» Republican Scientific and Practical Conference "Altynsarin Readings - 2012" «Образование – фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана», Arkalyk, 2012
Tauekelova AE «Ауызша сөйлеу мәдениеті» «Қазақстан мектебі» number 2, 2011.
• Tauekelova A.E.Students of the language and culture of Etiquette International Scientific and Practical Conference «Қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық білім беру, нақты жағдайы мәселелері, келешегі», Astana 2010
• Tauekelova A.E.«Елжандылыққа тәрбиелеудегі көркем шығармалардың орны» «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» Scientific and Practical Conference Arkalık 17 april 2012, ISBN 9965-567-94-8
• Tauekelova A.E.«Студенттердің тұлғалық дамуын қалыптастыруда педагогикалық- психологиялық қарым- қатынас үрдісінің тиімділігі» «Білім, ғылым инновация - жас зерттеушілердің үлесі» - scientific-practical conference in Astana 17 February 2012,
•Tauekelova A.E.«Студенттердің тұлғааралық қарым- қатынастарын қалыптастыру мәдениеті» «Ғылыми-инновациялық даму - жоғары білімді жетілдіру факторы» - International scientific-practical conference in Astana 27 April 2012.
• Tauekelova AE «Болашақ педагогтардың кәсіби қарым- қатынасын қалыптастырудың жолдары» Republican Scientific and Practical Conference "Altynsarin Readings - 2012" «Образование – фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана», Arkalyk, 2012
• Tauekelova AE «Студенттердің топтағы қарым- қатынас үрдісінің педагогикалық қабілет дамытудағы орны» International scientific-practical conference «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования» .t.1. Arkalyk city, February 14, 2013
• Tauekelova A.E.Елжандылыққа тәрбиелеудегі көркем шығармалардың орны «Толегеновские чтения» «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі замаңғы әдістемелер мен технологиялар» Republican Scientific-Practical Conference Arkalyk city in April, 2012.
• Tauekelova AE “Психологиялық тренингтерді қолдау жолдары” Republican scientific-practical conference for students and scholars "Keleshek 2013" Zhezkazgan 2013
• Tauekelova AE .«Студенттердің шығармашылық әлеуетін дамытудағы өз беттілік жұмыстардың маңызы» "Дулатовские чтения-2013» International Scientific and Practical Conference (November 2013).
• Tauekelova A.E.Psychological training college students with career-oriented «Қазақстан білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар». "Tolegenov’s reading" «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі замаңғы әдістемелер мен технологиялар» Republican Scientific-Practical Conference Arkalyk city in April 2013
• Tauekelova A.E. Жасөспірімдердің әлеуметтенуіне тренингтердің оңтайлы жолдары «Қазақстан білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» «Толегеновские чтения» «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі замаңғы әдістемелер мен технологиялар» Scientific and Practical Conference Arkalık
• Tauekelova AE «Природа- комплексная сила развития неграниченных возможностей «ограниченных» V-completed International Scientific and Practical Conference «образование:традиции и инновации» Prague, Czech Republic Çeşskaya materials, Prague, Czech Republic, Apr 22, 2014.
• Tauekelova A.E.«Студент тұлғасын қалыптастырудағы шығармашылық әлеуеттің маңызы» «Вестник» 3, 2014 of the Eurasian National University named after LN Gumilev
• Tauekelova A.E.«Изотерапияның мүмкіндігі шектеулі балаларға тигізетін әсері» international scientific conference teoretïçesmkaya students and magïstrantov under Title «Қазіргі заманғы ғылым және жастар» Karagandy, 2014
• Tauekelova A.E.«Шағын кешенді мектептердегі оқытудың мүмкіндіктері» «Алтынсаринские чтения-2014» methodological and methodical problems of modern education in small schools, the Republican scientific-practical conference in 2014 Arkalyk
• Tauekelova A.E.«Балаға имани тәрбие беруде ата-ананың ықпалы» Kostanai Social-Technical University named after A.Zulkarnay. «Ғылыми хабаршысы» №4 December 2014 ISBN 2305-3356
• Tauekelova A.E.«Студенттердің өзін-өзі басқаруының ерекшеліктері» Kostanai Social-Technical University named after A.Zulkarnay «Ғылыми хабаршысы» №4. December 2014 ISBN 2305-3356
• Tauekelova AE «Ислам діні мен діни экстримизмнің жастар тәрбиесіне әсері» «Ювенология оқулары -2015» Republican Scientific Practical Conference April 20, 2015
• Tauekelova A.E. Ауыл мектебіндегі әлеуметтік педагогтың қызметінің ерекшелігі «Ювенология оқулары -2015» Republican Scientific Practical Conference April 20, 2015
• Tauekelova A.E.«Отбасының бала дамуына тигізетін ықпалы» Болашақ педагогтардың ғылыми құзіреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер . «Алтынсаринские чтения - 2015» Republican scientific-practical conference November 25, 2015
• Tauekelova A.E.«Оқушылардың бойында рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру» «Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы ҚР Тұнғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев тағдыркешті шешімдері»III of the republican scientific-practical conference. November 27, 2015.
• Tauekelova A.E.The problem of formingvalue orientations of personality «Россия и Европа : связь культуры и экономики» XIII International Scientific and Practical Conference on November 13, 2015
• Tauekelova A.E.Modern problems of correctional and developmental education of children with moderate mental retardation X International scientific-practical conference «Оброзование:
традиции и инновации» in Prague, Czech Republic December 17, 2015.
Numder of manuals(name),date of issue 
• Tauekelova A.E.Educational and practical guide to practice «Үзіліссіз педагогикалық тәжірибе (educational and practical guide for teachers and school heads)" Arkalyk 2008.
• Tauekelova A.E.Educational and practical guide to practice «Үзіліссіз педагогикалық тәжірибе (educational and practical guide for practice managers)" Arkalyk 2008.
• Tauekelova A.E.Educational and practical guide to practice "Үзіліссіз педагогикалық тәжірибе (Guidelines for students)" Arkalyk 2008.
• Tauekelova A.E.Educational and practical guide to practice for the students of specialty "5В010100 -" Education "Arkalyk, 2013 ISBN 978-601-7425-20-3
• Tauekelova A.E.Educational and practical guide to practice «Кәсіби іс-әрекетке кіріспе тәжірибесі» Arkalyk, 2013 ISBN 978-601-7425-68-5
• Tauekelova A.E.Educational and practical guide «Студенттердің қабілетін арттыруда қарым- қатнас үрдісінің ролі» The Altynsarin ArkSPI., РББ, 2013 g.
• Tauekelova A.E.«Педагогика» пәнінен 1001 тест» ArkSPI named after Y.Altynsarin, RBB, 2015 ISBN 978-601-7556-48-8
• A.E.Tauekelova «Мектепке дейінгі балалардың байланыстыра сөйлеуін дамыту ерекшеліктері» Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii» Geografiya sakral'nyh zemel' Kazahstana: problemy i perspektivy kraevedeniya \" 12 aprelya 2019g. Arkalyk
• A.E.Tauekelova «Шығармашылық әлеуеттің студент тұлғасын қалыптастырудағы ролі» Materialy mezhdunarodnoj nauchno - prakticheskoj konferencii «obraz uchitelya – status nacii», posvyashchennoj 80-letiyu K. K. Nurmaganbetovoj.
• A.E.Tauekelova «Мотивы выбора социально-педагогической специальности в вузах Казахстана» Vestnik Akademii Pedagogicheskih Nauk Kazahstana №1 yanvar'-fevral' 2019 god
• A.E.Tauekelova «Серпін» бағдарламасы бойынша білім алатын студенттердің әлеуметтік-психологиялық бейімделуінің ерекшеліктері», «Altynsarinskie chtenie-2019» Materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii \"podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya\". Yanvar' 2019. g. Arkalyk
• A.E.Tauekelova «Жасөспірімдердегі өзін- өзі бағалау ерекшеліктері», «Алтынсарин оқулары-2019» Materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii \"podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya\", yanvar' 2019. g. Arkalyk


Full name – Musirova Gulim Bakytovna 
Position - Senior Lecturer
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87025936382
Teaching disciplines
• Pedagogical skills
• Job - psychologistion system of inclusive education
• Self-knowledge
• Art therapy
• Klinicheskaya psychology
• Gender Psychology
• Ethnopedagogics
Academic degree – master of pedagogical sciences
Academic status -
Name of specialty:
Akmola State Pedagogical Institute S.Seifullin specialty " Pedagogy and methodology of elementary education "
Turan-Astana University master's degree 6M010300 " Pedagogy and Psychology"
Qualification, professional retraining
Credit system of education in higher educational institutions for retraining and refresher -2008 g
Methods of research КazZU-2009
"Preparation of the report on accreditation spetsiazirovannoy" Independent Kazakhstan Agency for Quality Assurance in obrazavanii -2014 g
«Certificate of participation awarded» ELESEVIER BV 2014 "Self-knowledge", "Research and theoretical methodological foundations of moral and spiritual education in high school" in 2010 in Almaty.
«Өзін-өзі тану»рухани-адамгершілік білім бағдарламасын жүзеге асырудың әдістемесі,2014y city Almaty.
Certificate of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan National Centre of Excellence "for development of leading"
Numder of scientific works (name)
«Мектеп кітапханалары-білім ордасы»-. University collection of creative works "Student continent" Kostanay , 2008 .
«С.Кенжеахметовтың шығармаларына оқырмандық қызығушылықты қалыптастыру» "Education and improvement of the educational process on the basis of spiritual culture " republican scientific - practical conference November 21, 2009 Mr .. Arkalyk city ,
«Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру» Republican scientific-practical conference noyabr2019 21 g Arkalyk
«Қазақстан кітапханаларындағы оқырмандықты қалыптастыру жұмыстары тарихы» - International scientific - practical conference Arkalyk.2009g
-«Торғай өлкесі кітапханаларындағы оқырмандықты қалыптастыру тарихынан" Modern social and liberal arts education : Realities , Problems and Perspectives" international scientific- practical conference in Astana , 28-29aprel , 2010
-«Қызығушылық» түсінігінің ғылымда қарастырылуы», journal «Қазақстан мектебі», №1, 2011g,g Almaty
-«Өзін-өзі танудағы оқырмандық қасиеттің үлгісі»,
" Pedagogical skills and best practices of self-knowledge : achievements , actualization " - International scientific - practical conference on 28-29 April 2010 Arkalyk , ISBN 978-601-7229-56-6
-«Достықтан туындаған оқулық» "Friendship of Peoples - the times connecting thread " ( to the 170 anniversary of Birth of Altynsarin ) , Arkalyk city - 2011, 9965-567-84-0 ISBN
-«Оқырмандық «қызығушылықты» қалыптастырып дамытудағы Ы. Алтынсарин шығармаларының рөлі», Altynsarinskie chteniya- 2011 " Republican Scientific and Practical Conference , 14-15 October 2011 .. Arkalyk city . II volume. ISBN 978-601-722-56-6
-«Оқу-тәрбие процесіндегі студенттердің танымдық іс-әрекет ерешеліктері» " Education , innovation , contribution of young researchers " Interuniversity scientific-practical conference of young scientists , graduate students and students February 17, 2012 g, Astana
-«Оқу тәрбие үрдісінде студенттердің танымдық ізденімпаздылығын арттырудың әдіс-тәсілдері. " Scientific and innovative development of higher education as a factor of modernization " International scientific - methodical conference , April 27, 2012 GG Astana
-«Педагогика және психология мамандығындағы студенттерді кәсіптендіруде арт-терапия пәні негізінде танымдық қызығушылығын қалыптастыру»
"Education - a factor of qualitative growth of human capital in Kazakhstan " " Altynsarinskie read -2102 " republican scientific - practical conference , 2012 5oktyabr g.g.Arkalyk .
-«Педагогикалық қабілеттілікті танымдық іс-әрекет арқылы қалыптастыру шарттары", "Socio - educational and psychological support for gifted children in continuing education " International scientific-practical konferentsiya14 February 2013g.g.Astana
-«Оқу үдерісінде тұлғаның танымдық іс-әрекетінің қалыптасыуының теориялық негіздері» "Socio - educational and psychological support for gifted children in continuing education " International scientific-practical konferentsiya14 February 2013g.g.Astana
-«Педагогикалық мамандықтағы студенттердің танымдық іс-әрекет арқылы қалыптастыру шарттары»,«Ахмет Байтұрсыновтың білімі мен ғылымына қосқан үлесі», Republican scientific-practical conference . Arkalyk city , 29 May 2014
-« Шағын жинақты мектептердегі білім берудің тиімділігін арттыру жолдары»,
" Altynsarinskie Reading 2014 " Methodological and methodical problems of modern education in small schools . Republican scientific- practical conference 2014 g.g.Arkalyk
« Шағын мектептердегі білім берудің тиімділігін арттыру жолдары». Co-author :G .K.Bizhanova . " Republican Scientific and Practical Conference . Arkalyk city 2014
«Оқу танымдық іс-әрекетін дамыту»,journal «Қазақстан мектебі»,№7,2014y, city.Алматы Девиантты мінез-құлықтың пайда болу себептері»  Kostanai Social - Technical University .Academician Z. Aldamzhar .Vestnik 4.2014 Co-author : M. Sariev
«Салауатты өмір салты-кемел жолдың бастауы» Co-author : M. Mұratova « Yuvenologi reading -2015 " Republican Scientific and Practical Conference April
«Девиантты мінез-құлықты баланы отбасында тәрбиелеудің ерекшелігі Kostanai Social - Technical University . Academician Z. Aldamzhar .Vestnik 4.2014 20, 2015 Co-author : M. Sariev
«Тұтынушылық мінез-құлықтың қазіргі заманғы психология ғылымында зерттелуінің кейбір мәселелері» Altynsarinskie reading -2015 ." Republican scientific-practical conference on November 27 , 2015
Forming value orientations of personality 13 International scientific-practical conference "Russia and Europe: the relationship of culture and economy" on November 13, 2015. Co-author: Tauekelova A.E.Alkuatova AL Kakini D.Sh.
Modern problems of correctional and developmental education of children with moderate mental retardation 10 International scientific-practical conference "Education: Tradition and Innovation" Prague, Czech Republic 17 December 2015. Co-author: Meshcheryakov O.S.Seydimhan Y Tauekelova AE, Kakini D.Sh.
Problems of correctional and developmental education of children with moderate mental retardation -Vestnik Abai Kazakh National Pedagogical University №2,2016
Numder of manuals(name),date of issue 
1.Педагогикалық колледждегі өндірістік практика,
Textbook for students , editorial & publishing department - Arkalyk State Pedagogical Institute im.I.Altynsarina 31.01.2014g ISBN-978-601-.7425-69-2 Coauthor : GK Bizhanova Seydina BZ
2.Педагогикалық мамандықтағы студенттердің танымдық қызығушылығын таңдау пәндері арқылы қалыптастыру ,Textbook , editorial & publishing department - Arkalyk State Pedagogical Institute im.I.Altynsarina 22.05.2013g . ISBN-978-601-9425-50-
3.G.K.Bizhanova., E.A.Akylbekova «Сказка как метод психологической диагностики» \ Mezhdunarodnaya sotsial'no-pedagogicheskaya konferentsiya; 3 oktyabrya 2017 g. Moskva
4. G.K.Bizhanova «Прблемы кореекционно-развивающего взаимоотношения в юношеском возрасте детей с умеренной отсталостью» \Obrazovaniye: traditsii i innovatsii: materialy  YII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskiy konferentsii; Praga, Cheshskaya respblika, 20-21 mart, 2018 g.
5. G.K.Bizhanova., N.Temirbaeva  «Зайырлы қоғамда тұлға көшбасшылығын қалыптастыруда жаңа технологиялардың маңызы» \«Tulegenoskiye chteniya - 2018» materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Tsifrovoye obrazovaniye – peredovyye znaniya i kompotentnost' v ramkakh dukhovnogo vozrozhdeniya»; 12 aprelya 2018 goda
6. G.K.Bizhanova., A.Kanseit «Бастауыш сынып оқушыларының зейінін қалыптастырудағы белсенді әдістер» » \«Tulegenoskiye chteniya - 2018» materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Tsifrovoye obrazovaniye – peredovyye znaniya i kompotentnost' v ramkakh dukhovnogo vozrozhdeniya»; 12 aprelya 2018 goda
7. G.K.Bizhanova., К.Isa «Жеткіншек жастағы қиын баланы отбасында тәрбиелеуде жаңа әдістерді қолданудың шарттары» \«Tulegenoskiye chteniya - 2018» materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Tsifrovoye obrazovaniye – peredovyye znaniya i kompotentnost' v ramkakh dukhovnogo vozrozhdeniya»; 12 aprelya 2018 goda
8. G.K.Bizhanova., E.A.Akylbekova «Бала тұлғасының стереотипін қалыптастырудағы құрал ретіндегі - ертегі» \ «Nauka i zhizn' Kazakhstana» Seriya Pedagogika; VAK, Astana, №4 (60) 20187. G.K.Bizhanova., G.Zhanbyrshy «Дарынды балаларды тәрбиелеудегі белсенді әдістер» \ Materialy respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Soderzhaniye obnovlennogo obrazovaniya: teoriya, praktika i aktual'nyye problemy», Aktobe, 27.04.2018 g.
9. G.K.Bizhanova., E.A.Akylbekova «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі \«Elektronnyy prezentatsionnyy kurs» (na kazakh.yazyke)9. G.K.Bizhanova., G.Malik «Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас ерекшелігі»  \ Regional'naya nauchno-issledovatel'skaya konferentsiya studentov Өrken-2017 na temu " Dual'naya sistema obucheniya: opyt i perspektivy»; 24 noyabrya 2017 g.
10. G.K.Bizhanova.,М.Makashova «Жас отбасындағы ажырасудың психологиялық негіздері» \ Regional'naya nauchno-issledovatel'skaya konferentsiya studentov Өrken-2017 na temu " Dual'naya sistema obucheniya: opyt i perspektivy»; 24 noyabrya 2017 g.


Ylmira

Full name –Akylbekova Elmira Akylbekovna's
Position –Lecturer, Head of Department of organization of scientific work and international relations
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87758987899
Teaching disciplines–"Pedagogika", "Social Pedagogika", “Ethnopedagogics”
Academic degree-master of education sciences
Academic status-
Name of speciality- 5В010300 – Pedagogy and psychology
Qualification, professional retraining:
1. The program enhance pedagogical skills of teachers of universities of the Republic of Kazakhstan "Modern educational technology" (240hours) on the basis of of the company "National Centre of Excellence" Orleu "in the period from 13.06.2014 g. by 28.06.2014g.
2. Kostanay region akimatDepartament of Public Health
For participation of municipal methodical seminar “educational innovative technological methods to the article of history of Kazakhstan 550 Kazakh Khanate”
3. Kazakh National pedagogical university of the named after Abay Russian state to the pedagogical university named Herzen Given out  In that successfully listened a lecture of the module organization of educational process in the modern university
Length of service - 16years
Length of serviceon speciality– 10years
Number of scientific works (name):
1. Akylbekova. E. A. «Мінез –құлқында ауытқулары бар балаларға психологиялық қызмет» мақаласы. Science research and production magazine. «Dulatovsky reading -2013».
2. Akylbekova. E. A., AbuzarovaZh. «Science and youth in the modern world» атты мақаласы, «Pedagogical science eyes young», the devoted Materials for the IX between the 75th anniversary of Kostanay State Pedagogical Institute. Kostanay, on April 8, 2014.
3. Akylbekova. E. A.,Elubaeva A. «Бейіндік оқыту Қазақстандық білімді жаңартудың бір механизмі» «Science and youth in the modern world» атты мақаласы, «Pedagogical science eyes young», the devoted Materials for the IX between the 75th anniversary of Kostanay State Pedagogical Institute. Kostanay, on April 8, 2014.
4. Akylbekova. E. A «Ертегі –ғажайыптар әлемі» Қазақстан мектебі №7(1063) шілде 2014
5. Akylbekova. E. A., Tauekelova A.E. «Шағын кешенді мектептердегі оқытудың мүмкіндіктері» Republican scientific and practical conference. «Arkayk reading - 2014»
6. Akylbekova. E. A «Ұлттық ойындар –өзін –өзі тану сабағында» «Pedagogical skill and best practices of self-knowledge of achievement, updating » materials of the international scientific and practical conference on April 28-29, 2010
Number of manuals, date of issue:
1. Akylbekova. E. A «Technology of pedagogical communication: management of emotions at a lesson». Methodical grant. Preparatory exercises in education of a speech voice of the teacher.
2. Akylbekova. E. A. «The pedagogical conflict». Methodical grant. Preparatory exercises in education of a speech voice of the teacher.
3. Akylbekova Е.A., Koshkinbay S.A «Полоролевая идентификация и формировангие полоролевых стереотипов у детей» \ Respublikanskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Sovremennyye rezul'taty obucheniya: teoriya, praktika, aktual'nyye problemy»; Gorod Aktobe 27.04.2018
4. Akylbekova E. A, Baltabay Zh.B «Multilingualism in professional training of teachers- psychologists» \ Arkalykskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy institut im. Altynsarina; Arkalyk. fevral' 2018 goda
5. Akylbekova E.A, Bizhanova G.K. «Сказка как метод психологической диагностики»\ Sotsial'no-pedagogicheskaya mezhdunarodnaya konferentsiya; 3 oktyabrya 2017 goda v Moskva
6. Akylbekova E.A., Smialova G.S., Kurmanova A.R. «Foreign language as a component and means of professional training of pedegog – psychologists» \ Vtoraya internet-konferentsiya po professional'nomu razvitiyu i tekhnologicheskomu obrazovaniyu za rubezhom, fevral', 2018g
7. Akylbekova E.A., Kakina D.Sh., Tauekelova A.E. «Эффективность применения интерактивных методов в формировании взаимоотношений школьников начальных классов с помощью сказок» \.V XVIII  mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferentsii Rossiya i Yevropa: svyaz' kul'tury i ekonomika»
8. Akylbekova E.A., Smailova G.S., Kurmanova A.R «Foreign language as a component and means of professional training of pedagog psychologists» «Second Internet Conferenct Proceeding Foreign Language in professional treining of specialists issucs and strategies» 15 fevral' 2018
9. Akylbekova E.A., Baltabai Zh.B., «MULTINIGUALISM IN PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS- PSYCHOLOGISTS». MULTININGUAL EDUCATION theories and practices International forum  proceedings Arkalykskij gosudarstvennyj pedagogicheskij institut im.Y. Altynsarina
10. Akylbekova E.A., Bizhanova G.K. «Бала тұлғасының стереотипін қалыптастырудағы диагностикалық ретіндегі – ертегі». Mezhdunarodnyj nauchno-populyarnyj zhurnal ISSN 2073-333X Nauka i zhizn' Kazahstana №4 (60)2018
11. Akylbekova E.A., Zeiіn T.Z. «Табиғи агрессия және оның қазіргі кездегі психологиялық көзқарастары». Sbornik materialov XVIII Bajkonurovskih chtenij. Zhezkazgan 2018 g. «Chelovecheskij kapital – fundamental'naya osnova razvitiya obshchestva i zashchitnaya sila chetvertoj promyshlennoj revolyucii\"»
12. Akylbekova E.A., Koshkinbai S.A. «Полоролевая индентификация и формирование полоролевых стереотипов у детей». Aktyubinskij regional'nyj gosudarstvennyj universitet imeni G. Zhumanova Ministerstva obrazovaniya i nauki Respubliki Kazahstan. Materialy Respublikanskoj nauchno – prakticheskoj konferencii» soderzhanie obnovlennogo obrazovaniya: teoriya, praktika, aktual'nye problemy».
13. Akylbekova E.A., Bizhanova G.K., Zeiіn T.Z. «Балалардғы агрессияның туындау сеептерінің арнайы әдебиеттерде зерттелуі» Respublikanskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya»; «Altynasarinskie chteniya\": - Arkalyk-31 yanvarya, 2019
14 . Akylbekova E.A., Seidina B.Z. «Орыс тілді мектеп оқушыларның шешендік сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың жолдары» Nauka i zhizn' Kazahstana №2 (78) 2019 Kazahskij gosudarstvennyj akademicheskij teatr opery i baleta im. Abaya
15. Akylbekova E.A., Suienbaeva A. "Тұлғаның стереотипін қалыптастырудағы ертегінің ролі" Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii» «Geografiya sakral'nyh zemel' Kazahstana: kraevedcheskie problemy i perspektivy \" 12 aprelya 2019 goda


Dinara

Full name – Kakina Dinara Shildebaykyzy
Position - Teacher of department of pedagogics and psychology
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87751338181
The taught disciplines:
● Pedagogics
● Self-knowledge
● MBBP
● Ethnopedagogics
Scientific degree / academic (in the presence): Master of pedagogics and psychology
Name of the direction of preparation (and) specialty:
1. The higher education – ARKGPI of Y.Altynsarin, in "Pedagogics and psychology"
2. A magistracy - ENU of L. N. Gumilev, Specialty – Pedagogics and psychology.

Data on professional development:
Advanced training courses of pedagogical specialties in higher educational institutions RK in the MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE of the REPUBLIC OF KAZAKHSTAN JSC NATIONAL TRAINING CENTRE ОRLEU of 2015.
The general experience of work - 15 years
Length of service in 5 years
Quantity and name of scientific works
1. Kakina D. Sh., Omarbekova And.І. International scientific and practical conference "History of pedagogical science and education of Kazakhstan: transformation and innovation", article subject: "Использование интерактивных технологии на основе повышения творческого потенциала", Astana 2013.
2. Kakina D. Sh., Omarbekova And.І. A city scientific and practical conference of students and undergraduates "Problems and the prospects of development of children's movement in the context of ROO EDYuO "Zhaslan", article subject: «Значимость интерактивных методов обучения», on November 17, 2012, Astana
3. Kakina D. Sh., Omarbekova And.І. The scientific magazine the ENU BULLETIN of L. N. Gumilev, article subject: «Особенности использования методов интерактивных технологий», the II section No. 3 (100) of 2014 Astana
4. Kakina D. Sh., Kenzhebekova M. S. International scientific and practical conference "Sapargaliyevsky readings: problems of forming and development of constitutionalism in Kazakhstan", the Constitution of the Republic of Kazakhstan devoted to the 20 anniversary, article subject: «Пути совершенствования методов в использовании интерактивных технологии», on April 24, 2015 Astana
5. Kakina D. Sh., Imanberl_ And. Republican scientific and practical conference "Altynsarinsky Readings 2015" "Innovative processes in forming of research competences of future teachers", article subject: «Психологическая значимость проблемы семьи», on November 27 2015g.g. Arkalyk
6. Kakina D. Sh., Alkuatova A.L., Tauyekelov A. E., Musirova G. B. International scientific and practical Russia and Europe conference: communication of culture and economy, article subject: The problem of forming value orientations of personality, Prague, Czech republic on November 13, 2015
7. Kakina D. Sh., Meshcheryakova O. A., Musirov G. B., Tauyekelov A. E., Seyd_mkhan Ұ. M. International scientific and practical conference "Education: traditions and innovations", article subject: «Современные проблемы коррекционно-развивающего обучения детей с умеренной умственной отсталостью», Prague, the Czech republic on December 17, 2015
8. Kakina D. Sh., Shaumen G. S. HABARSHY the Psychology Series of the Kazakh National Pedagogical University BULLETIN of Abay., article subject: Особенности проектного обучения в процессе подготовки социальных педагогов в Германии, No. 2(47),2016
Quantity and name of education guidances, date of issue
1. Kakina D. Sh., Methodical benefit for students: «Болашақ мамандарды даярлауда жобалап оқыту технологиясының ерекшеліктері».
2. Kakina D. Sh., Seydina B. Z. Methodical benefit for students: «Болашақ мамандарды даярлауда жобалап оқыту технологиясының ерекшеліктері
3. Kakina D.Sh. "Features of activity of the social teacher in the conditions of inclusive education in Kazakhstan". International conference Social and pedagogical Kalabalinsky readings. On October 3, 2017.
4. Kakina D.Sh. "Training of pedagog-psychologists in the conditions of multilingualism". International Forum Multilingualism education: Theories and practicians. Arkalyk. On December 8, 2017 Bondareva T. O.
5. «Қазіргі білім беру жүйесінде интерактивті оқыту технологияларын қолдану мүмкіндіктері».Маterials of the International scientific practical conference "Current Trends Moral and Spiritual Education and Socialization of Younger Generation" in the context of program article. President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev "Prospection: modernization of public consciousness". 2 volume Kazakhstan, Taraz, 28 March, 2018. Ser_k G.
6. Kakina D.Sh. «Білім берудегі инновациялық үрдіс: теория мен тәжірибе». Science and life of Kazakhstan. International popular scientific Pedagogics magazine No. 4(60) 2018. Esirgepova V.Zh.
7. International scientific and practical conference dedicated to the 80th anniversary of  К. K. Nurmaganbetova "image of the teacher-the status of the nation", topic: "the effectiveness of the dual system of education", may 24, 2019, Shymkent.
8. International scientific and practical conference on "Geography of sacred places of Kazakhstan: problems and prospects of local history", topic: "methods of teaching a foreign language", April 12, 2019, Arkalyk.
9. International scientific and practical conference on the theme "Geography of sacred places of Kazakhstan: problems and prospects of local history", topic: "the need to take into account the professional and personal qualities of students in the University system", April 12, 2019, Arkalyk.
10. Collection of scientific works of scientists Arkgpi im.I. Altynsarina, together with the South Ural state University of Humanities and education, topic: "the importance of innovative processes in modern education."2018, Arkalyk.
11. "Altynsarinskiy read-2019" Republican scientific-practical conference on the theme: "Preparation of competitive pedagogical staff in conditions of modernization and updating of the content of education", the theme of the article: "the ways of innovative organization of professional activity of teachers" on 31 December 2019, Arkalyk.


BalmuzdakFull name - Seidina Balmyzdak Zikirobna
Position – The older teacher 
Teaching disciplines – Academic degree - magistor
Academic status –Introduction to pedagogical psychological specialaity
Methodology of teaching psychology
Experimental psychology
Method of scientific and pedagogical research
Torgaysky  humanitarian college in  "Preschool education" 1995-1998Arkalyk state teacher training college "pedagogics and technique of elementary education" 2000-2006Turan Astana university. Magistracy 6M010300 – Pedagogics and psychology. 2011 - 2013
Name of specialty-5В010300 «Pedagogy and  Psychology»Qualification, professional retraining - Certificate of participation at the XIII International scientific – practical conference “ Russia and Europe : relationship of culture and economy” 13 november, 2015 Prague Czech Republic.Certificate "Education for Sustainable Development: Theory and Practice across Higher Pedagogical Education" 19 December 2016Certificate  Philosophy of Education in the context of  Globalizatian and European integration processes  Attended a series of   lectures and seminars as part of the following course of  raising of gualifica ation of  pedagogical statt  from 21 st to 29 october 2016 (36 hours) 29 october 2016
length of service -20year
length of service on specialty-11year
Numder   of scientific works (name)
●Seidina B.Z  Шешендік өнердің баланың әлеуметтенудегі орны  Republican scientifical and practical conference The problem of socialization of pupils of secondary schools 26 november 2008year  .  105-107page.  
● Seidina B.Z  Шешендік сабағы – халықта Education issues, Kostanay, march.2009. 19–21.page.
● Seidina B.Z  The national system of environmental protection “Оқыту тәрбиесінде үрдісінің белсенділігін арттыру негізінде  оқушылардың экономикалық мәдениетін тәрбиелеу” Republican practical materials 14.05.09 year. 119-122.page.
● Seidina B.Z  Шешендіктің үлгісін, үйрен бала – Сейіттен  Conference dedicated to the 70th anniversary of the writer ethnographer S.Kenzheahmetov    «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру» Republican scientific practical conference    21 november 2009year. 141 – 145 page
● Seidina B.Z  Кіші жастағы оқушыларға шешендік сөйлеу өнеріне бағыттау жолдары. International Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық  болымысы.04.12.09 year. 382- 385 page. 
● Seidina B.Z  Pedagogical skills and best practicts of self- knowledge: ACHIEVEMENTS actualizational scientific-practical conference on April 28-29 2010 year Arkalyk
● Seidina B.Z  Шешендік сөз өнерін меңгертудің теориялық мәселелері  2010-№11
● Seidina B.Z  Мектеп жасындағы оқушыларды шешендік сөз 12 жылдық «Білім- образование» Scientific pedagogical magazine
● Seidina B.Z  Шешендік өнер арқылы жоғарғы сынып оқушыларының әлеуметтендірудің педагогикалық- психологиялық негіздері. Ұстаз мерей книгопечатание  Printing Pedagogical council 2012year July august  № 4
● Seidina B.Z  Жоғары сынып оқушыларына шешендік өнер дамуының тарихи құндылықтарын жетілдірудің педагогикалық-психологиялық мәні
● Seidina B.Z  Орыс тілі мектеп оқушылары шешендік сөйлееу мәдениетін қалыптастырудағы Ыбырай шығармалары 
● Seidina B.Z THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE “ 
● Seidina B.Z  Шешедік өнердің жоғарғы сынып оқушыларының қарым - қатынасын реттеудегі орны  « Образование, наука, инноваций – вклад молодых исследователей» Materials interuniversity  scientific-practical conference young scientists and graduate students  17 february  2012year.                                     
● Seidina B.Z    Жаратылыстану сабақтарында шешендік өнер әдістерімен оқушыны қоғамға бейімдеу     Білім-ұлттық  адам капиталын сапалы  қалыптастырудағы қозғаушы күш «Алтынсарин оқулығы»  Materials Republican scientific practical conference    «Алтынсаринские чтение-2012» на тему «Оразование – фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана»  5 october 2012year ІІpart.                                 
● Seidina B.Z  Білім мазмұны шешендіктің негізі Scientific journalistic collection «Дружба народов-времен связующая (к 170-летию со дня рождения И.Алтынсарина.2011 г.Аркалык)»     
● Seidina B.Z  Би-шешендік-сөз қабілеттілігін шындайды                                         
● Seidina B.Z  Жаңару үрдісіндегі Ыбырай тағылымы.  Аrkalyk,2013.,by kazakh.
●  Seidina B.Z  "Әуезов оқулары­13 "Нұрлы жол"•Еліміздің индустралдық•иновациялық және әлеуметтік•экономикалық даму жолындағы стратегиялық қадам" THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE 
● Seidina B.Z  « Влияние социальной стигматизации на коадаптацию личности»  Россия и Европа связь культуры и эканомики Материалы ХІІІ       THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE Prague Czech Republican 13november  2015year.
● Seidina B.Z  «Оқытушы мен оқушылар арасындағы психологиялық қарым-қатынастардың ерекшеліктері» I Materials of republican conference of scientists and  teachers 12-13may 2016year.Numder  of manuals(name),date of issue -
●Seidina B.Z «Ғылыми-зерттеу жұмысының әдістемесі» тәжірибесіне 5В010300 «Педагогика және психология» Dedicated student of 2nd  year. Аркалык, 2013 г.ISBN 978-601-7425-21-0
●Seidina B.Z 5В010100 - «Білім» Manufacturing practices for organizations.  Аркалык, 2013 г.ISBN 978-601-7425-20-3
●Seidina B.Z «Психологиялық-педагогикалық әлеуметтік практика» for practice. Аркалык, 2013 ж. ISBN 978-601-1425-51-7● Seidina B.Z  Production teachers cal practice college.  Arkalyk 2013 year.ISBN 978-601-7425-69-2 
● Seidina B.Z  Кәсіби іс-әрекетке кіріспе тәжірибесі. Аrkalyk, 2013 year.ISBN 978-601-7425-68-5
● Seidina B.Z  «Әлеуметтік психологиялық тренингтер арқылы студенттерді оқу үдерісіне бейімдеу» Arkalyk 2014 , 56. ISpage.BN 978-601-7425-92-0
● Seidina B.Z  Болашақ мамандарды даярлауда жобалап оқыту технологиясының ерекшеліктері (tutorial) Аrkalyk 2016 .ISBN 978-601-7892-13-5
● Features of solving complex situations in the traditional Kazakh culture"Andragogical education in the XXI century: problems and solutions" collection of international scientific seminar. Astana-2018, p. 136 -138
● Causes of violence in the family of the XVII international R AND Baikonurskaya reading "human capital-the fundamental basis for the development of society and the driving force of the fourth industrial revolution" December 2018g. Art. 307 -309
● Educating students in the culture of public speaking through the works of Ibrai "Training of competitive teaching staff in the conditions of updating and modernization of the content of education" Republican scientific and practical conference "Altynsarin readings-2019" January 31, 2019
● Child with disabilities Clara Narez Karazhigitova social society dedicated to the 80th anniversary of "the master of the prestige of the nation", international scientific-practical conference. South Kazakhstan state pedagogical University. Shymkent city, may 24, 2019.
● Ways of forming relationships between students Clara Narez Karazhigitova social society dedicated to the 80th anniversary of "the master of the prestige of the nation", international scientific-practical conference. South Kazakhstan state pedagogical University. Shymkent city, may 24, 2019.
● Problems of revealing cognitive abilities of children with mental retardation"Materials of the international scientific and practical conference" Geography of sacred lands of Kazakhstan: problems and prospects of local history " April 12, 2019.
● Ways of forming oratorical culture of school students with the Russian language of instruction International scientific journal Science and life of Kazakhstan №2(78)2019


BondarevaFull name - Bondareva Tatyana Olegovna
Position – Senior Lecturer
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 87477902942
The taught disciplines:
1. Age psychology;
2. Ethnopsychology;
3. Correctional psychology;
4. Organization of work of the school psychologist;
5. Family psychology.
The academic/academic degree – the Master of pedagogics and psychology
Name of the direction of preparation and specialty: 5В010300 – Pedagogy and psychology
Data on advanced training:
1. The "Credit technologies of training" which are carried out by the Kazakh state Women's pedagogical university (2008);
2. "Methods of the organization it is scientific - a pedagogical research" carried-out KAZEU of T. Ryskulov (2009);
3. "Scientific-theoretical and methodical bases it is moral - spiritual education at the higher school" carried out in National scientifically – the practical, educational and improving center "Bbek" (2010);
4. The center of innovative technologies of a name of professor O. Syzdykov, on a subject: "Scientific-theoretical and methodical bases of teaching subject "Self-knowledge"", Astana (2012).
5. Academy of professional development, on a subject: "The organization of the developing educational space of higher education institution". Moscow-city
The general length of service – 9 years 
Length of service in the specialty - 9 years 
Quantity and name of scientific works
1. Bondareva T. O. Republican scientific and practical conference "Education and Enhancement of Educational Process on the basis of Spiritual Culture", subject of the article " Научный аспект «Феномена успешности» этнографа, сатирика, поэта С. Кенжахметұлы " of 2009 Arkalyk
2. Bondareva T. O. Republican scientific and practical conference "Problems of Socialization of Pupils of Comprehensive Schools of Kazakhstan", article subject: " Основные причины неуспешности юношества в системе профессионального образования ", 2008 Arkalyk
3. Bondareva T. O. Regional scientific publicistic collection University collection of the methodical articles "Questions of Integration of High School Education", article subject: " Характеристика неуспешности юношества в системе профессионального образования", Kostanay, 2008.
4. Bondareva T. O. Republican scientific and practical conference "Education of Ecological Culture of School Students on the basis of Activization of Teaching and Educational Process of School", article subject: " Психическое здоровье- как основа профессиональной успешности", Arkalyk, on May 14, 2009.
5. Bondareva T. O. International scientific and practical conference "National Constituting Stories of Science and Education of Kazakhstan", article subject: "Роль педагогики в образовательной реабилитации неуспешных подростков", 2009.г. Arkalyk
6. Bondareva of T. O. Melnikov O. International scientific and practical conference "National Constituting Stories of Science and Education of Kazakhstan", article subject: " Самоактуализация как фактор становления личности", 2009 Arkalyk
7. Bondareva T. O. International scientific and practical conference "Pedagogical skill and best practices of self-knowledge: achievements, updating", article subject: "Формирование жизненно успешной личности через самопознание", on April 28-29, 2010 Arkalyk
8. Bondareva T. O. International scientific and practical conference "Pedagogical skill and best practices of self-knowledge: achievements, updating", article subject: "Самопознание и самосовершенствование – путь к гармонии", on April 28-29, 2010 Arkalyk
9. Bondareva T. O. International scientific publicistic collection "Friendship of the People — Times Binding Thread", article subject: " Творческое сотрудничество как условие успешного личностного становления (на примере творческой деятельности Ы.Алтынсарина)", 2011 Arkalyk
10. Bondareva T. O. Respublikansky scientifically - the pedagogical magazine "Қазақстан мектебі", article subject: "Basic reasons of not success of youth in system of professional education", No. 1, January, 2011 Arkalyk
11. Bondareva T. O. Republican scientific and practical conference "Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері", article subject: "Условия успешного личностного становления на примере творческой деятельности Ы.Алтынсарина", on October 14-15, 2011 Arkalyk
12. Bondareva T. O., Narbutin M. Republican student's scientific conference "Social and Psychological Aspects of Development of Society", article subject: "Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников", Mart, 2012g.g. Astana.
13. Bondareva T. O., Teplyashov K. Republican student's scientific conference "Social and Psychological Aspects of Development of Society", subject of the article "Творчество в развитии индивидуальности и общества", Mart, 2012 Astana.
14. Bondareva T. O. International scientific and methodical Internet conference: "The higher school at the present stage: preblema of teaching and training", article subject: "Творческое сотрудничество как условие успешного личностного становления студента (на примере творческой деятельности И. Алтынсарина )", May-June, 2012 Russia, Yaroslavl
15. Bondareva T. O., Shaumen G. S. The republican scientific and practical conference "Altynsarisky Readings — 2012" on the subject "Education — a Factor of High-quality Growth of a Human Capital of Kazakhstan", article subject: "Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников", October, 2012 Arkalyk
16. Bondareva T.O., Shaumen G.S. The republican scientific and practical conference "Altynsarisky Readings — 2012" on the subject "Education — a Factor of High-quality Growth of a Human Capital of Kazakhstan", article subject: "Специфические особенности подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана", October, 2012 Arkalyk
17. Bondareva T. O., Shaumen G. S. Materials of the international scientific conference "Social and Pedagogical and Psychological Support of Exceptional Children in System of Life-long Education", subject of the article "Ситуация успеха-условие развитие одаренной личности", 2013 Arkalyk
18. Bondareva T. O., Shaumen G. S. Materials of the international scientific conference "Social and Pedagogical and Psychological Support of Exceptional Children in System of Life-long Education", article subject: "Система работы с одаренными детьми в Германии", 2013 Arkalyk
19. Bondareva T. O. Materials 2nd Internet Sides of Science of 2013 conference, article subject: "Актуальность состояния проблемы психологического феномена неуспешности подростков в системе профессионального образования", Kazan, Russia, 2013.
1. Bondareva T. O. International scientific and practical conference "Dulatovsky Readings — 2013" special issue "Social sciences, history, philosophy", article subject: " Особенности развития интеллектуально-творческого потенциала младших школьников "Kostanay, 2013;
2. Bondareva T. O. International scientific and practical conference "Science, education and equipment: results of 2013", article subject: "К вопросу о интеллектуально-творческом потенциале личности". Donetsk, Ukraine, 2013;
3. Syzdykbayeva A. D., Bondareva T. O. Habarshy Messenger to Kazgoszhenp, article subject: "Исследовательская культура как способ организации проектной деятельности в начальном образовании", No. 4 (46), Kazakhstan October, 2013
4. Khan N.N., Bondareva T. O. The international scientific and practical conference "The Theory of Complete Pedagogical Process — a Basis of Professional Training of Future Teacher", N.D. Hop, article subject devoted to the 85 anniversary of the doctor of pedagogical sciences, professor: "Проблемы подготовки будущего учителя к развитию интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника" of Almaty, 2014;
5. Bondareva T. O. International scientific and practical conference "Competence forming: ways and decisions", article subject: "Сущность развития творческого потенциала младших школьников" of ZKPU, Shymkent, 2016.
6. Bondareva T. O. Habarshy-Vestnik of the Euroasian national university of L. N. Gumilev, article subject: "Готовность будущего учителя к развитию интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника", Astana, 2015;
7. Bondareva T. O. Bulletin of Academy of pedagogical sciences of Kazakhstan, article subject: "Исходное состояние готовности будущего учителя к развитию интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника" No. 6 (68) of 2015;
8. Bondareva T. O. Habarshi-Vestnik KazNPU of Abay, the Pedagogical Sciences series, article subject: "Стадии развития интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника" No. 1 (49), 2016.,
9. The magazine, logging-in Scopus indexings: International Review of Management and Marketing, article subject: "Psychological bases of forming of core competencies of the specialist of economic information technologies of the higher education", January, 2016, Turkey.
10. The magazine, logging-in Scopus indexings: International Review of Management and Marketing, article subject: "Model of readiness of future teacher to development of intellectual and creative potential of the younger school student", March, 2016, Turkey.
Quantity and name of education guidances, date of issue
1. Bondareva T. O., Shaumen G. S. Methodical benefit for students of psychology and pedagogical specialties and school psychologists: "Психология білім беру жүйесінде", RIO Arkgpi, Arkalyk, 2011.
2. Bondareva T. O., Shaumen G. S. Methodical benefit for students of specialty 5B010300 - "Pedagogics and psychology": "Курс лекций к дисциплине по выбору "Клиническая психология»"" RIO Arkgpi, Arkalyk, 2013.
3. Bondareva T. O., Shaumen G. S. Methodical benefit to a rate for choice "Clinical psychology" for students of specialty 5B010300 - "Pedagogics and psychology": "Описание и методы диагностики психических заболеваний" RIO Arkgpi, Arkalyk, 2013.
4. Bondareva T. Pedagogical support for the development of the intellectual-creative potential of younger schoolchildren. MII-MII(-SP) - Man In India (ISSN00251569-India-Scopus)/November 2017. Хан Н.Н.; Шайменова Л.С.
5. Bondareva T. O. Influence of the Internet of social networks on increase in suicide bents of teenagers. VIII International scientific and practical conference "Internet and Society". On July 7-8, 2017, Kutaisi, Georgia. Abdurakhmanova R.
6. Bondareva T.O. Adaptation of students to the development of intellectual-creative potential: the theoretical aspect. International Symposium for Young Scholars in the Humanities. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 2017. Tbilisi, Georgia 
7. Bondareva T. O. Communication of teenagers on social networks. International scientific прпактическая Tulegenovsky Readings — 2018 conference, April, 2018. Abduakhitova R.
8. Bondareva T. O. Features of development of a self-assessment at younger school age. International scientific прпактическая Tulegenovsky Readings — 2018 conference, April, 2018. Ermukhanova A.
9. Bondareva T. O. Training of pedagog-psychologists in the conditions of multilingualism. International Forum Multilingualism education: Theories and practicians. Arkalyk. On December 8 2017 Mr. Kakina D. Sh.
10. Karatayeva T. O. Intellectual and creative potential as significant component of professional activity of future teacher. International popular scientific Science magazine and life of Kazakhstan No. 4(60) 2018 Pedagogics. Tertyshnik O.S
11. Karatayeva T. O. is educational psychologist – as the conductor of psychological health of society. alala қ aptala қ newspapers of Torgay No. 16 (1062) 27 April 2018


ShaumenFull name – Smailova Guldana Sarsenbaikyzy
Position - Head of the department of pedagogics and psychology, master of pedagogical sciences., senior teacher
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 87783098889
The taught disciplines:
Name of the direction of preparation (and) specialty:
1. Social work in educational institutions or Germany a 135 academic hours iong Advanced course provided by Leipzig university with grade “A” Germany, 2014
Length of service – 11 years
Length of scientific works – 11 years
Quantity and name of scientific works:
1. Smailova G.S. Professional Competence of Teachers in Conditions of Modernization of Education // Middle-East Journal of Scientific Research 19 (9): 1104-1107, 2014 ISSN 1990-9233 (OralkanovaI.A. KuanzhanovaK.T. Zhunusbekova A. ImanchiyevZh.E.).
2. Smailova G.S. Professional-significant Features of Master’s Studies Graduates of Social Specialties and the Model of Their Formation // Middle-East Journal of Scientific Research 17 (2): 177-181, 2013 ISSN 1990-9233 (ImanchiyevZh.E.).
3. Smailova G.S. Professional Competences of Social Teachers in Germany // Materials of the VII International research and practice conference, Munich, Germany. – October 29th-30th, 2014. – p. 142-145 (Utyupova G.E. Kussainov A.K.).
4. Smailova G.S. Features of design training in the course of training of social teachers and elementary school teachers in Germany // Materials of the European Conference on Education and Applied Psychology, 5th International scientific conference, Vienna, Austria. – December 23th, 2014. – p. 148-153 (Utyupova G.E. Umarova A.B.).
5. Smailova G.S. Family Situation as Factor of the Academic Progress of Students // International Journal of Humanities and Social Science (ISSN 2221-0989), USA. – vol. 4., No. 14, 2014. – p. 121-130 (Kussainov A.K., Boulatbayeva A.A.).
6. Smailova G.S. Sources of formation of social pedagogics as independent science in Germany // The First European International conference on collaboration in academic researches between Kazakhstan and European countries, Vienna, Austria. – May 23th, 2015. – p. 3-6 (DuisebekovaA.E., OspanbekovaM.N.).
7. Smailova G.S. Особенности профессиональной подготовки социальных педагогов в Германии // Ежемесячный научно-педагогический журнал ордена «Знак почета» Министерства образования и науки РК «Қазақстан мектебі». - №2, 2011. – с. 43-47.
8. Smailova G.S. Специфические особенности подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана // Материалы республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения-2012» «Образование – фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана». II-том. – Аркалык: АркГПИ, 2012. – с. 495-499 (Бондарева Т.О.).
9. Smailova G.S. Готовим учителей к подиумной презентации своей профессии // Ежемесячный научно-педагогический журнал ордена «Знак почета» Министерства образования и науки РК «Қазақстан мектебі». - №2, 2013. – с. 6-13 (Ахметова П.А.).
10. Smailova G.S. «Ыбырайтану» таңдау курсы // Ежемесячный научно-педагогический журнал ордена «Знак почета» Министерства образования и науки РК «Қазақстан мектебі». - №1, 2013. – с. 55-62 (Қалиев А.К., Ахметова П.А., Бижанова Ғ.Қ.).
11. Smailova G.S. Ситуация успеха – условие развитие одаренной личности // Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования». I-том. – Аркалык: АркГПИ, 2013. – с. 69-75 (Бондарева Т.О.).
12. Smailova G.S. Германиядағы педагогикалық кадрларды дайындау жүйесі // Материалы Международной научно-методической конференции «Инновации в образовании: ориентиры и тенденции», 27 апреля Алматы, Республика Казахстан – 2013 г. – с. 35-37 (Куанжанова К.Т.).
13. Smailova G.S. Значимость социального педагога в Казахстане и Германии // Материалы второго Международного симпозиума «Социология образования», Алматы, Республика Казахстан. – 16-17 мая, 2013 г.
14. Smailova G.S. Сущность профессиональной компетенции в процессе подготовки студентов педагогического колледжа // Материалы IX международной научно-практической конференции «Образование: традиции и инновации», Прага, Чешская Республика, 2015 г. – с. 58-62 (Баккараева Д. Дауирхан З.).
15. Smailova G.S. Специфические особенности подготовки социальных педагогов Казахстана // Материалы Международной научно-практической конференции «Непрерывное и дистанционное образование в новом информационном пространстве», Бишкек, Кыргызская Республика. – 12 июня 2014 г. – с. 162-164.
16. Smailova G.S. История формирования системы подготовки специалистов социальных профессий в Германии // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития системы непрерывного профессионального образования на современном этапе». II-том. – Алматы: АГТУ, 2009. – с. 174-177 (Успанов К.С.).
17. Smailova G.S. Общее и особенное в подготовке социальных педагогов в Германии // Материалы II республиканской научно-практической конференции «Сравнительная педагогика: тенденции развития системы образования в Казахстане и в мире». – Алматы: ССПК, 2009. – с. 198-201.
18. Smailova G.S. Характеристика методологических принципов дидактической прогностики // Материалы VI международной научно-практической конференции «Сравнительное образование: методология, вопросы и современные тенденции», Алматы: АПНК. – 2014. – с. 130-133.
19. Smailova G.S. Основные тенденции совершенствования профессиональной подготовки социальных педагогов в Германии // Материалы международной научно-практической конференции «Национальное составляющее истории образования и науки Казахстана». – Аркалык: АркГПИ, 2009. – с. 56-61.
20. Smailova G.S. Специфические особенности подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана и Германии // Вестник АПНК. - №3(59) (май-июнь), 2014 г. – с. 9-18 (Кусаинов А.К.).
21. Smailova G.S. К вопросу о профессиональных компетенциях социальных педагогов Германии // Вестник АПНК. - №5(61) (сентябрь-октябрь), 2014 г. – с. 12-18.
22. Smailova G.S. Project-oriented education in the preparation of social teachers in Germany // ВестникАПНК. - №6(62) (ноябрь-декабрь), 2014 г. – с. 3-7.
23. Smailova G.S. Основные тенденции развития социально-педагогического образования в Германии // Вестник ПГУ. - №4 (октябрь-декабрь), 2014 г. – с. 230-234.
24. Smailova G.S. Шараит-ул-ислам: жетімдіктен сақтайтын оқу құралы // Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых «Современные научные исследования молодых ученых: проблемы, пути их решения и идеи». – Астана: Университет «Туран-Астана», Ассоциация молодых ученых Казахстана, 2007. – с. 20-23.
25. Smailova G.S. Ы.Алтынсаринның өзекті мәселелерін туындатқан күштер // Научно-публицистический сборник «Дружба народов – времен связующая нить (к 170-летию со дня рождения И.Алтынсарина). – Аркалык: АркГПИ, 2011. – с. 97-101.
26. Smailova G.S. Жетім балалардың әлеуметтік өмірге психологиялық беімделу мәселелері // Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Молодые ученые Казахстана: решение задач государственной программы развития образования». – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2007. – с. 88-91 (Искакова З.Ж.).
27. Smailova G.S. Особенности проектного обучения в процессе подготовки социальных педагогов в Германии // Казахский национальный педагогический университет им. Абая Вестник. Серия «Психология», №2 (47), 2016. – с. 119-122 (Какина Д.Ш.).

Number of manuals, date of issue:
1. Ыбырай тағылымы. Учебное пособие / Составители Ахметова П.А., Шаумен Г.С. / Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина. –Arkalyk: ArkGPI, 2008 y. – 152 с.
2. Методические рекомендации по профессиональной подготовке педагогических кадров в условиях модернизации образования (на примере специальности «Педагогика и методика начального обучения»). Комплекс методической помощи / Составители Аганина К.Ж., Оралканова И.А., Шаумен Г.С., Куанжанова К.Т., Жунусбекова А., Иманчиев Ж.Е. / Казахский национальный педагогический университет им. Абая. –Almaty: Ұлағат, 2013. – 180 с.
3. Система образования ведущих стран мира. Монография / Авторы Аширбаева Н.Н., Бутова Е.Н., Жунусбекова А., Иманчиев Ж.Е., Куанжанова К.Т., Мизимбаева А.С., Оразбаева К.О., Тектибаева Д.Д., Утюпова Г.Е., Шаумен Г.С. / Казахский национальный педагогический университет им. Абая. – Аlmaty: Ұлағат, 2014. – 144 с.
3. Smailova G.S. Истоки зарождения в Казахстане профессиональной подготовки социальных педагогов. Mezhdunarodnaya konferentsiya «Sotsial'no-pedagogicheskiye Kalabalinskiye chteniya». - Moskva, 2017.
4. Smailova G.S. Роль отца в развитии и формировании личности ребенка дошкольного возраста. Professional'noye obrazovaniye budushchego uchitelya v oblasti nepreryvnogo obrazovaniya: teoriya, praktika i perspektivy: materialy II mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. - Praga, 2018 god. (Aytbayeva K.ZH., Maulenova ZH.A., Galymzhanova A.D.
5. Smailova G.S. Foreign language as a component and means of professional training of pedagog-psychologists. Second Internet Conference Proceedings Foreign Language in professional training specialists issues and strategies. – Ukraine, 2018. (Kurmanova A.R.)
6. Smailova G.S.  Болашақ педагогтардың кәсіби-тұлғалық қасиеттерін дамытуда супервизияның мүмкіндіктері.
7. Smailova G.S. Жастардың әлеуметтік интеллектісінің психологиялық ерекшеліктері. Materialy XI Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh. - Almaty, 2017. (Kurmanova A.R.)6. Smailova G.S. Особенности применения проектного метода в обучении студентов педагогических специальностей. Vestnik APNK. - №3 (83), 2018.
8. Smailova G.S. Formirovanie professional'no znachimyh kachestv specialista social'no-pedagogicheskoj deyatel'nosti posredstvom proektnogo obucheniya. - Materialy H Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Sovershenstvovanie sistemy podgotovki kadrov v vuze: napravleniya i tekhnologii», 14-15 noyabrya 2018, Grodno, Respublika Belorus' (Arzymbetova SH.ZH., Sanatbaj P.A.).
9. Smailova G.S. Opyt podgotovki specialistov social'no-pedagogicheskoj deyatel'nosti. - Materialy Vserossijskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem
10. XXII social'no-pedagogicheskie chteniya, posvyashchennye 75-letiyu so dnya rozhdeniya L'va Vladimirovicha Mardahaeva «Social'naya pedagogika: teoretiko-metodologicheskie  osnovy i perspektivy razvitiya». – 9 fevralya 2019. – Moskva, Rossiya. – 215 – 221 s.
11. Smailova G.S. Teoreticheskie osnovy formirovaniya u rebenka pozitivnogo otnosheniya k detskomu sadu. - Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya Internet-konferenciya «Razvitie lichnosti v obrazovatel'nom prostranstve» - Belgorod, aprel' - 2019 (Kurmanova A.)
Smailova G.S. Vliyanie detskogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya na social'no – psihologicheskuyu gotovnost' k shkole detej. - Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya Internet-konferenciya «Razvitie lichnosti v obrazovatel'nom prostranstve» - Belgorod, aprel' – 2019 (Oral G.O., Maulenova ZH.A., Maulenova K.A., Ajtpaeva K.ZH.)
12. Smailova G.S. Kәsіbi baғdarlau zhұmysynyң bіlіm beru mekemelerіnde maңyzdylyғy. - Sbornik materialov Mezhdunarodnyh HVІІІ Bajkonurovskih chtenij «CHelovecheskij kapital – fundamental'naya osnova razvitiya obshchestva i dvizhushchaya sila chetvertoj promyshlennoj revolyucii», ZHezkazan-2018, ISBN 978-601-7245-99-3 (Sarsenbaeva D.)
13. Smailova G.S. ZHasөspіrіmderdegі «Men-koncepciyasynyn (tұzhyrymdamasyn)» қalyptastyrudyң psihologiyalyқ mәnі. – Sbornik materialov Mezhdunarodnyh HVІІІ Bajkonurovskih chtenij «CHelovecheskij kapital – fundamental'naya osnova razvitiya obshchestva i dvizhushchaya sila chetvertoj promyshlennoj revolyucii», ZHezkazan-2018, ISBN 978-601-7245-99-3 (Mashirikova F.)
14. Smailova G.S. Osobennosti formirovaniya detskoj agressivnosti. – Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii na temu «Geografiya sakral'nyh mest Kazahstana: problemy i perspektivy kraevedeniya» (ZHumasheva ZH.O., Aimbetova S.T., Bakenova G.K.)
15. Smailova G.S. Motivy vybora social'no-pedagogicheskoj special'nosti v vuzah Kazahstana. - Vestnik Akademii Pedagogicheskih Nauk Kazahstana №1 yanvar'-fevral' 2019 god (Bizhanova G.K., Tauekelova A.E., Musirova G.B.)
16. Smailova G.S. Opyt podgotovki specialistov socia'no-pedagogicheskoj deyatel'nosti (na primere Alice-Salamon-Hochschule Berlin). - Vestnik APN Kazahstana. - №6, 2018. – 71-79 s. (Arzymbetova SH.ZH., Sanatbaj P.A.)
17. Smailova G.S. ZHastardyң neke құruғa psihologiyalyқ dajyndyғy. - Materialy Respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya», 31 yanvarya 2019. – Arkalyk, Kazahstan. (Қaldybek N., Sejpilmalik N.)
18. Smailova G.S. Vliyanie doshkol'nyh obrazovatel'nyh uchrezhdenij na psihologicheskuyu gotovnost' k shkole. Materialy Respublikanskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Podgotovka konkurentosposobnyh pedagogicheskih kadrov v usloviyah modernizacii i obnovleniya soderzhaniya obrazovaniya», 31 yanvarya 2019. – Arkalyk, Kazahstan. (Arzymbetova S., Maulenova ZH., Ajtpaeva K., Bakenova G.)
19. Smailova G.S. ZHoғary synyp oқushylaryn kәsіbi baғdarlauda psihologiyalyқ pedagogikalyқ tұғyrlardyң tәsіlі men mazmұny. - Materialy Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj 80-letiyu KGPU im. U.Sultangazina, Godu molodezhi v Respublike Kazahstan «Missiya molodogo pokoleniya v nauchke i obrazovanii: tradicii, innovacii». – Mart, 2019. (Sarsenbaeva D.)

14.       Smailova G.S. ZHasөspіrіmderdің damuyndaғy psihofiziologiyalyқ erekshelіkter. - Materialy Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj


BaltabayFull name – Baltabai Zhansaya Baltabaykyzy
Position - Teacher of department of pedagogics and psychology
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 87473754697
The taught disciplines:
● Pedagogics
● Self-knowledge
● MBBP
● Ethnopedagogics
Scientific degree / academic (in the presence): Master of pedagogics and psychology
Name of the direction of preparation (and) specialty:
1. This is to certify that successfully completed the 40 hour joined education “Student and Life Coaching” at SEA-R Psychological Developmental Center. BRUSSELS CAPITAL UNIVERSITY 20-23 March 2017
2. Участнику международного обучающего семинара «Психология и педагогика образовательной среды» (72 часа) Алматы, 2016
3. Профессионального образования студентов выпускных курсов вузов, осуществляющих подгогтовку педагогических кадров, разработанной на оснаве уровневых программ повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан, обьеме 3 кредитов (135 академических часов) NIS 2015
Data on professional development:
The general experience of work – 2 year 
Length of service in - 2 year 
Quantity and name of scientific works:
1. Baltabai Zh.B. «Мұғалімнің кәсіби мәдениетін қалыптастырудың дуальдық оқытудың мүмкіндіктері» /«Дуальді-бағдарлық білім беру жағдайында мектеп-колледж-жоғары оқу орны іс-әрекеттерінің интергациясы» атты конференция материалдары: KazNPU.-Аlmaty, 2016 y.
2. Baltabai Zh.B. «Болашақ педагогтердің мәдени құзыреттілігін қалыптастыру» /«Білім әлемінде /В мире образования/ In the world of Education» атты журнал материалдары: KazNPU.-Аlmaty, 2016 y. № 4
3. Baltabai Zh.B. «Болашақ білім беру саласы мамандарының кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру элективтік курс бағдарламасына сипаттама»/ In the world of Education» атты журнал материалдары: KazNPU.-Аlmaty, 2016 y. № 3
4. Baltabai Zh.B. «Болашақ педагогтардың кәсіби мәдениетін қлыптастырудың ғылыми-педагогикалық алғышарттары» /ХАБАРШЫ ВЕСТНИК «Психология» сериясы атты журнал материалдары: KazNPU.-Аlmaty, 2017 y № 1 (50)
5. Baltabai Zh.B. «Кәсіби бағдар беру жұмысын жандандырудағы мектептің ролі» \ «Қазіргі заманғы ғылым және жастар» атты тақырыбындағы студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары Karagandy, 2014 y
6. Baltabai Zh.B. «Мектеп оқушыларының белсенділігі мен кәсіптік бағдарының қалыптасу жолдары» \ ҒЫЛЫМИ ХАБАРШЫ КСТУ. – Kostanai, 2014 y № 4
7. Baltabai Zh.B. «Мамандыққа даярлаудағы сынып жетекшісінің ықпалы» \«Келешек-2013» студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференциясы материалының жиынтығы., Zhezkazgan, 2013 y 
8.  Zh. B. Baltabay., G. B. Musirova Студенттердің кәсіби мәдениетін оқу-танымдық іс-әрекетінде дамыту мәселесінің психологиялық-педагогикалық әдебеиттердегі талдануы». Nauka i zhizn' Kazakhstana", Mezhdunarodnyy nauchno-populyarnyy zhurnal\ VAK №4 (60) 2018, Almaty.1.  Zh. B. Baltabay., G. B. Musirova Студенттердің кәсіби мәдениетін оқу-танымдық іс-әрекетінде дамыту мәселесінің психологиялық-педагогикалық әдебеиттердегі талдануы». Nauka i zhizn' Kazakhstana", Mezhdunarodnyy nauchno-populyarnyy zhurnal\ VAK №4 (60) 2018, Almaty.
9. Zh.B.Baltabay., E.А. Akylbekova «Multilingualism in professional training of teachers-psychologists. \ Poliyazychnoye obrazovaniye: teorii i praktiki \ Arkalyk-Tranava, 2017.

 


Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk
Tel: 8-71430-7-24-88
Selection committee: 8-71430-7-11-57
Call center: +77143049502

SUBSCRIBE